REKLAMA

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Zawarcie przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. umowy o roboty budowlano-montażowe ze spółką Kupiec Sp. z o.o.

2019-11-28 12:22
publikacja
2019-11-28 12:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-28
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Zawarcie przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. umowy o roboty budowlano-montażowe ze spółką Kupiec Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent"), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 listopada 2019r. powziął informację o zawarciu w dniu wczorajszym, tj. 27 listopada 2019r. przez spółkę zależną drugiego stopnia wobec Emitenta Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (jako Wykonawca) umowy o roboty budowlane przy budowie budynku produkcyjno-magazynowego wyrobów rolno-spożywczych z częścią socjalno-biurową wraz z utwardzeniem i placami manewrowymi i przebudową instalacji zewnętrznych wodno - kanalizacyjnych, gazowych i energetycznych w miejscowości Paprotnia, ze spółką Kupiec Sp. z o. o. z siedzibą w Paprotni (jako Zamawiający), o wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy w wysokości 20.869.000,00 zł netto.

Strony ustaliły termin zakończenia robót budowlano - montażowych na dzień 31.07.2020r.

Strony ustaliły, że suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego netto.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków w tego typu umowach.

Niniejsza informacja uznana została przez Emitenta za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. with its
registered office in Bydgoszcz ("the Issuer"), informs that today, i.e.
on November 28, 2019 it became aware of the conclusion yesterday, i.e.
on November 27, 2019 by a second degree subsidiary to the Issuer
Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. with registered office in Bydgoszcz (as
a Contractor) a contract for construction works for the construction of
a production and storage building for agri-food products with a social
and office part, along with hardening and maneuvering squares, and
reconstruction of external plumbing, gas, and energy installations in
Paprotnia with the company Kupiec Sp. z o. o. with its registered office
in Paprotnia (as the Employer) with the contractor's contractual
remuneration in the amount of PLN 20,869,000.00 net.The parties
agreed on the date of completion of construction and assembly works for
31.07.2020.


The parties agreed that the sum of contractual penalties charged may not
exceed 15% of the net contractual remuneration.


Other terms of the contract do not differ from standard terms in this
type of contracts.This information has been recognized by the
Issuer as confidential information subject to publication pursuant to
art. 17 paragraph 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(Regulation on market abuse) and repealing Directive 2003/6 / EC of the
European Parliament and Council and Commission Directive 2003/124 / WE,
2003/125 / WE and 2004/72 / WE.

[English version of the report is not legally binding. It is a translation
for reference only.]

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2019-11-28 Piotr Fortuna Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki