Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online TERAZ

Redakcja poleca

Sprawdzony i prosty w obsłudze program do rozliczania PIT-ów to oszczędność czasu i nerwów. Naszym czytelnikom po raz kolejny polecamy wysłanie zeznania podatkowego do urzędu skarbowego przez internet, przy użyciu programu e-pity.

Malwina Wrotniak

Malwina Wrotniak z-ca redaktora naczelnego Bankier.pl

Jak przekazać i jak zdobyć 1%

Zbliża się okres rozliczania podatku dochodowego za miniony, 2010 rok. Jak co roku będziemy mieli możliwość przekazania 1% naszego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. W prosty sposób możemy zadecydować, na jaki cel trafi chociaż część pieniędzy, jakie odbiera nam państwo.Przekazujemy 1%

 
Aby przekazać jeden procent, należy przede wszystkim wybrać jedną z organizacji pożytku publicznego (OPP). Listę takich organizacji można znaleźć na liście publikowanej przez ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym lub na stronie www.bankier.pl/finanse/podatki/pit/.

Lista zawiera informacje o instytucjach, które są uprawnione do otrzymywania 1%. Kiedy wybierzemy już organizację, którą chcemy wspomóc, należy wypełnić odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub PIT-28).
W zeznaniu podajemy nazwę organizacji oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Oczywistym warunkiem przekazania przez urząd skarbowy jednego procenta podatku wybranej organizacji jest uiszczenie całego należnego podatku – kwoty stanowiącej podstawę obliczenia 1%.
Od 2009 roku możemy również podać dodatkowe informacje, które mogą wpłynąć na sposób wykorzystania środków przez OPP (np. podanie konkretnego celu) 
Ponadto decydujemy również, czy chcemy przekazać do wybranej organizacji swoje dane, takie jak imię, nazwisko, adres oraz wysokość przekazanej kwoty. Wcześniejsza praktyka samodzielnego wpłacania 1% podatku na rzecz OPP powodowała, że dane zawarte były na przelewach. Dzięki temu organizacje miały możliwość kontaktu z takim darczyńcą chociażby w celu wysłania podziękowań. W 2008 roku urzędy skarbowe przekazywały anonimowe wpłaty, co pozbawiło OPP takiej możliwości.

Gdzie wpisać jeden procent?

 
 • PIT-36 - w zeznaniu podatkowym PIT-36 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku O - rubryki 305-306, oraz w bloku P - rubryki 307 - 308
 • PIT-36L - w zeznaniu podatkowym PIT-36L wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku N - rubryki 105-106, oraz w bloku O - rubryki 107-108
 • PIT-37 - w zeznaniu podatkowym PIT-37 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku H - rubryki 124-125, oraz w bloku I - rubryki 126-127
 • PIT-38 - w zeznaniu podatkowym PIT-38 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku G - rubryki 58-59, oraz w bloku H - rubryki 60-61
 • PIT-39 - w zeznaniu podatkowym PIT-39 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku G - rubryki 51-52, oraz w bloku H - rubryki 53-54
 • PIT-28 - w zeznaniu podatkowym PIT-28 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku M - rubryki 126-127, oraz w bloku N - rubryki 128-129
Dla pozostałych formularzy wypełnia się rubryki z odpowiednich bloków w analogiczny sposób.
Informację o wybranym celu szczegółowym, na który mają zostać przekazane środki należy umieścić w rubryce „cel szczegółowy 1%”, którą powinniśmy odnaleźć pod wnioskiem o przekazanie 1%.
Odpowiednio w:
 • PIT-36 - poz. 307,
 • PIT-36L - poz. 107,
 • PIT-37 - poz. 126,
 • PIT-38 - poz. 60,
 • PIT-39 - poz. 53,
 • PIT-28 - poz. 128.
Te wszystkie informacje urząd skarbowy przekaże wybranej organizacji. Cała kwota - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji zostanie  przekazane w terminie do 3 miesięcy. Kwota zostanie pomniejszona o koszty przelewu. Należy również pamiętać, że wybieramy tylko jedną organizację. Jednego procenta nie można podzielić.

Jak otrzymać 1%?

 
Organizacja Pożytku Publicznego została zdefiniowana przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i funkcjonuje w polskim prawie od 1 stycznia 2004 roku.
Raport Bankier.pl
Czytaj więcej »
Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa nie będąca partią polityczną, związkiem zawodowym, organizacją pracodawców czy samorządów zawodowych oraz spółka kapitałowa powołana w celu nie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, o ile prowadzi działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego. Obszary pożytku publicznego również definiuje ustawa w artykule czwartym. 
Ponad to Organizacjami Pożytku Publicznego mogą być – wedle ustawy:
 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 3. spółdzielnie socjalne;
 4. spółki akcyjne i spółki.
Aby stać się OPP, należy spełnić szereg wymagań. Szczegółowe wymagania można znaleźć w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1. Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem art. 21, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
2) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;
3) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1;
4) ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego
i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
Chcesz wybrać dla siebie najlepsze
konto osobiste?

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
5) członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6) statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, zabraniają:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
po cenach wyższych niż rynkowe.
2. W przypadku stowarzyszeń działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie może
być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.

Jednak posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego to również obowiązki. Takim obowiązkiem jest dostosowanie statutu do wymagań przewidzianych ustawą. Organizacja, która chce starać się o status OPP musi najpierw dokonać odpowiednich zmian w statucie.  Statut powinien być zbieżny z warunkami wymienionymi w art. 20 i art. 21 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wszystkie zmiany należy zgłosić do KRS. Innym nie mniej istotnym obowiązkiem jest sporządzanie i upublicznianie sprawozdań z działalności, co wiąże się z pełną transparentnością działań.

Rekordowe 1%

 
Ponad 8,6 mln Polaków rozliczając podatek dochodowy za 2009 r. zadecydowało się oddać 1 % na działalność organizacji pożytku publicznego (OPP). Dzięki temu ponad 7.000. organizacji otrzymało w sumie 357 100 000,00 PLN!
Zeszłoroczni rekordziści to:
1. Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" - 68 231 016,11
2. Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko - 8 930 360,71
3. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko" - 7 247 882,42
4. Fundacja TVN "Nie jesteś sam" - 5 714 164,08
5. Fundacja "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową" - 4 865 290,95
6. Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia - 4 180 733,44
7. Stowarzyszenie "SOS Wioski Dziecięce w Polsce" - 3 953 542,07
8. Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" - 3 867 445,38
9. Fundacja Dzieciom "Pomagaj" - 3 691 997,33
10. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 3 544 046,78 zł.
 
Paweł Lipiec
Bankier.pl 
p.lipiec@bankier.pl

Paweł Lipiec

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~procent

https://pit2016.wordpress.com/2016/02/02/przekaz-1/

! Odpowiedz