REKLAMA

INFOVIDE-MATRIX S.A.: wyniki finansowe

2016-03-14 22:20
publikacja
2016-03-14 22:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
Opinia_IVMX_JSF_2015_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_IVMX_JSF_2015_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_finasnowe_jednostkowe_2015.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_dzialalnosci_jednostkowe_2015.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
raport_roczny_lad_korporacyjny_2015.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania:
Infovide-Matrix Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INFOVIDE-MATRIX S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-460 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gottlieba Daimlera 2
(ulica) (numer)
022 440 25 00 022 440 25 01
(telefon) (fax)
infovidematrix@ivmx.pl www.infovidematrix.pl
(e-mail) (www)
5260011003 012075230
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody ze sprzedaży 124 757 153 297 29 812 36 593
II. Zysk z działalności kontynuowanej -90 104 -734 -21 531 -175
III. Zysk brutto -97 653 -662 -23 335 -158
IV. Zysk netto -101 821 -675 -24 331 -161
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -24 279 -28 350 -5 802 -6 768
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 750 889 179 212
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 23 201 28 932 5 544 6 906
VIII. Środki pieniężne netto -328 1 471 -78 351
IX. Aktywa razem 245 471 275 465 57 602 64 628
X. Zobowiązania i rezerwy 153 889 82 062 36 111 19 253
XI. Kapitał własny 91 582 193 403 21 491 45 375
XII. Kapitał akcyjny 1 248 1 248 293 293
XIII. Liczba akcji 12 476 705 12 476 705 12 476 705 12 476 705


Wybrane dane finansowe prezentowano w sprawozdaniu finansowym w
następujący sposób:- pozycje bilansu przeliczono na
Euro według średniego kursu wymiany złotego w stosunku do Euro
ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień: 31.12.2015 - 4,2615 i
31.12.2014 – 4,2623- pozycje rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na Euro po kursie
stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na
ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym rachunkiem zysków i
strat: 01.01.2015 - 31.12.2015 – 4,1848; 01.01.2014 do 31.12.2014 -
4,1893.Dane bilansowe okresu porównywalnego zgodnie z § 91 ust 1 pkt
2) stan na koniec poprzedniego roku obrotowego.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia IVMX JSF 2015 final.pdfOpinia IVMX JSF 2015 final.pdf Opinia z badania sprawozdania Infovide-Matrix S.A. za 2015 rok
Raport IVMX JSF 2015_final.pdfRaport IVMX JSF 2015_final.pdf Raport z badania sprawozdania Infovide-Matrix S.A. za 2015 rok
sprawozdanie_finasnowe_jednostkowe_2015.pdfsprawozdanie_finasnowe_jednostkowe_2015.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Infovide-Matrix S.A. za 2015 rok
sprawozdanie_z_dzialalnosci_jednostkowe_2015.pdfsprawozdanie_z_dzialalnosci_jednostkowe_2015.pdf Sprawozdanie z działalności Infovide-Matrix S.A. za 2015 rok
raport_roczny_ład_korporacyjny_2015.pdfraport_roczny_ład_korporacyjny_2015.pdf Raport roczny dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-14 Paweł Piwowar Prezes Zarządu
2016-03-14 Rafał Kozłowski Członek Zarządu
2016-03-14 Jarosław Bryl Członek Zarządu
2016-03-14 Michał Buda Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-14 Rafał Kozłowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki