REKLAMA

MFO S.A.: wyniki finansowe

2022-05-26 07:22
publikacja
2022-05-26 07:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_MFO_SA_na_dzien_31.03.2022_zgodnie_z_MSSF_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2022-31.03.2022 01.01.2021-31.03.2021 01.01.2022-31.03.2022 01.01.2021-31.03.2021
II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 295 143 176 438 63 510 38 590
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 777 23 747 4 686 5 194
IV. Zysk (strata) brutto 20 808 23 469 4 478 5 133
V. Zysk (strata) netto 16 813 18 974 3 618 4 150
VI. Całkowite dochody ogółem 16 813 18 974 3 618 4 150
VII. Średnioważona liczba akcji (szt.) 6 607 490 6 607 490 6 607 490 6 607 490
VIII. Zysk przypadająca na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.) 19,8 20,12 4,26 4,4
IX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.) 19,8 20,12 4,26 4,4
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 70 902 5 210 15 257 1 140
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 966 -2 416 -853 -528
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 610 11 446 -2 714 2 504
XIII. WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na 31.03.2022 Stan na 31.12.2021 Stan na 31.03.2022 Stan na 31.12.2021
XIV. Aktywa 630 856 556 929 135 595 121 087
XV. Kapitał własny 332 890 316 077 71 551 68 721
XVI. Zobowiązania długoterminowe 44 743 44 331 9 617 9 638
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 253 223 196 521 54 427 42 728


Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące
zasady:


-poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu
określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2022 roku -
4,6525 PLN/EUR oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku -4,5994 PLN/EUR


-poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
2022 roku do 31 marca 2022 roku – 4,6472 PLN/EUR od 1 stycznia 2021 roku
do 30 marca 2021 roku – 4,5721 PLN/EUR.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 31.03.2022 zgodnie z MSSF_final.pdfSprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 31.03.2022 zgodnie z MSSF_final.pdf Sprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 31.03.2022 zgodnie z MSSF_final

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Jakub Czerwiński Członek Zarządu
2022-05-26 Renata Zdzieszyńska Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki