REKLAMA

GROCLIN: wyniki finansowe

2020-06-22 19:39
publikacja
2020-06-22 19:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Zarzadu_Grupa_Groclin_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_Grupa_Groclin_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZ_Grupa_Groclin_i_Groclin_SA_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_ocena_sprawozdan_2019_podpisane.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_ocena_sprawozdan_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_oswiadczenie_komitet_audytu_2019_podpisane.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_oswiadczenie_komitet_audytu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_Grupy_Groclin_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej - 174 078 - 40 797
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej -6 015 2 477 -1 398 581
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -6 190 21 574 -1 439 5 056
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -6 190 20 535 -1 439 4 813
V. Przychody ze sprzedaży z działalności zaniechanej 118 198 59 018 27 476 13 832
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności zaniechanej -18 199 -45 272 -4 231 -10 610
VII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej -18 444 -45 327 -4 288 -10 623
VIII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -17 089 -43 729 -3 973 -10 248
IX. Zysk (strata) netto za rok obrotowy -23 279 -23 194 -5 412 -5 436
X. Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -23 279 -25 614 -5 412 -6 003
XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 596 5 931 -2 231 1 390
XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 21 132 41 473 4 912 9 720
XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -12 709 -57 307 -2 954 -13 431
XIV. Aktywa razem 37 621 90 203 8 834 20 977
XV. Zobowiązania długoterminowe dot. działalności kontynuowanej 6 541 4 539 1 536 1 056
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności kontynuowanej 761 45 850 179 10 663
XVII. Zobowiązania długoterminowe dot. działalności zaniechanej 610 - 143 -
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności zaniechanej 16 756 5 899 3 935 1 372
XIX. Kapitał własny 12 953 33 915 3 042 7 887
XX. Kapitał podstawowy 11 578 11 578 2 719 2 693
XXI. Liczba akcji (w sztukach) 11 577 873 11 577 873 11 577 873 11 577 873
XXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający jednostce dominującej -2,01 -2,21 -0,47 -0,52
XXIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający jednostce dominującej -2,01 -2,21 -0,47 -0,52
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,12 2,93 0,26 0,68
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,12 2,93 0,26 0,68


Zastosowane średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone
przez NBP:


A.     
31 grudnia 2019 r.:


średni kurs w okresie* - 4,3018kurs na koniec okresu** - 4,2585


B.     
31 grudnia 2018 r.:


średni kurs w okresie* - 4,2669kurs na koniec okresu** - 4,3000


*Pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca roku obrotowego.


**Pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej i wartość
księgową na jedną akcję przeliczono według kursu średniego kursu
ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Zarzadu_Grupa_Groclin_2019.pdfList_Zarzadu_Grupa_Groclin_2019.pdf List Prezesa Zarządu
SSF_Grupa_Groclin_2019.pdfSSF_Grupa_Groclin_2019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Groclin za 2019 rok
SZ_Grupa_Groclin_i_Groclin_SA_2019.pdfSZ_Grupa_Groclin_i_Groclin_SA_2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Groclin i Groclin S.A. za 2019 rok
RN_ocena_sprawozdan_2019_podpisane.xmlRN_ocena_sprawozdan_2019_podpisane.xml Ocena sprawozdań za 2019 rok dokonana przez Radę Nadzorczą - podpisane elektronicznie
RN_ocena_sprawozdan_2019.pdfRN_ocena_sprawozdan_2019.pdf Ocena sprawozdań za 2019 rok dokonana przez Radę Nadzorczą
RN_oswiadczenie_komitet_audytu_2019_podpisane.xmlRN_oswiadczenie_komitet_audytu_2019_podpisane.xml Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu - podpisane elektronicznie
RN_oswiadczenie_komitet_audytu_2019.pdfRN_oswiadczenie_komitet_audytu_2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_Grupy_Groclin_2019.pdfSprawozdanie_bieglego_rewidenta_z_badania_Grupy_Groclin_2019.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Groclin

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-22 André Gerstner Prezes Zarządu André Gerstner
2020-06-22 Barbara Sikorska-Puk Wiceprezes Zarządu Barbara Sikorska-Puk


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-22 Izabela Rogozińska Specjalista ds. raportowania korporacyjnego Izabela Rogozińska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki