REKLAMA

MAKARONY POLSKIE S.A.: wyniki finansowe

2019-11-27 19:57
publikacja
2019-11-27 19:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_III_kw_2019r_-_ESPI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe – Grupa Makarony Polskie
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 120 550 112 149 27 979 26 366
II. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 7 330 6 533 1 701 1 536
III. Zysk (strata) brutto 6 224 5 823 1 445 1 369
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 4 975 4 615 1 155 1 085
V. EBIT 7 330 6 533 1 701 1 536
VI. EBITDA (EBIT + amortyzacja) 12 175 10 867 2 826 2 555
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 139 5 876 2 817 1 381
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 19 154 - 4 788 - 4 446 - 1 126
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 952 - 1 960 1 614 - 461
X. Przepływy pieniężne netto, razem - 63 - 872 - 15 - 205
XI. Aktywa razem *** 164 311 145 460 37 569 33 828
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania *** 83 151 66 962 19 012 15 572
XIII. Zobowiązania długoterminowe *** 27 951 21 686 6 391 5 043
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe *** 55 200 45 276 12 621 10 529
XV. Kapitał własny *** 81 160 78 498 18 557 18 255
XVI. Kapitał podstawowy *** 27 750 27 750 6 345 6 453
XVII. Liczba akcji (w sztukach) 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
XVIII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
XIX. Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) * 0,54 0,50 0,13 0,12
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ** 8 77 8,49 2,01 1,97
Wybrane skonsolidowane dane finansowe – spółka Makarony Polskie SA
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 109 964 98 039 25 522 23 049
XXII. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 6 202 5 675 1 439 1 334
XXIII. Zysk (strata) brutto 5 352 5 140 1 242 1 208
XXIV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 4 301 4 120 998 969
XXV. EBIT 6 202 5 675 1 439 1 334
XXVI. EBITDA (EBIT + amortyzacja) 10 058 8 386 2 334 1 972
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 027 3 705 1 863 871
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 9 182 - 2 216 - 2 131 - 521
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 128 - 1 393 262 - 327
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem - 27 96 - 6 23
XXXI. Aktywa razem *** 140 604 132 308 32 148 30 769
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania *** 64 523 58 215 14 753 13 538
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe *** 23 848 21 337 5 453 4 962
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe *** 40 675 36 878 9 300 8 576
XXXV. Kapitał własny *** 76 081 74 093 17 396 17 231
XXXVI. Kapitał podstawowy *** 27 750 27 750 6 345 6 453
XXXVII. Liczba akcji (w sztukach) 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
XXXIX. Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) * 0,46 0,45 0,11 0,11
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ** 8,22 8,00 1,88 1,86


*
Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą = wynik netto/średnia ważona
liczba akcji w okresie**
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą = kapitały własne/liczba akcji na
dany moment bilansowy***
Porównywalne dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej według
stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport III kw 2019r - ESPI.pdfRaport III kw 2019r - ESPI.pdf Skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 roku skonsolidowane i
jednostkowe, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-27 Zenon Daniłowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki