177,00 zł
-1,67% -3,00 zł
Kruk SA (KRU)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
raport_okresowy_032018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-04-26
KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
51-116 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołowska 8
(ulica) (numer)
71 790 28 51 71 790 21 80
(telefon) (fax)
info@kruksa.pl www.kruk.eu
(e-mail) (www)
894-23-89-605 931189985
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 285 331 264 128 68 287 61 582
II. Zysk na działalności operacyjnej 119 954 131 124 28 708 30 572
III. Zysk brutto 89 494 116 926 21 418 27 261
IV. Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej 90 669 115 462 21 699 26 920
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 75 193 (45 232) 17 996 (10 546)
VI. Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy (125 447) (213 524) (30 023) (49 783)
VII. Wpłaty od osób zadłużonych 362 379 309 333 86 727 72 121
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 496) (2 247) (358) (524)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (41 705) (71 631) (9 981) (16 701)
X. Zmiana stanu środków pieniężnych netto 31 993 (119 110) 7 657 (27 771)
XI. Rozwodniony zysk na jedną akcję 4,71 6,03 1,13 1,41
XII. Średnia liczba akcji (w tys. sztuk) 18 808 18 744 18 808 18 744
XIII. Zysk na jedną akcję 4,82 6,16 1,15 1,44
XIV. Stan na 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017
XV. Aktywa razem 3 665 098 3 560 128 870 880 853 563
XVI. Zobowiązania długoterminowe 1 637 748 1 652 515 389 152 396 201
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 438 070 447 091 104 092 107 193
XVIII. Kapitał własny 1 589 278 1 460 522 377 635 350 170
XIX. Kapitał akcyjny 18 808 18 808 4 469 4 509
XX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 84,50 77,65 20,08 18,62
Wybrane dane dotyczące Jednostki Dominującej
XXI. Przychody ze sprzedaży 34 029 27 906 8 144 6 506
XXII. Zysk na działalności operacyjnej (17 193) (18 210) (4 115) (4 246)
XXIII. Zysk brutto (12 805) (14 318) (3 065) (3 338)
XXIV. Zysk netto (9 444) (13 356) (2 260) (3 114)
XXV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (7 996) (395) (1 914) (92)
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 054 (81 412) 4 321 (18 981)
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (7 006) (65 686) (1 677) (15 315)
XXVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto 3 052 (147 492) 731 (34 388)
XXIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (0,49) (0,70) (0,12) (0,16)
XXX. Średnia liczba akcji ( w tys. szt) 18 808 18 744 18 808 18 744
XXXI. Zysk na jedną akcję (0,50) (0,71) (0,12) (0,17)
XXXII. Stan na 31.03.2018 31.12.2017 31.03.2018 31.12.2017
XXXIII. Aktywa razem 3 161 977 3 143 654 751 331 753 711
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 1 566 569 1 561 827 372 239 374 458
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 889 880 867 202 211 448 207 917
XXXVI. Kapitał własny 705 530 714 625 167 644 171 336
XXXVII. Kapitał akcyjny 18 808 18 808 4 469 4 509
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 37,51 38,00 8,91 9,11


Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:-pozycje
dotyczące sprawozdania z zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca danego okresu; kurs ten wyniósł:


za okres
bieżący                                      4,1784za
okres porównawczy                              4,2891-pozycje
dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według
średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu
sprawozdawczego; kurs ten wyniósł:


za okres
bieżący                                       4,2085za
okres porównawczy                              4,1709


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
raport okresowy 032018.pdfraport okresowy 032018.pdf Raport okresowy_1Q_2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-26 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2018-04-26 Agnieszka Kułton Członek Zarządu
2018-04-26 Urszula Okarma Członek Zarządu
2018-04-26 Iwona Słomska Członek Zarządu
2018-04-26 Michał Zasępa Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl