REKLAMA

MENNICA: wyniki finansowe

2021-04-22 01:03
publikacja
2021-04-22 01:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarządu_do_Akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_MPSA_Sprawozdanie_z_badania_31.12.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_MPSA_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_31.12.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_MPSA_Sprawozdanie_z_dzialalnosci__31.12.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży 943 434 669 372 210 861 155 603
II. Skonsolidowany zysk na sprzedaży brutto 127 220 63 208 28 434 14 693
III. Skonsolidowany zysk na sprzedaży netto 82 457 24 962 18 429 5 803
IV. Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej 77 732 23 520 17 373 5 467
V. Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem 68 875 9 654 15 394 2 244
VI. Skonsolidowany zysk netto 55 542 -1 203 12 414 -280
VII. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 57 820 952 12 923 221
VIII. Całkowite dochody ogółem 55 542 -1 203 12 414 -280
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 57 820 952 12 923 221
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -15 349 78 877 -3 431 18 336
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 041 -37 267 -4 479 -8 663
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -26 570 -51 162 -5 939 -11 893
XIII. Przepływy pieniężne netto razem -61 960 -9 552 -13 848 -2 220
XIV. Aktywa trwałe razem 361 289 334 321 78 289 78 507
XV. Aktywa obrotowe razem 520 998 635 848 112 897 149 313
XVI. Suma aktywów 882 287 970 169 191 186 227 819
XVII. Zobowiązania długoterminowe razem 13 840 10 531 2 999 2 473
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 280 972 401 160 60 885 94 202
XIX. Kapitał własny 587 475 558 478 127 302 131 144
XX. Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 536 631 505 356 116 285 118 670
XXI. Kapitał zakładowy 51 138 51 138 11 081 12 008
XXII. Liczba akcji w sztukach (po pomniejszeniu o akcje własne skupione w celu umorzenia) 51 138 096 51 138 096 51 138 096 51 138 096
XXIII. Średnioważona liczba akcji w okresie sprawozdawczym 51 129 942 51 138 096 51 129 942 51 138 096
XXIV. Skonsolidowany zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,09 -0,02 0,24 -0,01
XXV. Skonsolidowany zysk netto na działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN / EUR) 1,13 0,02 0,25 0,00
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję w (PLN / EUR) 11,49 10,92 2,49 2,56
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdfList Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf List Prezesa do Akcjonariuszy
GK_MPSA_Sprawozdanie z badania_31.12.2020.pdfGK_MPSA_Sprawozdanie z badania_31.12.2020.pdf Sprawozdanie z badania_GK_MPSA_31.12.2020
GK_MPSA_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_31.12.2020.pdfGK_MPSA_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_31.12.2020.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe_GK_MPSA_31.12.2020
GK_MPSA_Sprawozdanie z działalności _31.12.2020.pdfGK_MPSA_Sprawozdanie z działalności _31.12.2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności_GK_MPSA_31.12.2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Grzegorz Zambrzycki Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2021-04-22 Artur Jastrząb Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
2021-04-22 Katarzyna Budnicka Członek Zarządu, Dyrektor ds. Płatności Elektronicznych


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Małgorzata Lis-Wąsowska Z-ca Dyrektora ds. Finansowych, Główna Księgowa, Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki