REKLAMA

INC: wyniki finansowe

2022-05-19 00:14
publikacja
2022-05-19 00:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
INC_raport_1Q2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 1 404 4 116 302 900
II. Przychody ze sprzedaży usług 590 1 001 127 219
III. Zysk (strata) na sprzedaży usług 80 587 17 128
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 011 9 496 -1 078 2 077
V. Zysk (strata) netto -3 837 5 415 -826 1 184
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -97 -651 -21 -142
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 231 1 848 50 404
VIII. wpływy ze zbycia papierów wartościowych 726 2 997 156 655
IX. wydatki na zakup papierów wartościowych 126 1 161 27 254
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -202 -93 -43 -20
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych -72 1 115 -15 244
XII. Aktywa razem 47 220 52 291 10 149 11 369
XIII. Zobowiązania 5 606 7 561 1 205 1 644
XIV. Rezerwy 2 180 2 845 469 619
XV. Kapitał (fundusz) akcyjny 1 204 1 204 259 262
XVI. Kapitał własny 37 526 41 885 8 066 9 107
XVII. Zysk (strata) netto (zanualizowany) -3 845 12 326 -827 2 696
XVIII. Liczba akcji 12 043 099 12 043 099 12 043 099 12 043 099
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) -0,32 1,02 -0,07 0,22
XX. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) -0,30 1,02 -0,06 0,22
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 2,29 2,61 0,49 0,56
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody ze sprzedaży ogółem 679 4 242 146 928
XXIII. Przychody ze sprzedaży usług 410 401 88 88
XXIV. Zysk (strata) na sprzedaży usług 124 139 27 30
XXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 323 3 352 -500 733
XXVI. Zysk (strata) netto -2 070 2 865 -445 627
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -917 -568 -197 -124
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 289 742 62 162
XXIX. wpływy ze zbycia papierów wartościowych 182 415 39 91
XXX. wydatki na zakup papierów wartościowych 0 5 0 1
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -152 -92 -33 -20
XXXII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych -780 82 -168 18
XXXIII. Aktywa razem 30 150 33 912 6 480 7 373
XXXIV. Zobowiązania 4 030 6 864 866 1 492
XXXV. Rezerwy 1 204 1 589 259 345
XXXVI. Kapitał (fundusz) akcyjny 1 204 1 204 259 262
XXXVII. Kapitał własny 23 389 25 459 5 027 5 535
XXXVIII. Zysk (strata) netto (zanualizowany) -77 6 995 -17 1 530
XXXIX. Liczba akcji 12 043 099 8 343 099 12 043 099 8 343 099
XL. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) -0,01 0,58 0,00 0,13
XLI. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) -0,01 0,58 0,00 0,13
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 1,94 2,11 0,42 0,45
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR) 0,00 0,12 0,00 0,03
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
INC raport 1Q2022.pdfINC raport 1Q2022.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny INC S.A. za 1 kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-19 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki