REKLAMA

KOMPAP: wyniki finansowe

2021-09-02 08:14
publikacja
2021-09-02 08:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
S_SF_Polrocze_2021_Kompap.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_GK_KOMPAP_za_I_polrocze_2021_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_srodrocznego_przegladu_sf_PPH_Kompap_S.A_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_srodrocznego_przegladu_ssf_PPH_Kompap_S.A_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody ze sprzedaży 44 554 40 108 9 798 9 031
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 206 3 161 925 712
III. Zysk (strata) brutto 4 243 2 267 933 510
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 389 2 172 745 489
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
operacyjnej
11 086 4 907 2 438 1 105
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (868) (80) (191) (18)
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
finansowej
(7 320) (6 185) (1 610) (1 393)
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 898 (1 358) 637 (306)
IX. Aktywa razem 104 205 104 445 23 050 22 633
X. Zobowiązania długoterminowe 14 356 16 404 3 176 3 555
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 20 062 19 220 4 438 4 165
XII. Kapitał własny 69 787 68 821 15 437 14 913
XIII. Kapitał zakładowy 5 617 5 617 1 242 1 217
XIV. Liczba akcji 4 680 496 4 680 496 4 680 496 4 680 496
XV. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,72 0,46 0,16 0,10
XVI. Rozwodniony zysk (strata) przypadający na jedną akcję akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) 0,72 0,46 0,16 0,10
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) 14,91 14,70 3,30 3,19
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej
(w zł/EUR)
14,91 14,70 3,30 3,19
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR)
- - - -
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
XX. Przychody ze sprzedaży 9 492 11 168 2 087 2 515
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 725 845 159 190
XXII. Zysk (strata) brutto 2 048 839 450 189
XXIII. Zysk (strata) netto 1 937 631 426 142
XXIV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 1 071 (373) 236 (84)
XXV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (598) 6 (132) 1
XXVI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 74 (1 284) 16 (289)
XXVII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 435 (1 651) 96 (372)
XXVIII. Aktywa razem 38 557 36 576 8 529 7 926
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 1 127 1 065 249 231
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 4 246 1 841 939 399
XXXI. Kapitał własny 33 184 33 671 7 340 7 296
XXXII. Kapitał zakładowy 5 617 5 617 1 242 1 217
XXXIII. Liczba akcji 4 680 496 4 680 496 4 680 496 4 680 496
XXXIV. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,41 0,13 0,09 0,03
XXXV. Rozwodniony zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,41 0,13 0,09 0,03
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,09 7,19 1,57 1,56
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,09 7,19 1,57 1,56
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -


Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym
przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:-Pozycje
dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych za bieżący okres sprawozdawczy przeliczono według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych
przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku. Kurs
ten wynosił 1 EURO = 4,5472 dla okresu bieżącego i 4,4413 dla okresu
porównawczego.-Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej
przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego
na dzień bilansowy. Kurs ten wynosił 1 EURO = 4,5208 dla okresu
bieżącego oraz dla okresu porównawczego tj., z dnia 31.12.2020 średni
kurs NBP wynosił 4,6148.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
S SF Półrocze 2021 Kompap.pdfS SF Półrocze 2021 Kompap.pdf SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
Sprawozdanie z działalności Zarządu GK KOMPAP za I półrocze 2021_.pdfSprawozdanie z działalności Zarządu GK KOMPAP za I półrocze 2021_.pdf ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU
Raport z śródrocznego przeglądu sf_PPH Kompap S.A_.pdfRaport z śródrocznego przeglądu sf_PPH Kompap S.A_.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Raport z śródrocznego przeglądu ssf_PPH Kompap S.A_.pdfRaport z śródrocznego przeglądu ssf_PPH Kompap S.A_.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-02 Waldemar Lipka Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki