REKLAMA

KOMPAP: wyniki finansowe

2021-04-15 07:50
publikacja
2021-04-15 07:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_do_akcjonariuszy_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_kierownika_jednostki_-_MSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_kierownika_jednostki_SSF_-_MSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_jednostkowe_z_dzialalnosci_Zarzadu_PPH_Kompap_S.A.2020_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_GK_Kompap_S.A._za_2020_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_Kompap_raport_31.12.2020_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Kompap_SSF_3112_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_JSF_Kompap.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_GK_KOMPAP_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_JSF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_GK_Raport_roczny_2020.doc.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_badania_JZP.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_badania_JZP_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_dodatkowe_dla_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 86 681 84 904 19 374 19 737
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 309 4 675 1 857 1 087
III. Zysk (strata) brutto 6 962 3 540 1 556 823
IV. Zysk (strata) netto 5 696 2 810 1 273 653
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 10 811 4 969 2 416 1 155
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (1 012) 6 223 (226) 1 447
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (11 829) (9 614) (2 644) (2 235)
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2 030) 1 578 (454) 367
IX. Aktywa razem 104 445 112 500 22 633 26 418
X. Zobowiązania długoterminowe 16 404 20 399 3 555 4 790
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 19 220 27 180 4 165 6 383
XII. Kapitał własny 68 821 64 921 14 913 15 245
XIII. Kapitał zakładowy 5 617 5 617 1 217 1 319
XIV. Liczba akcji 4 680 496 4 680 496 4 680 496 4 680 496
XV. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR) 1,22 0,60 0,27 0,14
XVI. Rozwodniony zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR) 1,22 0,60 0,27 0,14
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 14,70 13,87 3,19 3,26
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 14,70 13,87 3,19 3,26
XIX. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)* 0,00 0,00 0,00 0,00
XX. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)* 0,00 0,00 0,00 0,00
WBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
XXI. Przychody ze sprzedaży 22 837 21 934 5 104 5 099
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 029 895 454 208
XXIII. Zysk (strata) brutto 2 852 1 906 637 443
XXIV. Zysk (strata) netto 2 380 1 840 532 428
XXV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 1 854 734 414 171
XXVI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 521 4 016 117 933
XXVII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (3 918) (2 358) (876) (548)
XXVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 993) 2 392 (446) 556
XXIX. Aktywa razem 36 576 39 636 7 926 9 308
XXX. Zobowiązania długoterminowe 1 065 1 039 231 244
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 841 4 855 399 1 140
XXXII. Kapitał własny 33 671 33 742 7 296 7 924
XXXIII. Kapitał zakładowy 5 617 5 617 1 217 1 319
XXXIV. Liczba akcji 4 680 496 4 680 496 4 680 496 4 680 496
XXXV. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR) 0,51 0,39 0,11 0,09
XXXVI. Rozwodniony zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR) 0,51 0,39 0,11 0,09
XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,19 7,21 1,56 1,69
XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,19 7,21 1,56 1,69
XXXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
XL. Wypłacona dywidenda na jedną akcię (w zł/EUR) -
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List do akcjonariuszy 2020.pdfList do akcjonariuszy 2020.pdf List do akcjonariuszy
Oświadczenia kierownika jednostki - MSSF.pdfOświadczenia kierownika jednostki - MSSF.pdf Oświadczenie dla firmy audytorskiej PPH KOMPAP
Oświadczenia kierownika jednostki SSF - MSSF.pdfOświadczenia kierownika jednostki SSF - MSSF.pdf Oświadczenie dla firmy audytorskiej GK KOMPAP
Sprawozdanie jednostkowe z działalności Zarządu PPH Kompap S.A.2020 r..pdfSprawozdanie jednostkowe z działalności Zarządu PPH Kompap S.A.2020 r..pdf Roczne sprawozdanie z działalności PPH KOMPAP
Sprawozdanie z działalnosci Zarządu GK Kompap S.A. za 2020 r..pdfSprawozdanie z działalnosci Zarządu GK Kompap S.A. za 2020 r..pdf Roczne sprawozdanie z działalności GK KOMPAP
Oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdfOświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
JSF Kompap_raport 31.12.2020_final.pdfJSF Kompap_raport 31.12.2020_final.pdf Jednostkowe sprawpozdanie finansowe PPH KOMPAP za 2020
Kompap SSF 3112 2020.pdfKompap SSF 3112 2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK KOMPAP za 2020
Informacja Zarządu JSF Kompap.pdfInformacja Zarządu JSF Kompap.pdf Informacja Zarządu PPH KOMPAP o wyborze audytora
Informacja Zarządu GK KOMPAP SA.pdfInformacja Zarządu GK KOMPAP SA.pdf Informacja Zarządu GK KOMPAP o wyborze audytora
Oświadczenia Rady Nadzorczej JSF 2020.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej JSF 2020.pdf Oświadczenia RN - jednostkowe PPH KOMPAP
Oświadczenia Rady Nadzorczej GK Raport roczny 2020.doc.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej GK Raport roczny 2020.doc.pdf Oświadczenia RN - GK KOMPAP
sprawozdanie z badania JZP.pdfsprawozdanie z badania JZP.pdf Sprawozdanie z badania niezależnego biegłego rewidenta dot. jednostkowego sprawozdania PPH KOMPAP SA
sprawozdanie z badania JZP SSF.pdfsprawozdanie z badania JZP SSF.pdf Sprawozdanie z badania niezależnego biegłego rewidenta dot. skonsolidowanego sprawozdania GK KOMPAP
sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu.pdfsprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu.pdf Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Waldemar Lipka Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-15 Piotr Witek Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki