REKLAMA

GTC: wyniki finansowe

2021-03-23 06:56
publikacja
2021-03-23 06:56
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
GlobeTradeCentre-2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GlobeTradeCentre-2020-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Raport_roczny_Grupy_bez_SF_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Raport_roczny_Grupy_bez_SF_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GTC_Grupa_SzB_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GTC_Grupa_SzB_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GTC_Grupa_SzB_2020AH.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IFRS_FS_Group_EUR_FY20.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IFRS_FS_Group_EUR_FY20.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Annual_report_Group_without_FS_eng.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_Annual_report_Group_without_FS_eng.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GTC_Group_Audit_report_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GTC_Group_Audit_report_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GTC_Group_Audit_report_2020AH.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Skonsolidowany rachunek wyników
I. Przychody operacyjne 711 706,00 729 637,00 160 121,00 169 762,00
II. Koszty operacyjne -184 579,00 -179 983,00 -41 527,00 -41 876,00
III. Zysk brutto z działalności operacyjnej 527 127,00 549 654,00 118 594,00 127 886,00
IV. Koszty sprzedaży -5 809,00 -8 669,00 -1 307,00 -2 017,00
V. Koszty administracyjne -52 057,00 -61 934,00 -11 712,00 -14 410,00
VI. Zysk / (strata) z aktualizacji wartości aktywów / utrata wartości nieruchomości inwestycyjnych i mieszkaniowych netto -649 116,00 69 779,00 -142 721,00 16 190,00
VII. Koszty finansowe netto -155 182,00 -147 224,00 -34 913,00 -34 254,00
VIII. Zysk/(strata) netto -328 741,00 324 319,00 -70 861,00 75 421,00
IX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tys.) -0,67 0,66 -0,14 0,15
X. Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych (nie w tys.) 485 555 122,00 484 659 406,00 485 555 122,00 484 659 406,00
Skonsolidowane przepływy środków pieniężnych
XI. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 445 925,00 435 849,00 100 325,00 101 407,00
XII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -134 631,00 -42 447,00 -30 298,00 -9 882,00
XIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 123 178,00 32 910,00 27 713,00 7 549,00
XIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 255 207,00 764 980,00 271 996,00 179 636,00
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
XV. Nieruchomości inwestycyjne (ukończone i w budowie) 8 962 320,00 8 888 631,00 1 942 082,00 2 087 268,00
XVI. Grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną 647 766,00 490 907,00 140 367,00 115 277,00
XVII. Prawo do użytkowania aktywów 196 955,00 189 439,00 42 679,00 44 485,00
XVIII. Grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 46 582,00 57 013,00 10 094,00 13 388,00
XIX. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 7 291,00 0,00 1 580,00 0,00
XX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 255 207,00 764 980,00 271 996,00 179 636,00
XXI. Pozostałe 322 077,00 352 127,00 71 959,00 82 688,00
XXII. Aktywa łącznie 11 448 198,00 10 743 097,00 2 480 757,00 2 522 742,00
XXIII. Zobowiązania długoterminowe 5 880 931,00 5 076 847,00 1 274 363,00 1 192 168,00
XXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 071 769,00 1 157 938,00 232 246,00 271 912,00
XXV. Kapitał własny 4 495 498,00 4 508 312,00 974 148,00 1 058 662,00
XXVI. Kapitał podstawowy 48 556,00 48 556,00 11 007,00 11 007,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GlobeTradeCentre-2020-12-31.zipGlobeTradeCentre-2020-12-31.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy GTC za rok 2020
GlobeTradeCentre-2020-12-31.zip.xadesGlobeTradeCentre-2020-12-31.zip.xades Podpisy - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy GTC
2020_Raport_roczny_Grupy_bez_SF_pl.xhtml2020_Raport_roczny_Grupy_bez_SF_pl.xhtml Raport roczny Grupy GTC bez sprawozdania finansowego
2020_Raport_roczny_Grupy_bez_SF_pl.xhtml.xades2020_Raport_roczny_Grupy_bez_SF_pl.xhtml.xades Podpisy - Raport roczny Grupy GTC bez sprawozdania finansowego
GTC_Grupa_SzB_2020.xhtmlGTC_Grupa_SzB_2020.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta dla Grupy GTC
GTC_Grupa_SzB_2020.xhtml.XAdESGTC_Grupa_SzB_2020.xhtml.XAdES Podpisy - Sprawozdanie biegłego rewidenta dla Grupy GTC
GTC_Grupa_SzB_2020AH.xhtml.XAdESGTC_Grupa_SzB_2020AH.xhtml.XAdES Podpisy - Sprawozdanie biegłego rewidenta dla Grupy GTC
IFRS_FS_Group_EUR_FY20.xhtmlIFRS_FS_Group_EUR_FY20.xhtml Consolidated Financial Statements for year 2020
IFRS_FS_Group_EUR_FY20.xhtml.xadesIFRS_FS_Group_EUR_FY20.xhtml.xades Signatures - Consolidated Financial Statements
2020_Annual_report_Group_without_FS_eng.xhtml2020_Annual_report_Group_without_FS_eng.xhtml GTC Group annual report
2020_Annual_report_Group_without_FS_eng.xhtml.xades2020_Annual_report_Group_without_FS_eng.xhtml.xades Signatures - GTC Group annual report
GTC_Group_Audit_report_2020.xhtmlGTC_Group_Audit_report_2020.xhtml GTC Group audit report
GTC_Group_Audit_report_2020.xhtml.XAdESGTC_Group_Audit_report_2020.xhtml.XAdES Signatures - GTC Group audit report
GTC_Group_Audit_report_2020AH.xhtml.XAdESGTC_Group_Audit_report_2020AH.xhtml.XAdES Signatures - GTC Group audit report
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki