3,7200 zł
-2,11% -0,0800 zł
Odlewnie Polskie SA (ODL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Raport_z_przegladu_JSF_Odlewnie_Polskie_30.06.2019-sig.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_o_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania_finansowego.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Polroczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2019.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dodatkowa_SA-P_2019.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 111 043 99 125 25 896 23 381
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 144 6 548 3 299 1 548
III. Zysk (strata) brutto 13 767 7 025 3 211 1 657
IV. Zysk (strata) netto 10 948 5 515 2 553 1 301
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 783 9 002 1 815 2 123
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 277 -10 001 -997 -2 359
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 731 -7 503 -637 -1 770
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 775 -8 502 181 -2 005
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 117 370 99 805 27 604 22 883
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 621 42 438 11 435 9 730
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 532 2 420 596 555
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 459 26 427 7 634 6 058
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 749 57 367 16 169 13 152
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 996 30 996 7 290 7 107
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 645 121 20 164 121 19 645 121 20 164 121
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,01 0,52 0,24 0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,46 2,83 0,81 0,65
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


W okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. nie wystąpiła zmiana
wysokości kapitału zakładowego na którą składa się 20.664.121 szt. akcji
o wartości nominalnej 1,50 zł każda.Do wyliczenia
zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto średnioważoną liczbę akcji
wynoszącą 20.173.381 szt., co wynika ze zmian w stanie posiadania akcji
własnych spowodowanych nabywaniem przez Spółkę , a nstępnie sprzedażą
akcji własnych w ramach realizowanego Programu Motywacyjnego dla kadry
zarządzającej i kierowniczej Spółki.Stan
akcji na 30.06.2019 r. przyjęty do wyliczenia wartości księgowej w
liczbie 19.654.121 szt. został obliczony jako różnica pomiędzy ilością
akcji w kapitale zakładowym, tj. 20.664.121 szt. i ilością 1.010.000
szt. akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień 30.06.2019 r.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Raport z przeglądu JSF Odlewnie Polskie 30.06.2019-sig.pdfRaport z przeglądu JSF Odlewnie Polskie 30.06.2019-sig.pdf Raport firmy audutorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oswiadczenie o rzetelnosci sporzadzenia sprawozdania finansowego.pdfOswiadczenie o rzetelnosci sporzadzenia sprawozdania finansowego.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-18 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2019-09-18 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2019-09-18 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Polroczne sprawozdanie z dzialalnosci_2019.pdfPolroczne sprawozdanie z dzialalnosci_2019.pdf Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres :
01.01.2019- 30.06.2019 r.

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 55 661 56 714 53 667
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 278 307 410
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 54 002 55 143 51 898
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 381 1 264 1 359
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 380 1 263 1 359
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 1
II. Aktywa obrotowe 60 952 51 725 45 763
1. Zapasy 13 632 15 033 11 973
2. Należności krótkoterminowe 30 531 21 225 24 872
2.1. Od jednostek powiązanych 17 15 21
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 30 514 21 210 24 851
3. Inwestycje krótkoterminowe 15 861 15 194 7 966
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 861 15 194 7 966
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 861 15 194 7 966
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 928 273 952
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
III. Akcje (udziały) własne 757 375 375
A k t y w a r a z e m 117 370 108 814 99 805
PASYWA
I. Kapitał własny 68 749 66 780 57 367
1. Kapitał zakładowy 30 996 30 996 30 996
2. Kapitał zapasowy 25 947 19 910 19 910
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 18 20 28
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 840 918 918
Zysk (strata) z lat ubiegłych
5. Zysk (strata) netto 10 948 14 936 5 515
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48 621 42 034 42 438
1. Rezerwy na zobowiązania 7 074 6 086 6 479
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 225 1 165 1 126
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 538 4 663 5 066
a) długoterminowa 2 723 3 378 3 184
b) krótkoterminowa 2 815 1 285 1 882
1.3. Pozostałe rezerwy 311 258 287
długoterminowe
a) krótkoterminowe 311 258 287
2. Zobowiązania długoterminowe 2 532 3 061 2 420
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 532 3 061 2 420
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 32 459 26 343 26 427
3.1. Wobec jednostek powiązanych 230 269 200
3.2. Wobec pozostałych jednostek 31 977 26 070 25 939
3.3. Fundusze specjalne 252 4 288
4. Rozliczenia międzyokresowe 6 556 6 544 7 112
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 556 6 544 7 112
a) długoterminowe 3 101 3 774 3 942
b) krótkoterminowe 3 455 2 770 3 170
P a s y w a r a z e m 117 370 108 814 99 805
Wartość księgowa 67 992 66 405 56 992
Liczba akcji (w szt.) 19 654 121 20 164 121 20 164 121
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,46 3,29 2,83
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
1. Należności warunkowe 1 813 2 040 3 019
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 813 2 040 3 019
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- Kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych 1 813 2 040 3 019
2. Zobowiązania warunkowe 42 404 42 404 43 329
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 42 404 42 404 43 329
udzielonych gwarancji i poręczeń
- Weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych 12 704 12 704 13 629
- Weksle własne in blanco zabezpieczające przyznane limity kredytowe przez Bank 29 700 29 700 29 700
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 44 217 44 444 46 348

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 111 043 99 125
- od jednostek powiązanych 53 52
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 110 689 98 722
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 354 403
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 88 756 82 206
- jednostkom powiązanym 61 48
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 88 590 81 992
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 166 214
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 22 287 16 919
IV. Koszty sprzedaży 2 937 3 054
V. Koszty ogólnego zarządu 6 291 7 953
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 13 059 5 912
VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 033 1 166
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 47 16
2. Dotacje 1 173 862
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 211 96
4. Inne przychody operacyjne 602 192
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 948 530
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 783 187
2. Inne koszty operacyjne 165 343
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 144 6 548
X. Przychody finansowe 552
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
1. Inne 552
XI. Koszty finansowe 377 75
1. Odsetki w tym: 68 54
dla jednostek powiązanych
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 77 21
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
3. Inne 232
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 13 767 7 025
XIII. Podatek dochodowy 2 819 1 510
a) część bieżąca 2 877 1 970
b) część odroczona -58 -460
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 10 948 5 515
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 20 369 10 161
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 173 381 19 724 395
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,01 0,52
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 66 780 57 842 57 842
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 66 780 57 842 57 842
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 30 996 30 996 30 996
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 30 996 30 996 30 996
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 19 910 16 055 16 055
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 6 037 3 855 3 855
a) zwiększenia (z tytułu) 6 037 3 855 3 855
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6 037 3 730 3 730
- dywidenda przypadająca na akcje własne 125 125
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 25 947 19 910 19 910
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 20 20 20
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -2 8
a) zwiększenia (z tytułu) 9 8
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego 9 8
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 9
zbycia środków trwałych
- różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego 2 9
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 18 20 28
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 918 905 905
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -78 13 13
a) zwiększenia (z tytułu) 2 700 970 970
- z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników 970 970
- z podziału zysku na zakup akcji własnych 2 700
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 778 957 957
- wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki 957 957
- rozliczenia zakupu akcji własnych 2 778
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 840 918 918
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 14 936 9 866 9 866
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 14 936 9 866 9 866
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 936 9 866 9 866
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 14 936 9 866 9 866
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 6 037 3 730 3 730
- przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy 2 700 970 970
- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy 6 199 5 041 5 041
- dywidenda przypadająca na akcje własne 125 125
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto 10 948 14 936 5 515
a) zysk netto 10 948 14 936 5 515
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 68 749 66 780 57 367
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 68 749 66 780 57 367

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2019 półrocze / 2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 10 948 5 515
II. Korekty razem -3 165 3 487
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 5 020 4 325
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 109 125
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 67 52
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -47 -16
5. Zmiana stanu rezerw 987 2 594
6. Zmiana stanu zapasów 1 400 3 137
7. Zmiana stanu należności -9 306 -5 444
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -450 210
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -779 -768
10. Inne korekty -166 -728
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 7 783 9 002
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 47 16
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 47 16
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 4 324 10 017
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 324 10 017
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 277 -10 001
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 958 4 036
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 375 375
2. Kredyty i pożyczki 345 2 420
Emisja dłużnych papierów wartościowych
3. Inne wpływy finansowe 238 1 241
II. Wydatki 3 689 11 539
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 3 591
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 041
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
3. Spłaty kredytów i pożyczek 4 658
Wykup dłużnych papierów wartościowych
4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 1 746
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 31 42
6. Odsetki 67 52
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 731 -7 503
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 775 -8 502
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 667 -8 626
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -108 125
F. Środki pieniężne na początek okresu 15 536 16 755
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 16 311 8 253
- o ograniczonej możliwości dysponowania 249
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Informacja dodatkowa SA-P_2019.pdfInformacja dodatkowa SA-P_2019.pdf Informacja Dodatkowa do półrocxznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.