REKLAMA
PIT 2023

LIBET S.A.: wyniki finansowe

2023-09-29 18:45
publikacja
2023-09-29 18:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GK_Libet_30062023-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_30.06.2023-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_GK_Libet_30.06.2023-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Libet_S.A._30.06.2023-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_GK_LIBET_30_06_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_LIBET_30_06_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów i usług 73 289 133 120 15 836 28 713
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 917 3 758 1 278 810
III. Zysk (strata) brutto 3 515 -2 063 759 -445
IV. Zysk (strata) netto 2 229 -1 363 482 -294
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -33 682 7 785 -7 278 1 679
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 16 120 -2 279 3 483 -492
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 400 -7 436 4 192 -1 604
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 837 -1 930 397 -416
IX. Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,04 -0,03 0,01 -0,01
XI. Aktywa razem 216 382 244 586 48 622 52 152 52 152
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 96 852 127 285 21 763 27 140 27 140
XIII. Zobowiązania długoterminowe 14 985 28 605 3 367 6 099
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 81 867 98 680 18 396 21 041
XV. Kapitał własny 119 530 117 301 26 859 25 011
XVI. Kapitał zakładowy 500 500 112 107
XVII. Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 2,39 2,35 0,54 0,50
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF GK Libet 30062023-sig-sig.pdfSSF GK Libet 30062023-sig-sig.pdf Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2023 roku zawierające Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe Spółki dominującej LIBET S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2023
Sprawozdanie Zarzadu z Działalności Grupy Kapitałowej 30.06.2023-sig.pdfSprawozdanie Zarzadu z Działalności Grupy Kapitałowej 30.06.2023-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z dzialalności Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r.
Oświadczenie Zarządu GK Libet 30.06.2023-sig.pdfOświadczenie Zarządu GK Libet 30.06.2023-sig.pdf Oświadczenie Zarządu GK Libet S.A.
Oświadczenie Zarządu Libet S.A. 30.06.2023-sig.pdfOświadczenie Zarządu Libet S.A. 30.06.2023-sig.pdf Oświadczenie Zarządu Libet S.A.
Raport_GK_LIBET_30 06 2023.pdfRaport_GK_LIBET_30 06 2023.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Libet S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.
Raport_LIBET_30 06 2023.pdfRaport_LIBET_30 06 2023.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Libet S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-29 Jacek Gwiżdż Członek Zarządu Jacek Gwiżdż
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki