1,11 zł
0,00% 0,00 zł
INC S.A. (INC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
INC_jednostkowy_raport_roczny_za_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INC_31122017_sprawozdanie_z_badania_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-04-26
INC Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INC Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
60-830 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krasińskiego 16
(ulica) (numer)
061 851 86 77 061 851 86 77
(telefon) (fax)
www.incsa.pl
(e-mail) (www)
778-10-24-498 630316445
(NIP) (REGON)
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 4 302 12 986 1 013 2 968
II. Przychody ze sprzedaży usług i towarów 497 370 117 85
III. Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów 290 242 68 55
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 411 -2 699 -1 039 -617
V. Zysk (strata) netto -3 667 -2 250 -864 -514
VI. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej -811 -1 213 -191 -277
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 142 1 719 33 393
VIII. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 2 149 2 745 506 627
IX. wydatki na zakup papierów wartościowych 2 405 942 567 215
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -102 -214 -24 -49
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych -771 292 -182 67
XII. Aktywa razem 20 095 25 181 4 818 5 692
XIII. Zobowiązania 597 1 999 143 452
XIV. Rezerwy 20 37 5 8
XV. Kapitał (fundusz) akcyjny 16 686 16 686 4 001 3 772
XVI. Kapitał własny 19 458 23 125 4 665 5 227
XVII. Zysk (strata) netto (zanualizowany) -3 667 -2 250 -864 -514
XVIII. Liczba akcji 8 343 099 8 343 099 8 343 099 8 343 099
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) -0,44 -0,27 -0,10 -0,06
XX. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) -0,44 -0,27 -0,10 -0,06
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 2,33 2,77 0,56 0,63
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
INC_jednostkowy_raport_roczny_za_2017.pdfINC_jednostkowy_raport_roczny_za_2017.pdf Raport roczny INC S.A. za rok 2017
INC_31122017_sprawozdanie z badania_JSF.pdfINC_31122017_sprawozdanie z badania_JSF.pdf Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego INC SA za rok 2017.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-26 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński
2018-04-26 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek
2018-04-26 Sebastian Bogusławski Wiceprezes Zarządu Sebastian Bogusławski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-26 Jadwiga Krajewska Kancelaria Biegłego Rewidenta Jadwiga Krajewska
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl