REKLAMA

JSW S.A.: wyniki finansowe

2023-09-06 17:14
publikacja
2023-09-06 17:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_IH2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_IH2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZZD_GK_IH2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_JSW_IH2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_SSF_JSW_HY2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_JSF_JSW_HY2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022* półrocze / 2023 półrocze /2022*
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 8 597 767,27 10 903 232,06 1 863 812,54 2 348 467,93
II. Zysk operacyjny 2 535 914,30 5 206 765,08 549 732,13 1 121 495,05
III. Zysk przed opodatkowaniem 2 568 019,06 5 200 815,76 556 691,75 1 120 213,62
IV. Zysk netto 2 053 582,12 4 212 827,19 445 172,80 907 408,88
V. Całkowite dochody razem 2 018 772,34 4 235 491,32 437 626,78 912 290,55
VI. Zysk netto przypadający na: 2 053 582,12 4 212 827,19 445 172,80 907 408,88
VII. - akcjonariuszy Jednostki dominującej 2 048 930,61 4 199 089,47 444 164,45 904 449,89
VIII. - udziały niekontrolujące 4 651,51 13 737,72 1 008,35 2 958,99
IX. Całkowite dochody przypadające na: 2 018 772,34 4 235 491,32 437 626,78 912 290,55
X. - akcjonariuszy Jednostki dominującej 2 014 195,74 4 221 376,42 436 634,67 909 250,31
XI. - udziały niekontrolujące 4 576,60 14 114,90 992,11 3 040,24
XII. Ilość akcji (w szt.) 117 411 596 117 411 596 117 411 596 117 411 596
XIII. Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony w PLN/EUR na jedną akcję) 17,45 35,76 3,78 7,69
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 124 870,17 5 826 918,44 460 626,53 1 255 071,07
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 761 724,24) (1 871 051,55) (381 904,24) (403 009,36)
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (455 198,30) (710 676,75) (98 677,28) (153 074,02)
XVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (92 052,37) 3 245 190,14 (19 954,99) 698 987,69
XVIII. Stan na: 30.06.2023 31.12.2022* 30.06.2023 31.12.2022*
XIX. Aktywa trwałe 21 176 135,20 19 218 446,42 4 758 361,28 4 097 837,15
XX. Aktywa obrotowe 7 778 186,57 7 852 331,66 1 747 789,26 1 674 306,84
XXI. Razem aktywa 28 954 321,77 27 070 778,08 6 506 150,54 5 772 143,99
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej 17 558 452,63 15 544 256,89 3 945 453,71 3 314 411,16
XXIII. Udziały niekontrolujące 505 379,92 500 961,47 113 560,86 106 817,09
XXIV. Kapitał własny razem 18 063 832,55 16 045 218,36 4 059 014,57 3 421 228,25
XXV. Zobowiązania długoterminowe 3 425 918,69 3 291 856,12 769 817,47 701 903,27
XXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 7 464 570,53 7 733 703,60 1 677 318,50 1 649 012,47
XXVII. Razem zobowiązania 10 890 489,22 11 025 559,72 2 447 135,97 2 350 915,74
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 10 932 272,23 14 627 846,30 2 369 883,42 3 150 719,69
XXIX. Zysk operacyjny 2 611 461,44 5 165 787,70 566 109,14 1 112 668,86
XXX. Zysk przed opodatkowaniem 2 606 850,51 5 135 487,15 565 109,58 1 106 142,36
XXXI. Zysk netto 2 103 658,29 4 153 287,69 456 028,24 894 584,55
XXXII. Całkowite dochody razem 2 070 862,34 4 165 812,61 448 918,78 897 282,32
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 033 943,28 5 913 960,97 440 915,52 1 273 819,31
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 610 873,08) (1 580 547,84) (349 202,92) (340 437,20)
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (473 027,85) (730 908,13) (102 542,35) (157 431,69)
XXXVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (49 957,65) 3 602 505,00 (10 829,75) 775 950,42
XXXVII. Stan na: 30.06.2023 31.12.2022* 30.06.2023 31.12.2022*
XXXVIII. Aktywa trwałe 17 395 650,28 16 198 212,50 3 908 871,37 3 453 850,29
XXXIX. Aktywa obrotowe 6 525 547,75 6 446 094,49 1 466 316,38 1 374 463,10
XL. Razem aktywa 23 921 198,03 22 644 306,99 5 375 187,75 4 828 313,39
XLI. Kapitał podstawowy 1 251 878,40 1 251 878,40 281 302,02 266 930,72
XLII. Kapitał własny razem 16 009 528,65 13 938 666,31 3 597 404,37 2 972 060,45
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 2 792 172,99 2 703 295,47 627 412,31 576 407,91
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 5 119 496,39 6 002 345,21 1 150 371,07 1 279 845,03
XLV. Razem zobowiązania 7 911 669,38 8 705 640,68 1 777 783,38 1 856 252,94


* Dane przekształcone w związku z zastosowaną zmianą zasad (polityki)
rachunkowości.
Zastosowane kursy EUR/PLN:


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu
średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski,
obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy.Pozycje
sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu
średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni
dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.
Kurs euro na dzień kończący okres sprawozdawczy:
30.06.2023 r. - 4,450331.12.2022 r. - 4,6899
Średni kurs euro w okresie:


od 01.01. do 30.06.2023 - 4,6130od 01.01. do 30.06.2022 - 4,6427


Najniższy kurs euro w okresie:


od 01.01. do 30.06.2023 - 4,4286od 01.01. do 30.06.2022 - 4,4879


Najwyższy kurs euro w okresie:


od 01.01. do 30.06.2023 - 4,7895od 01.01. do 30.06.2022 - 4,9647


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_IH2023.pdfWYBRANE_DANE_FINANSOWE_IH2023.pdf Wybrane dane finansowe 1H 2023
SSF_GK_IH2023.pdfSSF_GK_IH2023.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JSW 1H 2023
SZZD_GK_IH2023.pdfSZZD_GK_IH2023.pdf Sprawozdanie Zarządu z dzialalności GK JSW 1H 2023
SF_JSW_IH2023.pdfSF_JSW_IH2023.pdf Sprawozdanie finansowe JSW 1H 2023
Raport_SSF_JSW_HY2023.pdfRaport_SSF_JSW_HY2023.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozd fin 1H 2023
Raport_JSF_JSW_HY2023.pdfRaport_JSF_JSW_HY2023.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozd fin 1H 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-06 Tomasz Cudny Prezes Zarządu
2023-09-06 Robert Ostrowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki