REKLAMA

NANOGROUP S.A.: Planowana odmowa sformułowania wniosku przez biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2022 r.

2022-09-19 17:10
publikacja
2022-09-19 17:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-19
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Planowana odmowa sformułowania wniosku przez biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NanoGroup S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 19 września 2022 r. w trakcie prac nad sporządzeniem i przeglądem jednostkowego oraz skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. powziął wiadomość o planowanej odmowie sformułowania przez Moore Polska Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Biegły Rewident”) wniosku z przeglądu wymienionych sprawozdań.
Biegły Rewident jako uzasadnienie planowanej odmowy sformułowania wniosku z przeglądu wszystkich wymienionych sprawozdań finansowych podał:
1. Zagrożenie kontynuacji działalności grupy kapitałowej NanoGroup S.A. – Zarząd Spółki ma świadomość, że założenie kontynuacji działalności Spółki w istotnie niezmniejszonym zakresie w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia 30 czerwca 2022 r. uzależnione jest od skutecznego pozyskania środków finansowych z emisji akcji na kwotę 3,35 mln złotych oraz dodatkowych środków ze zbycia własnych akcji na podstawie oferty z dnia 7 września 2022 r. o nieodpłatnym zbyciu na rzecz Spółki 3.170.000 akcji własnych od Tomasza Ciacha – Członka Zarządu i jednocześnie akcjonariusza posiadającego 4.180.000 akcji Spółki. W ocenie Biegłego Rewidenta stopień niepewności z tym związany jest na poziomie uniemożliwiającym potwierdzenie, czy to założenie o kontynuacji jest zasadne.
2. Wycena prac rozwojowych w toku - od pozyskania środków zależy również wycena inwestycji długoterminowych w akcje spółek zależnych od Emitenta (stanowiących 96,6% aktywów Spółki), oparta na wycenie prac rozwojowych prowadzonych w spółkach zależnych do Emitenta.
Prace rozwojowe prowadzone w spółkach zależnych od Emitenta zostały wycenione przy założeniu ich kontynuowania i rozwoju z pozyskanych środków z emisji oraz ze środków od partnerów branżowych, co umożliwiłoby pozyskanie przychodów z opłat licencyjnych po zakończeniu tych projektów. W przypadku braku kontynuacji działalności Spółki, wycena ta może ulec istotnej redukcji, której skali Biegły Rewident nie jest dzisiaj w stanie określić.

W związku z tym Biegły Rewident nie może wypowiedzieć się w tych kwestiach. Ze względu na istotny i rozległy charakter tego ograniczenia zakresu przeglądu, Biegły Rewident nie będzie w stanie sformułować wniosku z przeglądu przedmiotowych sprawozdań finansowych.

Zarząd Spółki, po rozpatrzeniu uzasadnienia odmowy sformułowania wniosku przez Biegłego Rewidenta, podejmie decyzję na temat zasadności przedstawienia stanowiska Spółki w tej sprawie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-19 Piotr Mierzejewski Prezez Zarządu Piotr Mierzejewski
2022-09-19 Tomasz Ciach Członek Zarządu Tomasz Ciach
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki