REKLAMA

MABION S.A.: wyniki finansowe

2019-11-14 17:25
publikacja
2019-11-14 17:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Mabion_MSSF_Q3_2019_POL_final-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pozostale_informacje_MABION_SA_3Q2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 0 0 0 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -46 656 -48 693 -10 829 -11 448
III. Zysk (strata) brutto / przed opodatkowaniem -48 429 -52 286 -11 240 -12 292
IV. Zysk (strata) netto -48 429 -52 286 -11 240 -12 292
V. Średnio ważona liczba akcji 13 720 772 12 876 477 13 720 772 12 876 477
VI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -3,53 -4,06 -0,82 -0,95
VII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -3,53 -4,06 -0,82 -0,95
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -24 753 -32 726 -5 745 -7 694
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 878 -3 608 -1 828 -848
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 907 103 286 -443 24 283
XI. Przepływy pieniężne netto, razem -34 538 66 952 -8 016 15 740
XII. Dane na datę bilansową: 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XIII. Aktywa razem 107 595 144 717 24 601 33 655
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 113 884 102 578 26 039 23 855
XV. Zobowiązania długoterminowe 45 487 36 069 10 400 8 388
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 68 397 66 509 15 639 15 467
XVII. Kapitał własny -6 289 42 139 -1 438 9 800
XVIII. Kapitał zakładowy 1 372 1 372 314 319
XIX. Liczba akcji na koniec okresu 13 720 772 13 720 772 13 720 772 13 720 772
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,84 11,06 1,79 2,57
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,84 11,06 1,79 2,57
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Mabion MSSF Q3 2019 POL_final-sig-sig-sig.pdfMabion MSSF Q3 2019 POL_final-sig-sig-sig.pdf Mabion MSSF 2019 Q3
Pozostale_informacje_MABION_SA_3Q2019-sig-sig.pdfPozostale_informacje_MABION_SA_3Q2019-sig-sig.pdf Mabion_Pozostale_Informacje_do_Raportu Kwartalnego_Q3_2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Sławomir Jaros Członek Zarządu Sławomir Jaros
2019-11-14 Grzegorz Grabowicz Członek Zarządu Grzegorz Grabowicz
2019-11-14 Jarosław Walczak Członek Zarządu Jarosław Walczak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki