REKLAMA

ODLEWNIE: wyniki finansowe

2022-09-14 17:11
publikacja
2022-09-14 17:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SFodlewnie_2022-06-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SFodlewnie_2022-06-30_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzD_odlewnie_2022-06-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzD_odlewnie_2022-06-30_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_2022-06-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_2022-06-30_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_OdlewniePolskie_30.06.2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_OdlewniePolskie_30.06.2022.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 142 376 100 043 30 667 22 001
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 18 450 10 776 3 974 2 370
III. Zysk/strata brutto 19 428 10 624 4 185 2 336
IV. Zysk/strata netto 15 184 8 473 3 270 1 863
V. Aktywa (stan na koniec okresu) 154 842 129 155 33 082 28 569
VI. Kapitał własny (stan na koniec okresu) 104 439 86 844 22 313 19 210
VII. Kapitał zakładowy (stan na koniec okresu) 30 164 30 164 6 444 6 672
VIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (stan na koniec okresu) 50 403 42 311 10 768 9 359
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 38 020 32 182 8 123 7 119
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 323 13 946 -931 3 067
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 835 -5 454 -2 118 -1 199
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 885 299 -1 698 66
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem -22 043 8 791 -4 748 1 933
XIV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych na koniec kwartału (w szt.) 20 109 621 20 054 711 20 109 621 20 054 711
XV. Liczba akcji ( w szt.) na koniec okresu 20 109 621 20 109 621 20 109 621 20 109 621
XVI. Zanualizowany zysk / strata na jedną akcję w zł/EUR (zysk zanualizowany/ średnia ważona liczba akcji) 1,33 0,66 0,29 0,14
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR (kapitał własny/ liczba akcji) 5,19 4,32 1,11 0,96


Do przeliczenia wybranych danych finansowych
zaprezentowanych w raporcie Spółki za pierwsze półrocze 2022 r. i danych
porównawczych za pierwsze półrocze 2021 r. przyjęto:-   
dla pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych  średni kurs dla waluty EUR obliczony jako średnia
arytmetyczna  średnich kursów ogłoszonych  przez NBP na ostatni dzień
każdego miesiąca od stycznia do czerwca danego roku, tj.:1
EUR = 4,6427 PLN  dla I półrocze 2022 r.1
EUR = 4,5472 PLN  dla I półrocze 2021 r.-   
dla pozycji bilansowych  przyjęto średni kurs NBP  dla waluty EUR
obowiązujący na dzień bilansowy, tj.:1 
EUR  =  4,6806 PLN na dzień  30.06.2022 r.   -  tabela NBP nr
125/A/NBP/2022 z dnia  30.06.2022 r.1 
EUR  =  4,5208 PLN na dzień  30.06.2021 r.   -  tabela NBP nr
124/A/NBP/2021 z dnia  30.06.2021 r.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
SFodlewnie_2022-06-30_pl.xhtmlSFodlewnie_2022-06-30_pl.xhtml Skrocone_SF_za I_polrocze_2022
SFodlewnie_2022-06-30_pl.xhtml.XAdESSFodlewnie_2022-06-30_pl.xhtml.XAdES Skrocone_SF_za I_polrocze_2022_podpisy
SzD_odlewnie_2022-06-30_pl.xhtmlSzD_odlewnie_2022-06-30_pl.xhtml SzD_za_I_polrocze_2022
SzD_odlewnie_2022-06-30_pl.xhtml.XAdESSzD_odlewnie_2022-06-30_pl.xhtml.XAdES SzD_za_I_polrocze_2022_podpisy
Oswiadczenie_Zarzadu_2022-06-30_pl.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu_2022-06-30_pl.xhtml Oswiadczenie_o_rzetelnosci
Oswiadczenie_Zarzadu_2022-06-30_pl.xhtml.XAdESOswiadczenie_Zarzadu_2022-06-30_pl.xhtml.XAdES Oswiadczenie_o_rzetelnosci_podpisy
Raport_z_przeglądu_OdlewniePolskie_30.06.2022.xhtmlRaport_z_przeglądu_OdlewniePolskie_30.06.2022.xhtml RzP_za_I_polrocze_2022
Raport_z_przeglądu_OdlewniePolskie_30.06.2022.xhtml.XAdESRaport_z_przeglądu_OdlewniePolskie_30.06.2022.xhtml.XAdES RzP_za_I_polrocze_2022_podpisy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-14 Leszek Walczyk Członek Zarządu
2022-09-14 Adriana Kozieł Główna Księgowa
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki