REKLAMA

KGL S.A.: wyniki finansowe

2022-09-30 17:11
publikacja
2022-09-30 17:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SPRAWOZDANIE_MSR_06_2022_30.09.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_1HY_2022_30.09.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
KGL_SA_30.06.2022_raport_z_przeglądu_jednostkowy_do_podpisu-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_opinia_dot_zastrzezenia_RN_KGL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_opinia_dot_zastrzezenia_Zarzad_KGL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / półrocze / 2022 półrocze /
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 349 543 277 177 75 289 60 956
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 36 777 36 942 7 922 8 124
III. Zysk (strata) brutto (2 398) 9 746 (516) 2 143
IV. Zysk (strata) netto (1 914) 8 021 (412) 1 764
V. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/eur) (0,27) 1,13 (0,06) 0,25
VI. EBIT 5 715 10 490 1 231 2 307
VII. EBITDA 19 351 23 145 4 168 5 090
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 405 15 569 1 810 3 424
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 490) (5 031) (967) (1 106)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (20 848) 13 239 (4 490) 2 911
XI. Aktywa razem 417 637 402 927 89 227 89 127
XII. Kapitał własny 132 228 137 274 28 250 30 365
XIII. Zobowiązania długoterminowe 61 895 71 554 13 224 15 828
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 209 227 179 792 44 701 39 770


Kurs EUR/PLN 06 2022 06 2021


- dla danych bilansowych 4,6806 4,5208


- dla danych rachunku zysków i strat 4,6427 4,5472


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
SPRAWOZDANIE MSR 06 2022_30.09.2022.pdfSPRAWOZDANIE MSR 06 2022_30.09.2022.pdf Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe KGL S.A. 1HY 2022
Sprawozdanie z działalności 1HY 2022_30.09.2022.pdfSprawozdanie z działalności 1HY 2022_30.09.2022.pdf Sprawozdanie z działalności KGL S.A. 1HY 2022
KGL SA 30.06.2022 raport z przeglądu jednostkowy_do podpisu-sig-sig.pdfKGL SA 30.06.2022 raport z przeglądu jednostkowy_do podpisu-sig-sig.pdf Raport biegłego z przeglądu sprawozdania finansowego KGL S.A. 1HY 2022
Stanowisko_opinia_dot_zastrzezenia_RN_KGL.pdfStanowisko_opinia_dot_zastrzezenia_RN_KGL.pdf Ocena Rady Nadzorczej KGL S.A. odnosząca się do raportu niezależnego biegłego rewidenta
Stanowisko_opinia_dot_zastrzezenia_Zarzad_KGL.pdfStanowisko_opinia_dot_zastrzezenia_Zarzad_KGL.pdf Stanowisko Zarządu KGL S.A. dotyczące raportu niezależnego biegłego rewidenta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Krzysztof Gromkowski Prezes Zarządu
2022-09-30 Lech Skibiński Wiceprezes Zarządu
2022-09-30 Zbigniew Okulus Wiceprezes Zarządu
2022-09-30 Ireneusz Strzelczak Wiceprezes Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki