1,11 zł
0,00% 0,00 zł
INC S.A. (INC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
INC_raport_I_polrocze_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INC_raport_z_przegladu_sf.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-08-31
INC Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INC Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
60-830 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krasińskiego 16
(ulica) (numer)
061 851 86 77 061 851 86 77
(telefon) (fax)
www.incsa.pl
(e-mail) (www)
778-10-24-498 630316445
(NIP) (REGON)
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 3 537 6 343 833 1 448
II. Przychody ze sprzedaży usług doradczych i towarów 311 314 73 72
III. Zysk (strata) na sprzedaży usług doradczych i towarów 94 76 22 17
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 139 -1 064 -504 -243
V. Zysk (strata) netto -1 620 -1 499 -381 -342
VI. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej -1 564 -742 -368 -169
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 727 30 171 7
VIII. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 1 714 519 404 118
IX. wydatki na zakup papierów wartościowych 838 690 197 158
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 937 -257 456 -59
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych 1 100 -969 259 -221
XII. Aktywa razem 32 379 34 950 7 661 7 897
XIII. Zobowiązania 3 849 3 143 911 710
XIV. Rezerwy 62 39 15 9
XV. Kapitał (fundusz) akcyjny 16 686 16 686 3 948 3 770
XVI. Kapitał własny 28 453 31 710 6 732 7 165
XVII. Zysk (strata) netto (zanualizowany) -2 658 -5 078 -626 -1 159
XVIII. Liczba akcji 8 343 099 8 343 099 8 343 099 8 343 099
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) -0,32 -0,61 -0,08 -0,14
XX. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) -0,32 -0,61 -0,08 -0,14
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 3,41 3,80 0,81 0,86
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody ze sprzedaży ogółem 3 355 5 072 790 1 158
XXIII. Przychody ze sprzedaży usług doradczych i towarów 229 237 54 54
XXIV. Zysk (strata) na sprzedaży usług doradczych i towarów 102 84 24 19
XXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 463 -1 656 -344 -378
XXVI. Zysk (strata) netto -1 208 -1 403 -284 -320
XXVII. Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej -762 -464 -179 -106
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym: 951 462 224 105
XXIX. wpływy ze zbycia papierów wartosciowych 1 627 519 383 118
XXX. wydatki na zakup papierów wartościowych 525 164 124 37
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -38 -176 -9 -40
XXXII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych 151 -178 36 -41
XXXIII. Aktywa razem 22 423 26 738 5 305 6 042
XXXIV. Zobowiązania 454 2 678 107 605
XXXV. Rezerwy 39 32 9 7
XXXVI. Kapitał (fundusz) akcyjny 16 686 16 686 3 948 3 770
XXXVII. Kapitał własny 21 915 23 972 5 185 5 417
XXXVIII. Zysk (strata) netto (zanualizowany) -2 055 -4 789 -484 -1 093
XXXIX. Liczba akcji 8 343 099 8 343 099 8 343 099 8 343 099
XL. Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) -0,25 -0,57 -0,06 -0,13
XLI. Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR) -0,25 -0,57 -0,06 -0,13
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 2,63 2,87 0,62 0,65
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
INC raport I półrocze 2017.pdfINC raport I półrocze 2017.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny GK INC S.A. za I półrocze 2017 roku.
INC raport z przeglądu sf.pdfINC raport z przeglądu sf.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-31 Paweł Śliwiński Prezes Zarządu Paweł Śliwiński
2017-08-31 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl