REKLAMA

INTERSPORT S.A.: wyniki finansowe

2021-07-21 17:44
publikacja
2021-07-21 17:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5. STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

8. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

9. PISMO PREZESA ZARZĄDU

10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

11. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

12. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

13. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

14. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

15. INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

16. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

17. BILANS

18. POZYCJE POZABILANSOWE

19. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

20. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

21. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

22. TREŚĆ PRZEPISU

23. TREŚĆ PRZEPISU

24. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

25. ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

26. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

27. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

28. ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

29. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

30. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

31. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

32. ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

33. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH

34. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

35. ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)

36. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

37. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

38. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:

39. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

40. ZMIANA WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

41. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

42. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE

43. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE

44. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

45. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

46. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

47. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - C.D.

48. UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

49. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

50. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

51. UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

52. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)

53. ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

54. INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

55. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

56. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

57. ZAPASY

58. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

59. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH

60. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE

61. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

62. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

63. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)

64. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:

65. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:

66. NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE

67. KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

68. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

69. PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)

70. UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

71. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

72. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)

73. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

74. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

75. AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

76. AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

77. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

78. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

79. KAPITAŁ ZAPASOWY

80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

81. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

82. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)

83. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

84. ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

85. ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

86. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

87. ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)

88. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

89. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

90. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

91. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

92. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

93. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

94. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

95. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

96. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

97. ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

98. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

99. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA 1 AKCJĘ

100. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

101. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU)

102. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

103. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

104. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

105. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)

106. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

107. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE

108. INNE KOSZTY OPERACYJNE

109. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH

110. PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

111. INNE PRZYCHODY FINANSOWE

112. KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK

113. INNE KOSZTY FINANSOWE

114. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

115. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

116. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

117. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

118. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

119. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

120. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:

121. PODZIAŁ ZYSKU

122. ZYSK NA 1 AKCJĘ

123. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

124. B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

125. C. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH ALTERNATYWNYMI SPÓŁKAMI INWESTYCYJNYMI

126. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

127. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1310_INTERSPORT_31.03.2021_Sprawozdanie_z_badania-sig.pdf  (SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Informacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_audytora.pdf  (INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_RN_w_sprawie_Komitetu_Audytu.pdf  (OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU)
LIST_PREZESA_DO_AKCJONARIUSZY.pdf  (PISMO PREZESA ZARZĄDU)
Sprawozdanie_Zarzadu_za_rok_2020-2021_FINAL.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Oswiadczenie_na_temat_stanu_stosowania_ladu_korporacyjnego_rok_2020-2021.pdf  (OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO)
Ocena_RN_w_sprawie_sprawozdania_z_dzialalnosci_i_sprawozdania_finansowego_za_rok_2020-2021.pdf  (OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_za_2020-2021.pdf  (WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Dodatkowe_noty_objasniajace_do_sprawozdania_finansowego_za_2020-2021.pdf  (B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 156 321 208 700 34 599 48 239
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -26 543 -5 752 -5 875 -1 329
III. Zysk (strata) brutto -27 112 -6 666 -6 001 -1 541
IV. Zysk (strata) netto -26 407 -6 175 -5 845 -1 427
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -23 757 -10 690 -5 258 -2 471
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 964 -2 727 -877 -630
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 33 806 12 382 7 482 2 862
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 6 085 -1 035 1 347 -239
IX. Aktywa, razem 131 162 136 133 28 145 29 904
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 126 613 112 678 27 168 24 752
XI. Zobowiązania długoterminowe 28 606 3 290 6 138 723
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 90 882 102 632 19 501 22 545
XIII. Kapitał własny 4 549 23 455 976 5 152
XIV. Kapitał zakładowy 3 413 3 038 732 667
XV. Liczba akcji (w szt.) 34 130 700 30 380 700 34 130 700 30 380 700
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,77 -0,20 -0,17 -0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,77 -0,20 -0,17 -0,05
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,13 0,77 0,03 0,17
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,13 0,77 0,03 0,17
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)


W raporcie za rok obrotowy 2020/2021 użyto następujące kursy EUR:


Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR według średniego
kursu NBP na dzień 31.03.2021 r.


(1 EUR = 4,6603 zł), na dzień 31.03.20120 r.(1 EUR = 4,5523 zł)


Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków
pieniężnych przeliczono na EUR według


kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych
przez NBP obowiązujących


na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs
do wyliczeń za rok obrotowy 2020/2021 wynosi 4,5181 zł za 1 EUR a do
wyliczeń za rok obrotowy 2019/2020 wynosi 4,3264 zł za 1 EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
1310_INTERSPORT_31.03.2021_Sprawozdanie_z_badania-sig.pdf1310_INTERSPORT_31.03.2021_Sprawozdanie_z_badania-sig.pdf

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania.pdf

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Plik Opis
Informacja Zarządu w sprawie wyboru audytora.pdfInformacja Zarządu w sprawie wyboru audytora.pdf

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Plik Opis
Oświadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu.pdfOświadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu.pdf

PISMO PREZESA ZARZĄDU
Plik Opis
LIST PREZESA DO AKCJONARIUSZY.pdfLIST PREZESA DO AKCJONARIUSZY.pdf

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie Zarzadu za rok 2020-2021_FINAL.pdfSprawozdanie Zarzadu za rok 2020-2021_FINAL.pdf

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
Plik Opis
Oswiadczenie na temat stanu stosowania ladu korporacyjnego_rok 2020-2021.pdfOswiadczenie na temat stanu stosowania ladu korporacyjnego_rok 2020-2021.pdf

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH


Spółka INTERSPORT POLSKA S.A nie sporządza wyodrębnionego oświadczenia
na temat informacji niefinansowych, ponieważ nie spełnia łącznie
kryteriów określonych w art. 49b ust. 1 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29
września 1994 r. ( wraz z późn. zmianami).


Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
Plik Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Ocena RN w sprawie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za rok 2020-2021.pdfOcena RN w sprawie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za rok 2020-2021.pdf

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI
Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
Plik Opis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020-2021.pdfWprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020-2021.pdf

BILANS
Noty w tys.
2020 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 60 768 58 574
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>476129912625508</ID></NOTA> 2 315 2 803
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe <NOTA><NAME></NAME><ID>158284649460301</ID></NOTA> 50 738 48 830
3. Należności długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>149744931299751</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 0 0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1012768211103930</ID></NOTA> 0
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>866040713123665</ID></NOTA> 7 715 6 941
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 715 6 941
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 70 394 77 559
1. Zapasy <NOTA><NAME></NAME><ID>1666813612196046</ID></NOTA> 55 572 68 970
2. Należności krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>53857925928886</ID></NOTA><NOTA><NAME></NAME><ID>1041833613957955</ID></NOTA> 3 687 5 093
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 3 687 5 093
3. Inwestycje krótkoterminowe 6 149 64
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>351975687189</ID></NOTA> 6 149 64
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 149 64
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>13986191339395</ID></NOTA> 4 986 3 432
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 131 162 136 133
PASYWA
I. Kapitał własny 4 549 23 455
1. Kapitał zakładowy <NOTA><NAME></NAME><ID>92985731349837</ID></NOTA> 3 413 3 038
2. Kapitał zapasowy <NOTA><NAME></NAME><ID>25081389916540</ID></NOTA> 27 543 26 592
Kapitał z aktualizacji wyceny <NOTA><NAME></NAME><ID>585620510090000</ID></NOTA>
Pozostałe kapitały rezerwowe <NOTA><NAME></NAME><ID>1230603114732248</ID></NOTA>
Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) netto -26 407 -6 175
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) <NOTA><NAME></NAME><ID>1515302715566657</ID></NOTA>
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 126 613 112 678
1. Rezerwy na zobowiązania <NOTA><NAME></NAME><ID>943018915619754</ID></NOTA> 2 508 1 419
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 233 1 163
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 492 256
długoterminowa
a) krótkoterminowa 492 256
1.3. Pozostałe rezerwy 783 0
a) długoterminowe 102
b) krótkoterminowe 681 0
2. Zobowiązania długoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>293459413483950</ID></NOTA> 28 606 3 290
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 28 606 3 290
3. Zobowiązania krótkoterminowe <NOTA><NAME></NAME><ID>591511610363776</ID></NOTA> 90 882 102 632
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 90 793 102 619
3.2. Fundusze specjalne 89 13
4. Rozliczenia międzyokresowe <NOTA><NAME></NAME><ID>21596157543062</ID></NOTA> 4 617 5 337
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 617 5 337
a) długoterminowe 4 250 4 617
b) krótkoterminowe 367 720
P a s y w a r a z e m 131 162 136 133
Wartość księgowa 4 549 23 455
Liczba akcji (w szt.) 34 130 700 30 380 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 0,13 0,77
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 34 130 700 30 380 700
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>1141556813990969</ID></NOTA> 0,13 0,77
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Nota w tys.
2020 2019
Należności warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA>
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe <NOTA><NAME></NAME><ID>77823021977121</ID></NOTA> 9 936 9 103
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 9 936 9 103
- udzielonych gwarancji i poręczeń 9 936 9 103
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 9 936 9 103

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 156 321 208 700
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>98810229465599</ID></NOTA> 899 2 802
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów <NOTA><NAME></NAME><ID>122354302535725</ID></NOTA> 155 422 205 898
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA>
3. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 112 840 137 113
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 43 481 71 587
III. Koszty sprzedaży <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 58 023 71 372
IV. Koszty ogólnego zarządu <NOTA><NAME></NAME><ID>45572916414064</ID></NOTA> 8 345 7 678
V. Zysk (strata) ze sprzedaży -22 887 -7 463
VI. Pozostałe przychody operacyjne 3 232 2 561
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 265
2. Dotacje 367 367
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne przychody operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>69397821712728</ID></NOTA> 2 865 1 929
VII. Pozostałe koszty operacyjne 6 888 850
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 67
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne koszty operacyjne <NOTA><NAME></NAME><ID>145663874146044</ID></NOTA> 6 821 850
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -26 543 -5 752
IX. Przychody finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>117247249039429</ID></NOTA> 432 59
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA>
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
1. Inne 432 59
X. Koszty finansowe <NOTA><NAME></NAME><ID>137680768697064</ID></NOTA> 1 001 973
1. Odsetki w tym: 985 721
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: <NOTA><NAME></NAME><ID>148101837984846</ID></NOTA>
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 16 252
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XI. Zysk (strata) brutto -27 112 -6 666
XII. Podatek dochodowy <NOTA><NAME></NAME><ID>3132481708979</ID></NOTA> -705 -491
część bieżąca
a) część odroczona 705 491
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) <NOTA><NAME></NAME><ID>6980643604527</ID></NOTA>
XIII. Zysk (strata) netto -26 407 -6 175
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -26 407 -6 175
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 34 130 700 30 380 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> -0,77 -0,20
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 34 130 700 30 380 700
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) <NOTA><NAME></NAME><ID>142213911137488</ID></NOTA> -0,77 -0,20
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
2020 2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 23 456 29 630
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 23 456 29 630
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 038 3 038
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 375
a) zwiększenia (z tytułu) 375
- emisji akcji (wydania udziałów) 375
b) zmniejszenia (z tytułu) 0
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 413 3 038
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 26 593 31 877
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 950 -5 285
a) zwiększenia (z tytułu) 7 125
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 7 125
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu) 6 175 5 285
- pokrycia straty 6 175 5 285
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 27 543 26 592
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -6 175 -5 285
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 6 175 5 285
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 175 5 285
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 6 175 5 285
- na kapitał zapasowy zgodnie z WZA Spółki 6 175 5 285
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
4. Wynik netto -26 407 -6 175
zysk netto
a) strata netto 26 407 6 175
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 4 549 23 455
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4 549 23 455

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
2020 2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -26 407 -6 175
II. Korekty razem 2 650 -4 515
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 6 492 5 943
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 465 620
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 67 -265
5. Zmiana stanu rezerw 1 089 172
6. Zmiana stanu zapasów 13 398 -11 551
7. Zmiana stanu należności 1 406 1 388
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -17 106 1 512
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 049 -2 334
10. Inne korekty -112
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -23 757 -10 690
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 78 1 653
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 78 825
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 828
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach 828
- zbycie aktywów finansowych 828
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
3. Inne wpływy inwestycyjne 0
II. Wydatki 4 042 4 380
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 042 4 380
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 964 -2 727
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 42 500 28 958
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 500 5 000
2. Kredyty i pożyczki 40 000 23 958
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 8 694 16 576
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 8 117 15 895
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 112 61
3. Odsetki 465 620
4. Inne wydatki finansowe 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 33 806 12 382
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 6 085 -1 035
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6 085 -1 035
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 64 1 099
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 149 64
- o ograniczonej możliwości dysponowania 89 14
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
2020 2019
koszty zakończonych prac rozwojowych
wartość firmy
a) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 2 315 2 803
oprogramowanie komputerowe
inne wartości niematerialne i prawne
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 2 315 2 803
Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 7 912 7 912
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 55 55
- likwidacja 55 55
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 7 857 7 857
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 5 109 5 109
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 488 488
- Zmniejszenia ( z tytułu) 55 55
- likwidacja 55 55
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 5 542 5 542
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenia
zmiejszenia
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
h) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 2 315 2 315

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2020 2019
a) własne 2 315 2 803
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem 2 315 2 803

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
2020 2019
a) środki trwałe, w tym: 50 738 48 142
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4 629 4 629
- budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 29 344 26 959
- urządzenia techniczne i maszyny 6 418 7 621
- środki transportu 21 61
- inne środki trwałe 10 326 8 872
b) środki trwałe w budowie 0 688
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 50 738 48 830

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 4 629 52 070 26 502 484 30 705 114 390
b) zwiększenia (z tytułu) 4 979 390 0 3 253 8 622
- zakup 4 979 390 0 3 253 8 622
- inne 0 0 0 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 1 139 76 5 795 7 010
- sprzedaż 0 76 0 76
- likwidacja 0 0 0 0
- inne 1 139 0 5 795 6 934
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 4 629 57 049 25 753 408 28 163 116 002
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 25 111 18 769 423 21 833 66 136
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 2 594 1 570 41 1 799 6 004
- zmniejszenia: 1 004 77 5 795 6 988
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 27 705 19 335 387 17 837 65 152
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 112 112
zwiększenia
- zmniejszenia 112 112
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 112
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 4 629 29 344 6 418 21 10 326 50 738

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
2020 2019
a) własne 50 738 48 648
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 182
Środki trwałe bilansowe, razem 50 738 48 830


Na dzień 31.03.2021 r. Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną w 35
wynajmowanych lokalach znajdujących się na terenie centrów handlowych.
Nie posiadamy informacji o wartości najmowanych nieruchomości.


ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
2020 2019
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od innych jednostek (z tytułu)
-
c) od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od innych jednostek (z tytułu)
-
Należności długoterminowe netto
d) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2003 2002
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys.
2003 2002
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2003 2002
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2003 2002
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2020 2019
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
aa) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
ab) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
bb) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
bc) w innych jednostkach
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
c) w pozostałych jednostkach, w tym:
ca) we wspólniku jednostki współzależnej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
cb) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
cc) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys.
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
2003 2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2003 2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2003 2002
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys.
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys.
2003 2002
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys.
2003 2002
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów

Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 0 828
b) zwiększenia (z tytułu) 85
- wycena 85
c) zmniejszenia (z tytułu) 913
- wycena 69
- inne ( umorzenie udziałów ) 844
d) stan na koniec okresu 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
1.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
1.

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
a b c d e f g h i
Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
1.
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2003 2002
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2003 2002
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2003 2002
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2003 2002
-
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys.
2003 2002
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2003 2002
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2020 2019
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 6 941 6 224
a) odniesionych na wynik finansowy 6 941 6 224
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 795 1 395
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 574 55
- urlopy 54 0
- wynagrodzenia 303 0
- koszty finansowe (odsetki ) 6
- aktualizacja wartości zapasów 55 16
- inne 155 33
- koszty finansowe (różnice kursowe) 7 0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 221 1 340
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 21 678
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 21 115
- wynagrodzenia 0 38
- inne (inwentaryzacja na przełomie lat ) 0 55
- koszty finansowe (odsetki ) 0 22
- aktualizacja wart.środków trwałych 21 0
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 563
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 7 715 6 941
a) odniesionych na wynik finansowy 7 715 6 941
odniesionych na kapitał własny
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2020 2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
- stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

ZAPASY w tys.
2020 2019
a) materiały 0 17
półprodukty i produkty w toku
produkty gotowe
b) towary 54 206 67 295
c) zaliczki na dostawy i usługi 1 366 1 658
Zapasy, razem 55 572 68 970


Odpisy aktualizujące wartość zapasów w tys:-odpis
na 01.04.2020 r. : 753-odpis roku bieżącego: 3 551-odpis
na 31.03.2021 r.: 4 304


NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2020 2019
od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
dochodzone na drodze sądowej
inne
a) należności od pozostałych jednostek 5 156 5 093
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 646 2 338
- do 12 miesięcy 1 646 2 338
powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 0 1 194
dochodzone na drodze sądowej
- inne 3 510 1 561
Należności krótkoterminowe netto, razem 5 156 5 093
b) odpisy aktualizujące wartość należności -1 469
Należności krótkoterminowe brutto, razem 3 687 5 093

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys.
2020 2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys.
2020 2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych
- od innych jednostek
b) inne, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych
- od innych jednostek
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostkek stowarzyszonych
- od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem
d) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys.
2020 2019
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
d) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem
e) odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.
2020 2019
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 3 687 4 984
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 0 109
b1. w walucie w tys. EUR 24
po przeliczeniu na tys. zł 109
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Należności krótkoterminowe, razem w tys. 3 687 5 093

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.
2020 2019
a) do 1 miesiąca 177 869
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
b) należności przeterminowane 1 469 1 469
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 1 646 2 338
c) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 1 469
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 177 2 338
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys.
2020 2019
do 1 miesiąca
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
a) powyżej 1 roku 1 469 1 469
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 1 469 1 469
b) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 1 469
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 0 1 469

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”
Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.
2020 2019
w jednostkach zależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach współzależnych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w znaczącym inwestorze
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
we wspólniku jednostki współzależnej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w jednostce dominującej
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 149 64
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6 149 57
- inne środki pieniężne 7
- inne aktywa pieniężne 0
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 6 149 64

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2003 2002
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
w tys.
2020 2019
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a. akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a. udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b. obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c. inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1).....
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c2).....
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys.

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 5 043 44
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 1 106 20
b1. w walucie w tys. EUR 219 3
w tys. CHF 1 1
w tys. USD 22 1
po przeliczeniu na tys. zł 1 106 20
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. 6 149 64


Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT. Na dzień bilansowy stan
rachunku VAT wynosi 0.


INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys.
2003 2002
-
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2003 2002
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2020 2019
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 4 986 3 432
b) - ubezpieczenia majątkowe 57 59
c) -pakiet komunikatów prasowych (giełda) 11 7
d) -prenumerata czasopism,pablikatorów aktów prawnych itp. 0 7
e) -usługa najmu lokalu, opłat eksploatacyjnych 2 317 1 256
f) - rabaty 1 822 2 054
g) ZFŚS 0 49
h) opłaty bankowe 779 0
stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 4 986 3 432

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A imienna, uprzywilejowana 1 akcja=2 głosy 4 257 000 430 000 gotówką 09.01.2004
A na okaziciela 743 000 70 000 gotówką 14.08.2015
B,D,E na okaziciela 6 100 000 610 000 gotówką 08.08.2006/09.03/2015
C1 imienna, uprzywilejowana 1 akcja=2 głosy 1 666 666 166 667 gotówką 27.12.2005
C2 na okaziciela 1 166 668 116 667 gotówką 27.12.2005
F na okaziciela 8 947 366 894 736 gotówką 26.04.2017
G na okaziciela 7 500 000 750 000 gotówką 08.01.2019
H na okaziciela 3 750 000 375 000 gotówką 26.02.2021
Liczba akcji, razem 34 130 700
Kapitał zakładowy, razem 3 413 070
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,10


Znaczący Akcjonariusze INTERSPORT POLSKA S.A. na dzień 31.03.2021 r. :


Akcjonariusz Artur Mikołajko - liczba posiadanych akcji 1 918 054;
udział w kapitale zakładowym 5,62%; liczba głosów 3 168 054


Akcjonariusz Krzysztof Pieła - liczba posiadanych akcji 7 691 229;
udział w kapitale zakładowym 22,53%; liczba


głosów 9 357 895


Akcjonariusz Janusz Pieła - liczba posiadanych akcji 3 857 895; udział w
kapitale zakładowym 11,30%; liczba głosów 3 857 895


Akcjonariusz OTCF S.A. wraz z osobami powiązanymi - liczba posiadanych
akcji 9 995 000; udział w kapitale


zakładowym 29,28%; liczba głosów 9 995 000


Akcjonariusz Sławomir Gil - liczba posiadanych akcji 1 918 054; udział w
kapitale zakładowym 5,62%; liczba głosów 3 168 054


Akcjonariusz Dorota Radwańska z osobami powiązanymi - liczba posiadanych
akcji 1 534 930; udział w kapitale


zakładowym 4,50%; liczba głosów 2 663 430


Pozostali - liczba posiadanych akcji 7 215 538; udział w kapitale
zakładowym 21,14%; liczba głosów 7 844 038


RAZEM-liczba posiadanych głosów akcji 34 130 700; udział w kapitale
zakładowym 100%; liczba głosów 40 054 366.


Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw z akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
2020 2019
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 27 543 26 592
utworzony ustawowo
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
z dopłat akcjonariuszy / wspólników
inny (wg rodzaju)
Kapitał zapasowy, razem 27 543 26 592

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
a) z tytułu aktualizacji wartości godziwej
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.
a) utworzony zgodnie z statutem/umową
b) na akcje (udziały) własne
-
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys.
2003 2002
-
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
2020 2019
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 163 937
odniesionej na wynik finansowy
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia 323 267
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 323 267
- różnice kursowe 8
- rabaty 176
- czynsz 323 83
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia 253 41
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 253 41
- amortyzacja 203 39
- różnice kursowe 6 2
- inne 44
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
- 1 233 1 163
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 1 233 1 163
odniesionej na wynik finansowy
odniesionej na kapitał własny
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2003 2002
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 256 209
b) zwiększenia (z tytułu) 236 47
- urlopy 236 39
- ZUS 8
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
c) stan na koniec okresu 492 256

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 0
b) zwiększenia (z tytułu) 102
- rezerwa za zobowiązania 102
wykorzystanie (z tytułu)
rozwiązanie (z tytułu)
c) stan na koniec okresu 102 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys.
2020 2019
a) stan na początek okresu 101
b) zwiększenia (z tytułu) 681
- rezerwa na zobowiązania 681
wykorzystanie (z tytułu)
c) rozwiązanie (z tytułu) 101
- odsetki 13
- czynsz 88
d) stan na koniec okresu 681 0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
2020 2019
wobec jednostek powiązanych, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
a) wobec pozostałych jednostek, w tym 28 606 3 290
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczk
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec innych jednostek 28 606 3 290
- kredyty i pożyczki 26 106 3 223
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 67
- umowy leasingu finansowego 67
zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 2 500
Zobowiązania długoterminowe, razem 28 606 3 290

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys.
2020 2019
a) powyżej 1 roku do 3 lat 22 011 3 290
b) powyżej 3 do 5 lat 6 595
powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 28 606 3 290

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 28 606 3 290
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. 28 606 3 290

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
mBank SA 5 000 w tys. 2 143 w tys. 30.12.2022 "a) Gwarancja PLG-FGP udzielona przez BGK

b) Oświadczenie o poddaniu sie egzekucji "
kredyt obrotowy
mBank SA 4 958 w tys. 2 809 w tys. 29.11.2024 Hipoteka umowna na nieruchomości, weksel in blanco, pełnomocnictwo do rachunku kredyt inwestycyjny
Pożyczka Państowego Funduszu Rozwoju 25 000 w tys. 21 154 w tys. 30.06.2024 hipoteka, zastaw rejestrowy na zapasach, cesja praw zumowy ubezpieczenia, zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesja ubezpieczenia, pożyczka płynnościowa
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
2020 2019
) wobec jednostek powiązanych, w tym:
kredyty i pożyczki, w tym:
aa) wobec jednostek zależnych
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
ab) wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
ba) wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bb) wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
bc) wobec innych jednostek
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
a) wobec pozostałych jednostek, w tym: 90 793 102 619
ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cb) wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
cc) wobec pozostałych jednostek 90 793 102 619
- kredyty i pożyczki, w tym: 25 434 16 435
- kredyt w rachunku bieżącym 0 15 443
- kredyt inwestycyjny 826 992
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 112
- leasing operacyjny 0 112
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 55 894 74 626
- do 12 miesięcy 55 894 74 626
powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1 789 1 623
zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4 597 3 522
- z tytułu wynagrodzeń 874 1 097
- inne (wg tytułów) 2 205 5 204
- pozostałe 2 205 5 204
b) fundusze specjalne (wg tytułów) 89 13
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 90 882 102 632

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
2020 2019
a) w walucie polskiej w tys. 89 322 102 333
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. 1 560 299
b1. w walucie w tys. EUR 313 66
po przeliczeniu na tys. zł 1 370 299
b2. w walucie w tys. USD 50
pozostałe waluty w tys. zł w tys. 190
Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. 90 882 102 632

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
PFR SA 25 000 w tys. 3 846 w tys. 30.06.2024 Hipoteka umowna na nieruchomości, zastaw rejestrowy na środkach trwałych pożyczka płynnościowa
mBank SA 4 958 w tys. 826 w tys. 29.11.2024 Hipoteka umowna na nieruchomości, weksel in blanco, pełnomocnictwo do rachunku Kredyt inwestycyjny
mBank SA 8 000 w tys. 7 905 w tys. 12.08.2022 Hipoteka umowna na nieruchomości, weksel in blanco, pełnomocnictwo do rachunku, przelew wierzytelności Kredyt w rachunku bieżącym
mBank SA 10 000 w tys. 10 000 w tys. 27.10.2022 Gwarancja PLG-FGP Kredyt odnawialny
mBank SA 5 000 w tys. 2 857 w tys. 30.12.2022 Gwarancja PLG-FGP Kredyt obrotowy
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys.
2003 2002
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
2020 2019
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 4 617 5 337
- długoterminowe (wg tytułów) 4 250 4 617
- dotacja na środki trwałe 4 250 4 617
- krótkoterminowe (wg tytułów) 367 720
- dotacja na środki trwałe 367 367
- odszkodowania 353
rozliczenia międzyokresowe przychodów
długoterminowe (wg tytułów)
krótkoterminowe (wg tytułów)
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 4 617 5 337

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję


Wartość księgową na jedną akcję ustalono jako iloraz kapitału własnego i
liczby akcji na dzień bilansowy. Rozwodnioną wartość na jedną akcję
ustalono jako iloraz kapitału własnego i rozwodnionej liczby akcji na
dzień bilansowy. Rozwodniona liczba akcji jest równa liczbie akcji na
dzień bilansowy.


Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
-
b) pozostałe (z tytułu)
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od innych jednostek
- od pozostałych jednostek, w tym:
- od wspólnika jednostki współzależnej
- od znaczącego inwestora
- od innych jednostek
-
Należności warunkowe, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys.
a) udzielonych gwarancji i poręczeń
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz innych jednostek
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz innych jednostek
-
b) pozostałe (z tytułu)
- na rzecz jednostek powiązanych, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz innych jednostek
- na rzecz pozostałych jednostek, w tym:
- na rzecz wspólnika jednostki współzależnej
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz innych jednostek
-
Zobowiązania warunkowe, razem
Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent
posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2020 2019
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 899 2 802
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 899 2 802

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2020 2019
a) kraj 899 2 771
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 899 2 771
b) eksport 0 31
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 0 31
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 899 2 802
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 899 2 802

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.
2020 2019
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 155 422 205 898
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 155 422 205 898

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.
2020 2019
a) kraj 102 993 160 483
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 102 993 160 483
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek
b) eksport 52 429 45 415
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 52 429 45 415
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 155 422 205 898
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
- od pozostałych jednostek 155 422 205 898

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.
2020 2019
a) amortyzacja 6 492 5 943
b) zużycie materiałów i energii 3 281 3 683
c) usługi obce 30 135 40 198
d) podatki i opłaty 1 994 2 332
e) wynagrodzenia 16 427 19 345
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 3 833 3 816
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 4 205 3 733
Koszty według rodzaju, razem 66 367 79 050
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 58 022 71 372
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 8 345 7 678
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.
2020 2019
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
odpis aktualizujący wartość zapasów
a) pozostałe, w tym: 2 865 1 929
- uzyskane odszkodowanie 1 11
- zwrot kosztów postępowania procesowego 0 2
- inne 2 770 1 809
- ubzep.na życie 58 74
- świadczenia medyczne 36 33
Inne przychody operacyjne, razem 2 865 1 929

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.
2020 2019
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 5 625
- odpis aktualizujący wartość zapasów 4 156
- odpis aktualizujący wartość należności 1 469
b) pozostałe, w tym: 1 263 850
- kasacja towarów 287 484
- pozostałe koszty operacyjne KUP 175 124
- pozostałe koszty operacyjne NKUP 801 242
Inne koszty operacyjne, razem 6 888 850
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys.
2020 2019
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
a) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 0

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2020 2019
a) z tytułu udzielonych pożyczek 0 0
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
b) pozostałe odsetki 0 0
od jednostek powiązanych, w tym:
od jednostek zależnych
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od innych jednostek
od pozostałych jednostek, w tym:
od wspólnika jednostki współzależnej
od znaczącego inwestora
od innych jednostek
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 0 0

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.
2020 2019
a) dodatnie różnice kursowe 432 59
zrealizowane
niezrealizowane
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
- dodatnie różnice kursowe 891 769
- ujemne różnice kursowe 459 710
b) pozostałe, w tym: 0 0
Inne przychody finansowe, razem 432 59

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.
2020 2019
a) od kredytów i pożyczek 465 620
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
- dla innych jednostek 465 620
dla pozostałych jednostek, w tym:
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
dla innych jednostek
b) pozostałe odsetki 520 101
dla jednostek powiązanych, w tym:
dla jednostek zależnych
dla jednostki dominującej
dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla innych jednostek
- dla pozostałych jednostek, w tym: 520 101
- odsetki leasingowe 8 5
- odsetki dla kontrahentów 512 96
dla wspólnika jednostki współzależnej
dla znaczącego inwestora
dla innych jednostek
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 985 721

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.
2020 2019
ujemne różnice kursowe, w tym:
zrealizowane
niezrealizowane
utworzone rezerwy (z tytułu)
a) pozostałe, w tym: 24 252
- inne (NKUP) 24 252
Inne koszty finansowe, razem 24 252

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI
w tys.
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto
Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
2020 2019
1. Zysk (strata) brutto -27 112 -6 666
Korekty konsolidacyjne
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
- Przychody nieopodatkowane (-) 1 517 289
- Koszty i straty ujęte księgowo, przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+) 4 420 942
- Koszty i straty ujęte księgowo, trwale nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (+) 5 868 1 289
- Koszty podatkowo stanowiące koszty uzyskania w roku 2019 (-) 1 342
- Rabaty zmniejszające koszty podatkowe w 2021 r. (-) 2 054
- Rabaty zwiększające koszty podatkowe w 2021 r. (+) 1 124
- Koszty podatkowo stanowiące koszty uzyskania, nie ujęte w wyniku roku obrotowego (-) 57
2. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -18 341 -7 053
3. Podatek dochodowy według stawki 19% 0 0
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
- wykazany w rachunku zysków i strat -705 -491
- Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 715 717
- Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 233 226
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.
2020 2019
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -705 -491
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem -705 -491

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.
2020 2019
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.
2020 2019
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys.
2020 2019
-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe


Strata netto za rok 2019 w kwocie 6 175 tys. pln została pokryta z
kapitału zapasowego Spółki. Zarząd INTERSPORT


POLSKA S.A. będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy , by
strata netto za rok obrotowy 2020 w


kwocie 26 407 tys. pln została pokryta z kapitału zapasowego Spółki.


Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu


Zysk (strata) na jedną akcję ustalono jako
iloraz zysku (straty) netto za dany okres obrotowy i średniej ważonej
liczby


akcji pozostających w posiadaniu
akcjonariuszy w danym okresie. Rozwodniony zysk ( stratę) na jedną akcję
ustalono


jako iloraz zysku ( straty) netto i
średniej ważonej rozwodnionej liczby akcji. Średnia ważona rozwodniona
liczba akcji


jest równa średniej ważonej liczbie akcji
na dzień bilansowy.


Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
Plik Opis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys.
2020 2019
I. Zysk (strata) netto -26 407 -6 175
II. Korekty razem 2 650 -4 515
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 6 492 5 943
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 465 620
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 67 -265
4. Zmiana stanu rezerw 1 089 172
5. Zmiana stanu zapasów 13 398 -11 521
6. Zmiana stanu należności 1 406 1 388
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów -17 106 1 512
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 049 -2 334
9. Inne korekty -112 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -23 757 -10 690


Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych ( w tys.)


według bilnasu 18 317,00


inne korekty -1 211,00


zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych 17 106,00


W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych
1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności:
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości

c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego
1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne

b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie

b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane

1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają

4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń

6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby

9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter

12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu
18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych

19. Informacje o:
a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa
b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
­ badanie sprawozdania finansowego
­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego
­ usługi doradztwa podatkowego
­ pozostałe usługi
c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów
23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100%

24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju

27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych
- metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów

31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
Plik Opis
Dodatkowe noty objasniające do sprawozdania finansowego za 2020-2021.pdfDodatkowe noty objasniające do sprawozdania finansowego za 2020-2021.pdf

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.
Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-21 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-21 Zbigniew Magryta Główny Kięgowy - sporządził sprawozdanie
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki