REKLAMA

INC: wyniki finansowe

2022-09-07 17:40
publikacja
2022-09-07 17:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
inc_raport_i_polrocze_2022_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INCSA_30.06.2022_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_podpisany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INCSA_30.06.2022_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_JSF_podpisany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 2 694 7 367 580 1 620
II. Przychody ze sprzedaży usług doradczych i towarów 1 394 2 234 300 491
III. Zysk (strata) na sprzedaży usług doradczych i towarów 482 1 346 104 296
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 411 6 364 -1 812 1 400
V. Zysk (strata) netto okresu obrotowego -7 364 4 974 -1 586 1 094
VI. Zysk (strata netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominujacej -5 792 2 381 -1 248 524
VII. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej -24 -2 330 -5 -512
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 302 3 460 65 761
IX. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 1 106 5 160 238 1 135
X. wydatki na zakup papierów wartościowych 371 1 709 80 376
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -345 -253 -74 -56
XII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych -67 877 -14 193
XIII. Aktywa razem 44 759 52 291 9 563 11 369
XIV. Zobowiązania 8 440 7 561 1 803 1 644
XV. Rezerwy 1 798 2 845 384 619
XVI. Kapitał (fundusz) akcyjny 1 204 1 204 257 262
XVII. Kapitał własny 34 521 41 885 7 375 9 107
XVIII. Zysk (strata) netto (zanualizowany) -2 766 3 835 -596 843
XIX. Liczba akcji 12 043 099 12 043 099 12 043 099 12 043 099
XX. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) -0,23 0,32 -0,05 0,07
XXI. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) -0,23 0,32 -0,05 0,07
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 2,87 3,48 0,61 0,76
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXIII. Przychody ze sprzedaży ogółem 1 272 5 197 274 1 143
XXIV. Przychody ze sprzedaży usług doradczych i towarów 736 722 159 159
XXV. Zysk (strata) na sprzedaży usług doradczych i towarów 226 181 49 40
XXVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 556 1 670 -551 367
XXVII. Zysk (strata) netto -2 442 1 256 -526 276
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej -1 309 -1 907 -282 -419
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 808 1 168 174 257
XXX. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 352 978 76 215
XXXI. wydatki na zakup papierów wartościowych 2 11 0 2
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -251 -252 -54 -55
XXXIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych -752 -991 -162 -218
XXXIV. Aktywa razem 29 548 33 912 6 313 7 373
XXXV. Zobowiązania 5 359 6 864 1 145 1 492
XXXVI. Rezerwy 1 172 1 589 250 345
XXXVII. Kapitał (fundusz) akcyjny 1 204 1 204 257 262
XXXVIII. Kapitał własny 23 017 25 459 4 918 5 535
XXXIX. Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 160 1 196 250 263
XL. Liczba akcji 12 043 099 12 043 099 12 043 099 12 043 099
XLI. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) 0,10 0,10 0,02 0,02
XLII. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) 0,10 0,10 0,02 0,02
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 1,91 2,11 0,41 0,46
XLIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR) 0,00 0,12 0,00 0,03


Dane porównywalne za półrocze 2021 dla pozycji sprawozdania z sytuacji
finansowej (XIII do XVII i XXXIV do XXXVIII) przedstawiają stan na dzień
31.12.2021 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
inc raport i półrocze 2022_signed.pdfinc raport i półrocze 2022_signed.pdf Skonsolidowany raport półroczny INC S.A. z I półrocze 2022
INCSA_30.06.2022_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_podpisany.pdfINCSA_30.06.2022_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_podpisany.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
INCSA_30.06.2022_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego JSF_podpisany.pdfINCSA_30.06.2022_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego JSF_podpisany.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-07 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki