REKLAMA

ODLEWNIE: wyniki finansowe

2021-04-30 17:18
publikacja
2021-04-30 17:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

8. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

9. PISMO PREZESA ZARZĄDU

10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

11. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

12. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

13. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

14. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

15. INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

16. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

17. BILANS

18. POZYCJE POZABILANSOWE

19. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

20. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

21. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

22. TREŚĆ PRZEPISU

23. TREŚĆ PRZEPISU

24. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

25. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

26. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

27. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

28. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

29. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

30. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

32. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

33. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

34. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

35. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

36. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

37. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

38. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

39. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

40. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

41. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

42. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

43. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

44. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

45. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

46. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

47. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.

48. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

49. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

50. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

51. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

52. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

53. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

54. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

55. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

56. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

57. ZAPASY

58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

59. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

60. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE

61. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

62. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

63. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

64. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

65. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

66. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE

67. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

68. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

69. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

70. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

71. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

72. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

73. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

74. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

75. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

76. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

77. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

78. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

79. KAPITAŁ ZAPASOWY

80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

81. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

82. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

83. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

84. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

85. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

86. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

87. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

89. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

90. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

91. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

92. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

93. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

94. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

95. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

96. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

97. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

98. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

99. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ

100. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

101. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

102. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

103. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

104. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

105. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

106. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

107. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

108. INNE KOSZTY OPERACYJNE

109. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

110. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

111. INNE PRZYCHODY FINANSOWE

112. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

113. INNE KOSZTY FINANSOWE

114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

115. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

116. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

117. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

118. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

119. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

120. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:

121. PODZIAŁ ZYSKU

122. ZYSK NA 1 AKCJĘ

123. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

124. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

125. C. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI

126. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

127. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SzB_Odlewnie_Polskie_31_12_2020-sig-sig.pdf  (SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Osw_Zarzadu_o_rzetelnosci_SF_2020.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Inf_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audyt_2020.pdf  (INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Osw_RN_o_powolaniu_KA.pdf  (OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU)
Pismo_Prezesa_Zarzadu_2020.pdf  (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
Spr_z_dzialalnosci_Spolki_za_2020-sig-sig-sig.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Ocena_sprawozdan_RN.pdf  (OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Wprowadzenie_do_SF_2020-sig-sig-sig-sig.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Informacja_Dod_do_SF_2020-sig-sig-sig-sig.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 150 985 200 102 33 746 46 516
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 570 24 139 3 703 5 611
III. Zysk (strata) brutto 17 691 23 838 3 954 5 541
IV. Zysk (strata) netto 13 869 18 836 3 100 4 379
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 070 20 819 3 592 4 840
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 676 -8 697 -1 492 -2 022
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 561 -8 544 -1 690 -1 986
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 833 3 578 409 832
IX. Aktywa, razem 110 939 110 590 24 040 25 969
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 222 33 694 5 682 7 912
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 2 200 0 517
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 17 281 19 992 3 745 4 695
XIII. Kapitał własny 84 717 76 896 18 358 18 057
XIV. Kapitał zakładowy 30 996 30 996 6 717 7 279
XV. Liczba akcji (w szt.) 20 109 621 19 916 285 20 109 621 19 916 285
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,70 0,95 0,16 0,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,19 3,88 0,91 0,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
SzB Odlewnie Polskie 31_12_2020-sig-sig.pdfSzB Odlewnie Polskie 31_12_2020-sig-sig.pdf Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego za 2020 r.

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Osw_Zarzadu_o_rzetelnosci_SF_2020.pdfOsw_Zarzadu_o_rzetelnosci_SF_2020.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Plik Opis
Inf_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audyt_2020.pdfInf_Zarzadu_o_wyborze_firmy_audyt_2020.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Plik Opis
Osw_RN_o_powolaniu_KA.pdfOsw_RN_o_powolaniu_KA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

PISMO PREZESA ZARZĄDU
Plik Opis
Pismo_Prezesa_Zarzadu_2020.pdfPismo_Prezesa_Zarzadu_2020.pdf Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)


W sprawozdaniu z działalności Spółki za
2020 r. zawarte jest:- Oświadczenie o stosowaniu Ładu
Korporacyjnego (pkt 4)- Oświadczenie na temat informacji
niefinansowych (pkt 5)


Plik Opis
Spr_z_dzialalnosci_Spolki_za_2020-sig-sig-sig.pdfSpr_z_dzialalnosci_Spolki_za_2020-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie z działalności Spółki za 2020 r.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO


Oświadczenie o stosowaniu Ładu
Korporacyjnego zawarte jest w pkt 4 "Sprawozdania z działalności Spółki
za 2020 r." i jest załączone w dokumencie "Sprawozdanie z działalności
za 2020 r."


Plik Opis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH


Oświadczenie na temat informacji
niefinansowych zawarte jest w pkt 5 "Sprawozdania z działalności Spółki
za 2020 r."


Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
Plik Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Ocena_sprawozdań_RN.pdfOcena_sprawozdań_RN.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za 2020 r.

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
Plik Opis
Wprowadzenie_do_SF_2020-sig-sig-sig-sig.pdfWprowadzenie_do_SF_2020-sig-sig-sig-sig.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 r.

BILANS
Noty w tys.
2020 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 51 022 55 970
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>476129912625508</ID></NOTA> 153 260
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe <NOTA><NAME></NAME><ID>158284649460301</ID></NOTA> 49 897 54 437
Należności długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>149744931299751</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA>
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1012768211103930</ID></NOTA>
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>866040713123665</ID></NOTA> 972 1 273
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 972 1 272
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1
II. Aktywa obrotowe 59 501 53 863
1. Zapasy <NOTA><NAME></NAME><ID>1666813612196046</ID></NOTA> 16 394 14 622
2. Należności krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>53857925928886</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 21 738 19 806
2.1. Od jednostek powiązanych 19 16
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 21 719 19 790
3. Inwestycje krótkoterminowe 21 021 19 115
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>351975687189</ID></NOTA> 21 021 19 115
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21 021 19 115
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>13986191339395</ID></NOTA> 348 320
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
III. Akcje (udziały) własne 416 757
A k t y w a r a z e m 110 939 110 590
PASYWA
I. Kapitał własny 84 717 76 896
1. Kapitał zakładowy <NOTA><NAME></NAME><ID>92985731349837</ID></NOTA> 30 996 30 996
2. Kapitał zapasowy <NOTA><NAME></NAME><ID>25081389916540</ID></NOTA> 35 999 26 250
3. Kapitał z aktualizacji wyceny <NOTA><NAME></NAME><ID>585620510090000</ID></NOTA> -37 30
4. Pozostałe kapitały rezerwowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1230603114732248</ID></NOTA> 3 890 784
Zysk (strata) z lat ubiegłych
5. Zysk (strata) netto 13 869 18 836
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) <NOTA><NAME></NAME><ID>1515302715566657</ID></NOTA>
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 222 33 694
1. Rezerwy na zobowiązania <NOTA><NAME></NAME><ID>943018915619754</ID></NOTA> 5 570 6 581
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 242 1 257
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 963 4 795
a) długoterminowa 2 626 2 621
b) krótkoterminowa 1 337 2 174
1.3. Pozostałe rezerwy 365 529
długoterminowe
a) krótkoterminowe 365 529
2. Zobowiązania długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>293459413483950</ID></NOTA> 2 200
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 200
3. Zobowiązania krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>591511610363776</ID></NOTA> 17 281 19 992
3.1. Wobec jednostek powiązanych 18 77
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek 17 263 19 915
Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>21596157543062</ID></NOTA> 3 371 4 921
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 371 4 921
a) długoterminowe 1 943 2 482
b) krótkoterminowe 1 428 2 439
P a s y w a r a z e m 110 939 110 590
Wartość księgowa 84 301 76 328
Liczba akcji (w szt.) 20 109 621 19 654 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 4,19 3,88
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA>
W 2020 roku do wyliczenia wartości księgowej na jedną akcję przyjęto wartość kapitału własnego pomniejszonego o wartość akcji własnych i różnicę pomiędzy ilością akcji w kapitale podstawowym a ilością akcji własnych posiadanych przez Spółkę w celu realizacji kolejnych transz Programu Motywacyjnego.
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Nota w tys.
2020 2019
1. Należności warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA> 4 175 3 448
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 4 175 3 448
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- kwota dotacji wynikających z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych 4 175 3 448
2. Zobowiązania warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA> 35 397 44 339
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 35 397 44 339
udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych refinansowanych ze środków publicznych 10 197 14 639
- weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami 25 200 29 700
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 39 572 47 787

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 150 985 200 102
- od jednostek powiązanych 270 92
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>98810229465599</ID></NOTA> 150 401 199 442
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów <NOTA><NAME></NAME><ID>122354302535725</ID></NOTA> 584 660
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 122 767 160 585
- jednostkom powiązanym 231 98
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 122 436 160 298
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 331 287
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 28 218 39 517
IV. Koszty sprzedaży <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 3 597 5 507
V. Koszty ogólnego zarządu <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 11 213 12 333
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 13 408 21 677
VII. Pozostałe przychody operacyjne 5 630 3 916
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 45
2. Dotacje 4 073 2 434
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 788 457
4. Inne przychody operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>69397821712728</ID></NOTA> 724 1 025
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 468 1 454
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 31
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 401 1 122
3. Inne koszty operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>145663874146044</ID></NOTA> 1 067 301
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 570 24 139
X. Przychody finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>117247249039429</ID></NOTA> 1 273 3
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 2 3
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA>
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 1 271
XI. Koszty finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>137680768697064</ID></NOTA> 152 304
1. Odsetki w tym: 116 193
dla jednostek powiązanych
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA> 26 21
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
3. Inne 10 90
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 17 691 23 838
XIII. Podatek dochodowy <NOTA><NAME></NAME><ID>3132481708979</ID></NOTA> 3 822 5 002
a) część bieżąca 3 537 4 919
b) część odroczona 285 83
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) <NOTA><NAME></NAME><ID>6980643604527</ID></NOTA>
XIV. Zysk (strata) netto 13 869 18 836
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 13 869 18 836
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 828 833 19 916 285
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> 0,70 0,95
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA>


Średnioważoną liczbę akcji
dla 2020 roku obliczono na podstawie liczby akcji w kapitale
podstawowym, tj. 20 664 121 szt. akcji  i ilością 1 010 00 szt. akcji
własnych zakupionych przez Spółkę w miesiącu czerwcu 2019 r., w celu
realizacji kolejnych transz Programu Motywacyjnego dla kadry
zarządzającej i kierowniczej, a następnie sprzedanych w ilości 455 500
szt. w sierpniu 2020 r., w ramach realizacji IV transzy Programu
Motywacyjnego ważonej wskaźnikiem odzwierciedlającym okres występowania
tych akcji.


Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
2020 2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 76 896 66 780
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 76 896 66 780
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 30 996 30 996
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 30 996 30 996
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 26 250 19 910
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 9 749 6 340
a) zwiększenia (z tytułu) 9 749 6 340
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 9 610 6 037
- dywidenda przypadająca na akcje własne 139 303
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 35 999 26 250
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 30 20
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -67 10
a) zwiększenia (z tytułu) 14
- różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego 14
b) zmniejszenia (z tytułu) 67 4
zbycia środków trwałych
- różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego 67 4
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -37 30
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 784 918
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 3 106 -134
a) zwiększenia (z tytułu) 4 060 2 700
- z podziału zysku na zakup akcji własnych 3 000 2 700
- z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki 960
- z podziału zysku na wsparcie związane z pandemią COVID-19 100
b) zmniejszenia (z tytułu) 954 2 834
- wypłata jednorazowej nagrody roczndla pracowników Spółki 954
- rozliczenia zakupu akcji własnych 2 834
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 3 890 784
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.3. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 18 836 14 936
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 18 836 14 936
- przeznaczenia na kapitał zapasowy 9 610 6 037
- przeznaczenia na kapitał rezerwowy 4 060 2 700
- przeznaczenia na wypłatę dywidendy 5 027 5 896
- dywidenda przypadająca na akcje własne 139 303
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
5. Wynik netto 13 869 18 836
a) zysk netto 13 869 18 836
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 84 717 76 896
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 84 717 76 896

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
2020 2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 13 869 18 836
II. Korekty razem 2 201 1 983
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 10 894 10 237
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -73
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 66 111
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -45 31
5. Zmiana stanu rezerw -1 011 495
6. Zmiana stanu zapasów -1 771 411
7. Zmiana stanu należności -1 932 1 418
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 029 -8 160
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -343 -4 206
10. Inne korekty -2 555 1 989
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 16 070 20 819
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 45 55
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 45 55
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 6 721 8 752
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 721 8 752
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -6 676 -8 697
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 895 1 167
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 342 375
2. Kredyty i pożyczki 254
Emisja dłużnych papierów wartościowych
3. Inne wpływy finansowe 1 553 538
II. Wydatki 9 456 9 711
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 3 582
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 027 5 896
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 954
4. Spłaty kredytów i pożyczek 3 409 100
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 31
6. Odsetki 66 102
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -7 561 -8 544
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 833 3 578
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 906 3 921
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 73
F. Środki pieniężne na początek okresu 19 115 15 537
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 20 948 19 115
- o ograniczonej możliwości dysponowania 164 555
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
2020 2019
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 97 136
wartość firmy
b) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 56 124
- oprogramowanie komputerowe 56 124
inne wartości niematerialne i prawne
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 153 260
Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 5 792 1 500 7 292
b) zwiększenia (z tytułu) 60 92 152
- przyjęcia 60 92 152
c) zmniejszenia (z tytułu) 8 8
- likwidacja 8 8
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 5 852 1 584 7 436
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 5 656 1 376 7 032
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 99 160 259
- likwidacja 8 8
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 5 755 1 528 7 283
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmiejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 97 56 153

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2020 2019
a) własne 153 260
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem 153 260

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
2020 2019
a) środki trwałe, w tym: 45 856 50 747
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 476 594
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7 833 7 825
- urządzenia techniczne i maszyny 31 376 35 067
- środki transportu 2 923 2 928
- inne środki trwałe 3 248 4 333
b) środki trwałe w budowie 3 424 3 406
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 617 284
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 49 897 54 437

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 1 510 11 170 92 947 7 066 11 885 124 578
b) zwiększenia (z tytułu) 397 4 119 855 496 5 897
- przejęcia ze srodków trwałych w budowie 397 4 119 801 259 5 576
- zakup 75 75
- inne - różnice kursowe z wyceny BO w Oddziale Niemcy 84 162 246
c) zmniejszenia (z tytułu) 249 353 1 603
- sprzedaż 266 266
- likwidacja 249 87 1 337
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 1 510 11 567 96 817 7 598 12 380 129 872
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 916 3 345 57 880 4 138 7 552 73 831
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 118 389 7 561 537 1 580 10 185
- zwiększenia 118 389 7 810 890 1 581 10 788
- amortyzacja (umorzenie), w tym: 118 389 7 810 873 1 445 10 635
- a) amortyzacja (umorzenie) stanowiąca koszty uzyskania 385 6 862 768 1 167 9 182
- b) amortyzacja (umorzenie) nie stanowiąca kosztów uzyskania 118 4 948 105 278 1 453
- inne (koretka konsolidacyjna - różnice kursowe pomiędzy bilansem a rachunkiem dotyczącym Oddziału 8 4 12
- inne różnice kursowe na BO w Oddziale Niemy 9 132 141
- zmniejszenie umorzenia z tytułu: 249 353 1 603
- sprzedaż 266 266
- likwidacja 249 87 1 337
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 034 3 734 65 441 4 675 9 132 84 016
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmniejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 476 7 833 31 376 2 923 3 248 45 856


Na środkach trwałych ustanowione są
zabezpieczenia na rzecz dwóch Banków, z którymi Spółka zawarła umowy
kredytowe:1. Bank Millennium S.A. w Warszawie:- zastaw
rejestrowy na dwóch liniach technologicznych o łącznej wartości
początkowej wg umowy 17 269 tys. zł i wartości księgowej na 31.12.2020
r. w kwocie 8 539 tys. zł2. Bank Polska Kasa Opieki S.A.:-
hipoteka na prawie wieczystego użytkowania gruntów wraz z naniesieniami
na tym gruncie do kwoty 18 000 tys. zł, dla którego prowadzona jest
księga wieczysta KI100023237/0,Wartość księgowa netto na dzień
31.12.2020 r. wynosiła 7 833 tys. zł.


ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2020 2019
a) własne 45 856 50 747
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe bilansowe, razem 45 856 50 747

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
2020 2019
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
2020 2019
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od innych jednostek (z tytułu)
-
c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od innych jednostek (z tytułu)
-
Należności długoterminowe netto
d) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.
2020 2019
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2020 2019
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
aa) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
ab) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
bb) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
bc) w innych jednostkach
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
c) w pozostałych jednostkach, w tym:
ca) we wspólniku jednostki współzależnej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cb) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
cc) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.
2020 2019
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2020 2019
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2020 2019
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2020 2019
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2020 2019
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2020 2019
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2020 2019
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
1.

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
a b c d e f g h i
Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
1.
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2020 2019
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2020 2019
-
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2020 2019
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 272 1 263
a) odniesionych na wynik finansowy 1 272 1 263
- odpis aktualizaujący na należności krótkoterminowe 19 49
- niezapłacony ZUS 120 148
- niewypłacone wynagrodzenia z list dodatkowych 5 4
- rezerwa na badanie bilansu 3 3
- rezerwa na urlopy 141 129
- rezerwa na odprawy 616 573
- rezerwa na jubileusze 112 141
- odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych 177 171
- rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (premie) 42 43
- rezerwa na inne koszty (ochrona środowiska) oraz inne koszty bieżące 35 2
- odsetki od kredytów nalicone lecz niezapłacone 2
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 42 97
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 42 97
- rezerwa na odprawy emerytalne 43
- rezerwa na inne koszty (ochrona środowiska) oraz inne koszty bieżące 33
- niewypłacone wynagrodzenia z list dodatkowych 15 1
- rezerwa na urlopy 14 12
- odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych 6
- odsetki od kredytów naliczone lecz niezaplacone 2
- rezerwa na badanie bilansu 1
- niezapłacony ZUS 12
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 342 88
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 342 88
- rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (premie) 23 1
- niezapłacony ZUS 28
- rezerwa na jubileusze 77 29
- odpis aktualizujący należności krótkoterminowe 9 30
- rezerwa na odprawy emerytalne 106
- odpis aktualiz. zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych 93
- rezerwa na inne koszty (ochrona środowiska) oraz inne koszty bieżące 32
- odsetki od kredytów nalicone lecz niezapłacone 2
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 972 1 272
a) odniesionych na wynik finansowy 972 1 272
- odpis aktualizaujący na należności krótkoterminowe 10 19
- niezapłacony ZUS 132 120
- niewypłacone wynagrodzenia z list dodatkowych 20 5
- rezerwa na badanie bilansu 4 3
- rezerwa na urlopy 155 141
- rezerwa na odprawy emerytalne 510 616
- rezerwa na jubileusze 35 112
- odpis aktualizujący zapasy materiałów, towarów i wyrobów gotowych 84 177
- rezerwa na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (premie) 19 42
- rezerwa na inne koszty (ochrona środowiska) oraz inne koszty bieżące 3 35
- odsetki od kredytów naliczone lecz niezaplacone 2
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2020 2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1
stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 1
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1

ZAPASY w tys.
2020 2019
a) materiały 5 900 4 316
b) półprodukty i produkty w toku 5 264 4 515
c) produkty gotowe 4 735 4 970
towary
d) zaliczki na dostawy i usługi 495 821
Zapasy, razem 16 394 14 622


Na dzień 31.12.2020 r. stan odpisów
aktualizacyjnych zapasy wyniósł 445 tys. złNa
materiały: 312 tys. zł, tj. 100% wartości materiałów, które nie wykazały
ruchu w ciągu 6 m-cy poprzedzających dzień bilansowy.Na
wyroby gotowe: 130 tys. zł z tytułu odpisu 50% wartości wyrobów gotowych
nie wykazujących ruchu w ciągu 12 m-cy poprzedzających dzień bilansowy.3
tys. zł z tytułu obniżenia wartości wyrobów gotowych od cen nie wyższych
od cen sprzedaży netto.Stan odpisów aktualizacyjnych na dzień
31.12.2020 r., w porównaniu ze stanem na koniec ubiegłego roku uległ
zmnniejszeniu o 485 tys. zł.


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2020 2019
a) od jednostek powiązanych 19 16
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19 16
- do 12 miesięcy 19 16
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
b) należności od pozostałych jednostek 21 719 19 790
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20 236 18 221
- do 12 miesięcy 20 236 18 221
powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 1 141 1 260
dochodzone na drodze sądowej
- inne 342 309
Należności krótkoterminowe netto, razem 21 738 19 806
c) odpisy aktualizujące wartość należności 99 804
Należności krótkoterminowe brutto, razem 21 837 20 610


Na dzień bilansowy stan odpisów
aktualizujących należności krótkoterminowe wyniosł 99 tys. zł i uległ
zmniejszeniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego o kwotę 705 tys. zł.


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.
2020 2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 19 16
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
inne, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 19 16
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 19 16

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys.
2020 2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych
- od innych jednostek
b) inne, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych
- od innych jednostek
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych
- od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys.
2020 2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 20 236 18 221
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 20 236 18 221
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 141 1 260
c) inne, w tym: 342 309
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 342 309
dochodzone na drodze sądowej, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 21 719 19 790
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 99 804
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 21 818 20 594

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.
2020 2019
Stan na początek okresu 804 265
a) zwiększenia (z tytułu) 1 296 946
- dokonane odpisy aktual. z ciężar pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych 1 296 946
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 001 407
- rozwiązanie i wykorzystanie odpisów aktualizujących 2 001 407
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 99 804

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 13 364 9 502
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 8 473 11 108
b1. w walucie w tys. EUR 1 649 2 595
po przeliczeniu na tys. zł 7 611 11 052
b2. w walucie w tys. GBP 165 11
po przeliczeniu na tys. zł 849 56
b3. w walucie w tys. DKK 21
po przeliczeniu na tys. zł 13
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Należności krótkoterminowe, razem w tys. 21 837 20 610

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.
2020 2019
a) do 1 miesiąca 7 204 9 295
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 5 546 1 562
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
c) należności przeterminowane 7 604 8 184
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 20 354 19 041
d) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 99 804
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 20 255 18 237


Należności z tytułu dostaw i usług
przypadające zarówno w przedziale czasowym do 1 m-ca, jak i też powyżej
m-ca do 3 miesięcy związane są z normalnym tokiem sprzedaży w Spółce.


W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.
2020 2019
a) do 1 miesiąca 4 908 3 544
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2 629 3 634
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 29 46
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 79
e) powyżej 1 roku 38 881
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 7 604 8 184
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 99 804
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 7 505 7 380


W Spółce nie występują należności
długoterminowe. W kwocie należności krótkoterminowych brutto, które na
dzień 31.12.2020 r. 21 837 tys. zł, należności przeterminowane stanowiły
7 604 tys. zł i dotyczyły należności z tytułu dostaw i usług.Należności
przeterminowane po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące w kwocie 99 tys.
zł wynosiły na dzień bilansowy 7 505 tys. zł, co stanowiło 34,52% ogółu
należności krótkoterminowych netto.Na dzień bilansowy
nie wystąpiły należności dochodzone na drodze sądowej.


W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”
Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2020 2019
w jednostkach zależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21 021 19 115
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 21 021 19 115
inne środki pieniężne
inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 21 021 19 115

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2020 2019
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
w walucie polskiej w tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys.

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 17 941 4 460
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 3 080 14 655
b1. w walucie w tys. EUR 667 3 412
po przeliczeniu na tys. zł 3 077 14 529
b2. w walucie w tys. GBP 0 23
po przeliczeniu na tys. zł 2 114
b3. w walucie w tys. NOK 2 2
po przeliczeniu na tys. zł 1 1
b1. w walucie w tys. DKK 20
po przeliczeniu na tys. zł 11
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 21 021 19 115

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2020 2019
-
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2020 2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 348 320
stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
- rozliczane w czasie koszty ubezpieczeń majątkowych 267 249
- inne rozliczane w czasie koszty 81 71
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 348 320

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
554 500 1 941 416 zabezpieczenie kolejnej transzy Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki sprzedaż w ramach kolejnych transz Programu Motywującego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki


Stan akcji własnych na poczatek bieżącego
okresu sprawozdawczego wyosił 1 010 000 szt. W 2020 roku stan akcji
własnych uległ obnieżeniu o 455 500 szt. w związku z ich sprzedażą w
sierpniu 2020 r. pracownikom własnym w ramach realizacji IV transzy
Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej. Stan
akcji własnych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł: 554 500 szt.


Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny


Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przyczyn
i stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów znajduje się pod notami
danej grupy aktywów.W 2020 r. mały miejsce następujące
zmiany w odpisach aktualizujących aktywa:- zmnieszono o 705
tys. zł odpis aktualizujący na należności z tytułu dostaw i usług,-
zmniejszono o 484 tys. zł odpis aktualizujący na materiały-
zmniejszono o 1 tys. zł odpis aktualizujący na wyroby gotowe.Zmniejszenia
odpisów aktualizujących odniesiono w pozostałe przychody operacyjne.

Zmiana
stanu wartości odpisu aktualizującego jest skutkiem dokonania odpisu w
kwocie 1.234 tys. zł, wykorzystania w kwocie 1 888 tys. zł na skutek
postawienia jednostek w stan upadłości oraz rozwiązania odpisu w kwocie
112 tys. zł w wyniku otrzymania płatności. Zmniejszenie
odpisu na zapasy dokonano w wyniku 
przeprowadzonej oceny przydatności
materiałów i  rozpoznania
materiałów strategicznych, których przydatność gospodarcza jest dokonywana
każdorazowo w toku inwentaryzacji.

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A na okaziciela brak brak 615 400 923 gotówka+aport 1996.01.24 1996.01.24
B na okaziciela brak brak 1 020 000 1 530 gotówka 1996.05.24 1996.01.24
C na okaziciela brak brak 864 600 1 297 gotówka 1997.01.24 1997.01.01
D na okaziciela brak brak 1 430 665 2 146 gotówka 1998.01.14 1998.01.01
E na okaziciela brak brak 4 333 000 6 500 gotówka 2001.06.29 2001.01.01
F na okaziciela brak brak 4 251 574 6 377 gotówka 2004.12.30 2004.01.01
G na okaziciela brak brak 8 148 882 12 223 gotówka 2010.08.25 2010.01.01
Liczba akcji, razem 20 664 121
Kapitał zakładowy, razem 30 996
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,50


Kapitał zakałdowy Spółki nie podlegał zmianom 2020 roku.Na
dzień bilansowy akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5%
kapitału zakładowego i taki sam procent w ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu byli:1. OP Invest Sp. z o.o. z siedzibą w
Starachowicach - posiada 5 765 246 szt. akcji, co stanowi 27,90% w
kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.2. Adam
Żyła - posiadał 3 100 000 szt. akcji, co stanowi 15,00 % w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.3. PKO BP Bankowy
Otwarty Fundusz Emerytalny - posiadał 2 065 743 szt. akcji, co stanowi
10,00% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.4.
Marcin Wąsiel - posiadał 1 500 000 szt. akcji, co stanowi 7,26% w
kapitale zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.5.
Leszek Walczyk - Wiceprezes Zarządu Odlewnie Polskie S.A. - posiadał 1
230 578 szt. akcji, co stanowi 5,95% wkapitale zakładowym Spółki i
tyle samo na WZ.Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę
Odlewnie Polskie S.A. posiadały akcje Spółki w ilościach nieprzekraczających
5% udziałów w kapitale zakładowym Spółki i w głosach na WZ. Są to
następujące osoby:1. Zbigniew Ronduda - Prezes Zarządu
Spółki - 732 000 szt. akcji, co stanowi 3,5424% w kapitale zakładowym
Spółki i tyle samo na WZ.2. Ryszard Pisarski - Wiceprezes
Zarządu Spółki - 732 000 szt. akcji, co stanowi 3,5424% w kapitale
zakładowym Spółki i tyle samo na WZ.3. Jacek Jaroszek
- Członek Rady Nadzorczej - 70 000 szt. akcji, co stanowi 0,3388% w
kapitale zakładowym Spółki ityle samo na WZ.4.
Kazimierz Kwiecień - Przewodniczący Rady Nadzorczej - 100 szt. akcji, co
stanowi 0,0005% w kapitalezakładowym Spółki i tyle samo na WZ.


Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
2020 2019
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
a) utworzony ustawowo 10 332 10 332
b) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 24 900 15 290
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
c) inny (wg rodzaju) 767 628
- niewypłacona dywidenda przypadająca na akcje własne 767 628
Kapitał zapasowy, razem 35 999 26 250

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
2020 2019
z tytułu aktualizacji wartości godziwej
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
z wyceny instrumentów zabezpieczających
z tytułu podatku odroczonego
a) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych -37 30
inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem -37 30

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.
2020 2019
a) utworzony zgodnie z statutem/umową 6
b) na akcje (udziały) własne 3 784 784
- c) wsparcie związane z pandemią COVID-19 100
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 3 890 784

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys.
2020 2019
-
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2020 2019
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 257 1 165
a) odniesionej na wynik finansowy 1 257 1 165
- różnice przejściowe dotyczące niezapłaconych odsetek od należności 1
- różnice między amortyzacją bilansową a podatkową 1 257 1 164
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 92
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 92
- różnice przejściowe między amortyzacją bilansową a podatkową 92
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 15
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 15
- różnice przejściowe między amortyzacją bilansową a podatkową 15
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 1 242 1 257
a) odniesionej na wynik finansowy 1 242 1 257
- różnice przejściowe między amortyzacją bilansową a podatkową 1 242 1 257
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 2 621 3 378
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 2 386 2 946
- rezerwa na jubileusze 235 432
b) zwiększenia (z tytułu) 295 78
- zwiększenie bieżące na rezerwy na świadczenia emerytalne i rentowe 240 78
- zwiększenia bieżące na rezerwy na jubileusze 55
c) wykorzystanie (z tytułu) 290 835
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 638
- rezerwa na jubileusze 290 197
rozwiązanie (z tytułu)
rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe
d) stan na koniec okresu 2 626 2 621
- rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe 2 626 2 386
- rezerwa na jubileusze 235

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 2 174 1 285
- rezerwa na urlopy 744 678
- rezerwa na jubileusze 354 310
- rezerwa na wynagrodzenia 219 226
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 857 71
b) zwiększenia (z tytułu) 564 2 446
- rezerwa na urlopy 412 331
- rezerwa na jubileusze 44
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 31 786
- rezerwa na wynagrodzenia 121 1 285
c) wykorzystanie (z tytułu) 1 401 1 557
- rezerwa na wynagrodzenia 219 1 292
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 830
- rezerwa na urlopy 178 265
- rezerwa na jubileusze 174
rozwiązanie (z tytułu)
d) stan na koniec okresu 1 337 2 174
- rezerwa na urlopy 978 744
- rezerwa na jubileusze 180 354
- rezerwa na wynagrodzenia 121 219
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 58 857

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 529 258
- rezerwa na badanie bilansu 18 16
- rezerwa na inne koszty 511 242
b) zwiększenia (z tytułu) 204 549
- rezerwa na badanie bilansu 69 59
- rezerwa na inne koszty 135 490
c) wykorzystanie (z tytułu) 364 278
- rezerwa na badanie bilansu 66 58
- rezerwa na inne koszty 298 220
d) rozwiązanie (z tytułu) 4
- rezerwa na inne koszty 4
e) stan na koniec okresu 365 529
- rezerwa na badanie bilansu 21 18
- rezerwa na inne koszty 344 511

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
2020 2019
wobec jednostek powiązanych, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
a) wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 2 200
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w tym
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczk
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec innych jednostek 2 200
- kredyty i pożyczki 2 200
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem 2 200

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.
2020 2019
a) powyżej 1 roku do 3 lat 2 200
powyżej 3 do 5 lat
powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 2 200

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 2 200
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. 2 200

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
BNP PARIBAS Bank Polska S.A. Warszawa ul.Kasprzaka 10/16 2 200 w tys. 0 w tys. Oprocentowanie zmienne Wibor 3M powiększony o marżę Banku 1,55% p.a. 2022-09-30 hipoteka do kwoty 23 250 tys. zł wraz z cesją praw z polisy, weksel wł. in blanco do kwoty 5 250 tys. zł Zabezpieczenie wspólne z Umową kredytową na 12 000 tys. zł


Kwota kredytu długoterminowego w wys. 2 200 tys. zł została spłacona w
2020 roku.


W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2020 2019
a) ) wobec jednostek powiązanych, w tym: 18 77
kredyty i pożyczki, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bc) wobec innych jednostek
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
b) wobec pozostałych jednostek, w tym: 18 77
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 18 77
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18 77
- do 12 miesięcy 18 77
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec pozostałych jednostek 17 263 19 915
- kredyty i pożyczki, w tym: 1 209
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12 293 13 615
- do 12 miesięcy 12 293 13 615
powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 71
zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2 164 1 895
- z tytułu wynagrodzeń 2 212 2 204
- inne (wg tytułów) 523 992
- pozostałe 523 992
fundusze specjalne (wg tytułów)
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 17 281 19 992

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 10 877 11 026
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 6 404 8 966
b1. w walucie w tys. EUR 1 387 2 105
po przeliczeniu na tys. zł 6 404 8 966
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 17 281 19 992

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
BNP PARIBAS Bank Polska S.A. Warszawa, ul. Kasprzaka 10/16 1 209 w tys. 0 w tys. Oprocentowanie zmienne Wibor 3M powiększony o marżę Banku 1,55% p.a. 2022-09-30 hipoteka do kwoty 23 250 tys. zł wraz z cesją praw z polisy, weksel wł. in blanco do kwoty 5 250 tys. zł Zabezpieczenie wspólne z Umową kredytową na 12 000 tys. zł


Kwota kredytu krótkoterminowego w wys. 1 209 tys. zł została spłacona w
2020 roku.


W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.
2020 2019
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2020 2019
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 413 820
długoterminowe (wg tytułów)
- krótkoterminowe (wg tytułów) 413 820
- rezerwa na koszty braków jakościowych 413 820
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 958 4 101
- długoterminowe (wg tytułów) 1 943 2 482
- dotacja do środków trwałych otrzymanych z PFRON 29 49
- dotacja do projektu inwestycyjnego (ALF i SPMF) z NFOŚIGW 15
- dotacja do projektu inwestycyjnego z Ministerstwa Gospodarki - Zintegrowany System Topienia 37 41
- dotacja do projektu celowego żeliwo sferoidalne z PARP 13 25
- dotacja do OBRKO otrzymana z PARP 736 949
- dotacja do OBRKO 2 otrzymana z Ministerstwa Rozwoju 1 128 1 403
- krótkoterminowe (wg tytułów) 1 015 1 619
- dotacja do środków trwałych otrzymanych z PFRON 21 21
- dotacja do projektu inwestycyjnego (ALF i SPMF) z NFOŚIGW 15 512
- dotacja do projektu inwestycyjnego z Ministerstwa Gospodarki - Zintegrowany System Topienia 4 4
- dotacja do projektu celowego żeliwo sferoidalne z PARP 11 11
- dotacja do OBRKO otrzymana z PARP 213 315
- dotacja do projektu Horse z programu 2020 + projekt Ensuleal 73 239
- dotacja do OBRKO 2 otrzymana z Ministerstwa Rozwoju 564 517
- dotacja do prac B+R (obróbka skrawaniem) otrzymana z Województwa Świętokrzyskiego 102
- przychody przyszłych okresów WDT 12
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 3 371 4 921

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję


Dodatkowe dane objaśniające sposób
obliczenia wartości księgowej na jedną akcję przedstawiono w niniejszym
raporcie pod notą o nazwie "Bilans"


Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2020 2019
otrzymanych gwarancji i poręczeń
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
a) pozostałe (z tytułu) 4 175 3 448
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek 4 175 3 448
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 4 175 3 448
Należności warunkowe, razem 4 175 3 448


Należności warunkowe odpowiadają kwocie
możliwych do uzyskania dotacji ze środków publicznych w związku z
zawartymi umowami na dofinansowanie projektów badawczych i
inwestycyjnych.


ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
2020 2019
udzielonych gwarancji i poręczeń
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
na rzecz innych jednostek
a) pozostałe (z tytułu) 35 397 44 339
na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
na rzecz jednostek zależnych
na rzecz jednostki dominującej
na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
na rzecz jednostek współzależnych
na rzecz jednostek stowarzyszonych
na rzecz innych jednostek
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 35 397 44 339
na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz innych jednostek 35 397 44 339
Zobowiązania warunkowe, razem 35 397 44 339


Zobowiązania warunkowe zostały
zabepieczone na majątku Spółki w postaci weksli własnych in blanco,

hipoteki wraz z
cesją praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej, zastawu na środkach
trwałych.

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2020 2019
- odlewy, w ty: 125 840 161 131
- od jednostek powiązanych, w tym: 137 12
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek 137 12
- od pozostałych jednostek 125 703 161 119
- usługi, w tym: 24 561 38 311
- od jednostek powiązanych, w tym: 9 11
- od innych jednostek 9 11
- od pozostałych jednostek 24 552 38 300
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 150 401 199 442
- od jednostek powiązanych, w tym: 146 23
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek 146 23
- od pozostałych jednostek 150 255 199 419

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2020 2019
a) kraj 75 459 97 895
- od jednostek powiązanych, w tym: 146 23
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek 146 23
- od pozostałych jednostek 75 313 97 872
b) eksport 74 942 101 547
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 74 942 101 547
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 150 401 199 442
- od jednostek powiązanych, w tym: 146 23
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek 146 23
- od pozostałych jednostek 150 255 199 419

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2020 2019
- towary 200 213
- materiały 384 446
- od jednostek powiązanych, w tym: 124 70
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek 124 70
- od pozostałych jednostek 460 590
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 584 660
- od jednostek powiązanych, w tym: 124 70
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek 124 70
- od pozostałych jednostek 460 590

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2020 2019
a) kraj 394 460
- od jednostek powiązanych, w tym: 124 70
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 124 70
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek 124 70
- od pozostałych jednostek 270 390
b) eksport 190 200
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 190 200
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 584 660
- od jednostek powiązanych, w tym: 124 70
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek 124 70
- od pozostałych jednostek 460 590

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.
2020 2019
a) amortyzacja 10 894 10 237
b) zużycie materiałów i energii 58 618 76 895
c) usługi obce 22 417 27 750
d) podatki i opłaty 1 285 1 179
e) wynagrodzenia 37 571 49 884
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 7 706 10 011
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 3 484 6 039
Koszty według rodzaju, razem 141 975 181 995
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -4 059 -3 743
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -670 -114
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -3 597 -5 507
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -11 213 -12 333
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 122 436 160 298

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.
2020 2019
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
a) pozostałe, w tym: 724 1 025
- przedawnione i umorzone zobowiązania 13
- otrzymane kary i grzywny 322 582
- nadwyżki inwentaryzacyjne 108 8
- przychód z tytułu użytkowania samochodów i inne (oddział Niemcy) 266 225
- zwrot z ZUS (oddział Niemcy) 164
- pozostałe 28 33
Inne przychody operacyjne, razem 724 1 025

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.
2020 2019
utworzone rezerwy (z tytułu)
a) pozostałe, w tym: 1 067 301
- przekazane darowizny 30 107
- niedobory i szkody 130 34
- koszty złomowania wyrobów gotowych 130 136
- przedawnione i umorzone należności 2 24
- niewykorzystane zdolności produkcyjne 710
- pozostałe 65
Inne koszty operacyjne, razem 1 067 301
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.
2020 2019
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
c) od pozostałych jednostek, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2020 2019
z tytułu udzielonych pożyczek
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
pozostałe odsetki
- od jednostek powiązanych, w tym: 2 3
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym: 2 3
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
- od innych jednostek 2 3
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 2 3

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.
2020 2019
a) dodatnie różnice kursowe 1 231
- zrealizowane 675
- niezrealizowane 556
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
b) pozostałe, w tym: 40
- wpływy z udzielonych poręczeń 40
Inne przychody finansowe, razem 1 271

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2020 2019
a) od kredytów i pożyczek 90 183
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
- dla pozostałych jednostek, w tym: 90 183
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
- dla innych jednostek 90 183
b) pozostałe odsetki 26 10
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
dla pozostałych jednostek, w tym:
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
- dla innych jednostek 26 10
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 116 193

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.
2020 2019
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 78
- zrealizowane -77
- niezrealizowane 155
utworzone rezerwy (z tytułu)
b) pozostałe, w tym: 10 12
- koszty wypłaty dywidendy 10 12
Inne koszty finansowe, razem 10 90

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
w tys.
2020 2019
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto
Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
2020 2019
1. Zysk (strata) brutto 17 691 23 838
2. Dochód Oddziału w Niemczech -1 272 -995
3. Koszty nieuznane podatkowo 6 982 9 183
4. Przychody nieuznane podatkowo 3 196 2 367
5. inne różnice pomiędzy wynikiem brutto a podstawą opodatkowania -6 669 -6 726
Korekty konsolidacyjne
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
6. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 16 080 24 923
7. Podatek dochodowy według stawki 19 % 3 055 4 735
8. Podatek dochodowy do zapłaty w Niemczech 482 184
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
9. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 3 537 4 919
- wykazany w rachunku zysków i strat 3 537 4 919
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.
2020 2019
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 300 92
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy -15 -9
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem 285 83

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.
2020 2019
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.
2020 2019
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys.
2020 2019
-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe


W dniu 28 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Odlewnie
Polskie S.A. podjęło Uchwałę nr 18/2020o
przeznaczeniu osiągniętego w 2019 roku zysku netto w kwocie 18 836 na:


- kapitał zapasowy w części wynoszącej 9 610 tys. zł


- kapitał rezerwowy w części wynoszącej 3 100 tys. zł, z tego 100 tys zł
zostało przeznaczone na wsparcie działań związanych z walką z pandemią
koronawirusa COVID-19 i jej skutków


- wypłatę dywidendy w części wynoszącej 5 166 tys. zł, z czego
faktycznie wypłacono kwotę 5 027 tys. zł, a różnicę w kwocie 139 tys. zł
przypadającą na posiadane przez Spółkę akcje własne przekazano na
zwiększenie kapitałuzapasowego- wypłatę nagrody
rocznej dla pracowników Spółki w części wynoszącej 960 tys. zł


Zarząd Spółki Odlewnie Polskie S.A. zawnioskuje do Walnego Zgromadzenia
o przeznaczenie zysku osiągniętego za 2020 r. w kwocie 13 869 tys. zł na
kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy i na wypłatę dywidendy.


Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu


Dane objaśniające sposób obliczenia zysku
na jedną akcję zwykłą przedstawiono w niniejszym raporcie pod notą
"Rachunek zysków i strat" z uwagi na brak
elementów rozwadniających akcje zwykłe w niniejszym sprawozdaniu
finansowym Spółka nie prezentuje rozwodnionego zysku na jedną akcję.


Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią


Szczegółowe objaśnienia struktury środków pieniężnych dla rachunku
przepływów pieniężnych zostały zawarte w punkcie IV.25 dokumentu pn.
"Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2020 r."


Plik Opis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys.
2020 2019
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
Plik Opis
Informacja_Dod_do_SF_2020-sig-sig-sig-sig.pdfInformacja_Dod_do_SF_2020-sig-sig-sig-sig.pdf Informacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego za 2020 rok

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.
Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2021-04-30 Leszek Walczyk Dyrektor Finansowy / Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Adriana Kozieł Główny Księgowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki