HELIO S.A.: wyniki finansowe

2019-03-29 07:46
publikacja
2019-03-29 07:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
SA-P_2018-zal1.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
SA-P_2018-zal2.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
SA-P_2018-zal4.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
SA-P_2018-zal3.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 91 783 100 474 21 373 23 686
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 072 9 807 1 414 2 312
III. Zysk (strata) brutto 5 541 9 436 1 290 2 224
IV. Zysk (strata) netto 4 459 7 614 1 038 1 795
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 291 -3 799 -999 -896
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 324 -1 796 -541 -423
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 182 5 549 1 440 1 308
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -433 -46 -101 -11
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 114 910 97 178 26 723 22 280
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 652 20 380 7 826 4 673
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 193 6 275 1 208 1 439
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 544 13 463 6 406 3 087
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 81 258 76 798 18 897 17 608
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 581 573
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,89 1,52 0,21 0,36
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 16,25 15,36 3,78 3,52
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
SA-P_2018-zal1.pdfSA-P_2018-zal1.pdf Raport Firmy Audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
SA-P_2018-zal2.pdfSA-P_2018-zal2.pdf Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-26 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
2019-03-26 Justyna Wąsowicz Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
SA-P_2018-zal4.pdfSA-P_2018-zal4.pdf Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2018/2019 obejmującym okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2018 2017 półrocze / 2017
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 34 203 31 982 32 197
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 28 39 18
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 33 446 31 310 31 667
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 729 633 512
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 729 633 512
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 80 707 65 196 80 339
1. Zapasy 55 973 50 432 45 689
2. Należności krótkoterminowe 24 028 13 324 33 125
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 24 028 13 324 33 125
3. Inwestycje krótkoterminowe 597 1 030 1 408
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 597 1 030 1 408
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 597 1 030 1 408
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 109 410 117
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0
IV. Akcje (udziały) własne 0
A k t y w a r a z e m 114 910 97 178 112 536
PASYWA
I. Kapitał własny 81 258 76 798 73 338
1. Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500
2. Kapitał zapasowy 74 299 63 224 63 224
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) netto 4 459 11 074 7 614
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33 652 20 380 39 198
1. Rezerwy na zobowiązania 915 642 1 451
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 44 53 84
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 864 575 1 359
a) długoterminowa 93 93 80
b) krótkoterminowa 771 482 1 279
1.3. Pozostałe rezerwy 7 14 8
długoterminowe
a) krótkoterminowe 7 14 8
2. Zobowiązania długoterminowe 5 193 6 275 7 649
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 5 193 6 275 7 649
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 27 544 13 463 30 098
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 27 504 13 258 30 021
3.2. Fundusze specjalne 40 205 77
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 114 910 97 178 112 536
Wartość księgowa 81 258 76 798 73 338
Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16,25 15,36 14,67
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2018 2017 półrocze / 2017
1. Należności warunkowe 0 0 0
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2018 półrocze / 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 91 783 100 474
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10 720 11 592
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 81 063 88 882
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 67 374 72 719
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 617 9 106
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 58 757 63 613
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 24 409 27 755
IV. Koszty sprzedaży 13 227 13 220
V. Koszty ogólnego zarządu 4 751 4 668
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 6 431 9 867
VII. Pozostałe przychody operacyjne 71 129
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 47
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne 71 82
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 430 189
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 206 0
2. Inne koszty operacyjne 224 189
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 072 9 807
X. Przychody finansowe 84 249
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
1. Inne 84 249
XI. Koszty finansowe 615 620
1. Odsetki w tym: 559 551
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 56 69
Inne
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 5 541 9 436
XIII. Podatek dochodowy 1 082 1 822
a) część bieżąca 1 187 1 740
b) część odroczona -105 82
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 4 459 7 614
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 4 459 7 614
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 000 000 5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,89 1,52
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2018 2017 półrocze / 2017
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 76 798 65 724 65 724
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 76 798 65 724 65 724
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 63 224 51 879 51 879
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 11 074 11 345 11 345
a) zwiększenia (z tytułu) 11 074 11 345 11 345
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 11 074 11 345 11 345
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 74 298 63 224 63 224
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 11 074 11 345 11 345
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 11 074 11 345 11 345
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
a) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 11 074 11 345 11 345
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 11 074 11 345 11 345
- przekazanie na kapitał zapasowy 11 074 11 345 11 345
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
6. Wynik netto 4 459 11 074 7 614
a) zysk netto 4 459 11 074 7 614
b) strata netto 0 0 0
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 81 257 76 798 73 338
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 81 257 76 798 73 338

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2018 półrocze / 2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 4 459 7 614
II. Korekty razem -8 750 -11 413
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 156 1 194
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 615 620
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -47
4. Zmiana stanu rezerw 273 484
5. Zmiana stanu zapasów -5 541 -5 246
6. Zmiana stanu należności -10 704 -16 354
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 245 7 584
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 206 352
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -4 291 -3 799
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 47
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 47
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 2 324 1 843
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 324 1 400
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne 0 443
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 324 -1 796
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 8 052 7 472
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 8 052 7 472
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 1 870 1 923
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 332 1 384
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki 538 539
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 6 182 5 549
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -433 -46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -433 -46
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 030 1 454
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 597 1 408
o ograniczonej możliwości dysponowania
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
SA-P_2018-zal3.pdfSA-P_2018-zal3.pdf Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki