REKLAMA

IPOPEMA S.A.: wyniki finansowe

2021-03-30 20:05
publikacja
2021-03-30 20:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
ipe_2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ipe_2020-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_za_2020rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_za_2020rok.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_sprawozdan_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_dot_firmy_audytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_dotyczaca_sprawozdan_za_2020r.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot_KA_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Ipopema_Securities_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Ipopema_Securities_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody z działalności podstawowej 257 992,00 139 992,00 57 662,00 32 543,00
II. Koszty działalności podstawowej 218 504,00 134 699,00 48 836,00 31 312,00
III. Wynik z działalności podstawowej 39 488,00 5 293,00 8 826,00 1 230,00
IV. Wynik z działalności operacyjnej 37 561,00 6 413,00 8 395,00 1 491,00
V. Wynik brutto 37 899,00 4 316,00 8 471,00 1 003,00
VI. Wynik netto z działalności kontynuowanej 30 201,00 3 534,00 6 750,00 822,00
VII. Wynik netto 30 201,00 3 534,00 6 750,00 822,00
Wynik netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
VIII. - zwykły 0,99 0,10 0,22 0,02
IX. - rozwodniony 0,99 0,10 0,22 0,02
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 247 586,00 29 532,00 55 336,00 6 865,00
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 061,00 307,00 -237,00 71,00
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 626,00 -14 007,00 810,00 -3 256,00
XIII. Razem przepływy pieniężne 250 151,00 15 832,00 55 910,00 3 680,00
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej *
XIV. Aktywa razem 589 073,00 271 200,00 127 649,00 63 684,00
XV. Zobowiązania razem 475 113,00 187 456,00 102 954,00 44 019,00
XVI. Kapitały 113 960,00 83 744,00 24 694,00 19 665,00
XVII. Liczba akcji – w szt. 29 937 836,00 29 937 836,00 29 937 836,00 29 937 836,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,81 2,80 0,82 0,66
* Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej z 2020 r. prezentowane są na dzień 31.12.2020 r., natomiast dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej z 2019 r. prezentowane są na dzień 31.12.2019 r.

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące zasady:
1) Do danych prezentowanych za rok obrotowy przyjęto kurs EUR, liczony jako średnia arytmetyczna kursów EUR ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca roku, który wyniósł:
- za 2020 rok: 4,4742 PLN
- za 2019 rok: 4,3018 PLN
2) Do danych dotyczących skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zastosowano kurs średni EUR ogłoszony przez NBP, który wyniósł:
- na dzień 31 grudnia 2020 r.: 4,6148 PLN
- na dzień 31 grudnia 2019 r.: 4,2585 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ipe_2020-12-31.zipipe_2020-12-31.zip Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej IPOPEMA za 2020 rok
ipe_2020-12-31.zip.xadesipe_2020-12-31.zip.xades Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej IPOPEMA za 2020 rok - podpisy
Sprawozdanie_Zarzadu_za_2020rok.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_za_2020rok.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IPOPEMA za 2020 rok
Sprawozdanie_Zarzadu_za_2020rok.xhtml.xadesSprawozdanie_Zarzadu_za_2020rok.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IPOPEMA za 2020 rok - podpisy
List_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtmlList_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtml List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
Oswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_sprawozdan_2020.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_sprawozdan_2020.xhtml Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań
Informacja_Zarzadu_dot_firmy_audytorskiej.xhtmlInformacja_Zarzadu_dot_firmy_audytorskiej.xhtml Informacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej
Ocena_RN_dotyczaca_sprawozdan_za_2020r.xhtmlOcena_RN_dotyczaca_sprawozdan_za_2020r.xhtml Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarzadu
Oswiadczenie_RN_dot_KA_2020.xhtmlOswiadczenie_RN_dot_KA_2020.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
GK_Ipopema_Securities_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtmlGK_Ipopema_Securities_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej IPOPEMA za 2020 rok
GK_Ipopema_Securities_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdESGK_Ipopema_Securities_2020_BSSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdES Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej IPOPEMA za 2020 rok - podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki