1,5460 zł
0,52% 0,0080 zł
Inter Groclin Auto SA (GCN)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Groclin_Raport_kwartalny_3Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Groclin
I. Przychody ze sprzedaży 103 191 140 562 23 950 33 046
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 312 9 828 -304 2 311
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 628 7 568 -378 1 779
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -2 619 10 707 -608 2 517
V. Zysk (strata) netto za rok obrotowy -2 619 10 468 -608 2 461
VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -2 619 8 444 -608 1 985
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 719 12 161 -1 559 2 859
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 20 475 -1 319 4 752 -310
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -14 702 -15 209 -3 412 -3 576
X. Aktywa razem (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 62 285 90 203 14 241 20 978
XI. Zobowiązania długoterminowe (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 518 4 539 1 948 1 056
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 136 45 850 3 689 10 663
XIII. Kapitał własny (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 506 33 915 8 118 7 887
XIV. Kapitał podstawowy (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 578 11 578 2 647 2 693
XV. Liczba akcji (w sztukach) 11 577 873 11 577 873 11 577 873 11 577 873
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający jednostce dominującej -0,23 0,73 -0,05 0,17
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający jednostce dominującej -0,23 0,73 -0,05 0,17
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,07 2,93 0,70 0,68
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,07 2,93 0,70 0,68
Jednostkowe dane finansowe Groclin S.A.
XX. Przychody ze sprzedaży 85 109 113 588 19 753 26 705
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 819 -2 146 422 -505
XXII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -349 -5 048 -81 -1 187
XXIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -1 013 -475 -235 -112
XXIV. Zysk (strata) netto -1 013 -3 638 -235 -855
XXV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 094 -5 454 -2 343 -1 282
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 20 497 872 4 757 205
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -10 327 3 611 -2 397 849
XXVIII. Aktywa razem (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 142 180 170 990 32 509 39 765
XXIX. Zobowiązania długoterminowe (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 99 435 90 107 22 735 20 955
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 937 47 288 3 187 10 997
XXXI. Kapitał własny (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 683 27 696 6 101 6 441
XXXII. Kapitał podstawowy 11 578 11 578 2 647 2 693
XXXIII. Liczba akcji (w szukach) 11 577 873 11 577 873 11 577 873 11 577 873
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,09 -0,31 -0,02 -0,07
XXXV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,09 -0,31 -0,02 -0,07
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,30 2,39 0,53 0,56
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,30 2,39 0,53 0,56


Zastosowane średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone
przez NBP:


A.     
A. średni kurs w okresie*:


30 września 2019 r.- 4,3086


30 września 2018 r. – 4,2535


B.     B.
kurs na koniec okresu**:


30 września 2019 r. – 4,3736


31 grudnia 2018 r. - 4,3000


*Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.


**Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej i wartość księgową na jedną
akcję przeliczono według kursu średniego kursu ogłoszonego przez NBP,
obowiązującego na dzień bilansowy.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Groclin_Raport_kwartalny_3Q_2019.pdfGroclin_Raport_kwartalny_3Q_2019.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2019 roku Grupy Kapitałowej Groclin

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-26 André Gerstner Prezes Zarządu André Gerstner
2019-11-26 Barbara Sikorska-Puk Wiceprezes Zarządu Barbara Sikorska-Puk
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.