REKLAMA

GETIN: wyniki finansowe

2020-09-30 17:18
publikacja
2020-09-30 17:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Getin_Holding_2020_PSSF_MSSF_skrocone_EMITENT_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Getin_Holding_2020_PSF_MSSF_skrocone_EMITENT_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF2020H1_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzDz2020H1_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I półrocze 2020 I półrocze 2019 I półrocze 2020 I półrocze 2019
Wynik z tytułu odsetek - działalność kontynuowana 404 395 417 303 91 053 97 319
Wynik z tytułu prowizji i opłat - działalność kontynuowana 53 400 73 047 12 024 17 035
Wynik z działalności operacyjnej - działalność kontynuowana (204 124) (30 681) (45 960) (7 155)
Zysk (strata) brutto - działalność kontynuowana (210 420) (27 288) (47 378) (6 364)
Zysk (strata) netto - działalność kontynuowana (203 906) (32 851) (45 911) (7 661)
Zysk (strata) netto - działalność zaniechana 10 172 7 224 2 290 1 685
Zysk (strata) netto ogółem (193 734) (25 627) (43 621) (5 976)
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej (194 488) 11 705 (43 791) 2 730
- z działalności kontynuowanej (203 541) 2 886 (45 829) 673
- z działalności zaniechanej 9 053 8 819 2 038 2 057
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 754 (37 332) 170 (8 706)
- z działalności kontynuowanej (365) (35 737) (82) (8 334)
- z działalności zaniechanej 1 119 (1 595) 252 (372)
Zysk (strata) na akcję -podstawowy (w zł/ EURO) (1,02) 0,06 (0,23) 0,01
Zysk (strata) na akcję -rozwodniony (w zł/ EURO) (1,02) 0,06 (0,23) 0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 462 161 256 545 104 060 59 829
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 68 289 (125 097) 15 376 (29 174)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (149 251) (805 670) (33 605) (187 889)
Przepływy pieniężne netto razem 381 199 (674 222) 85 831 (157 235)
30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Aktywa ogółem 19 918 558 22 927 195 4 460 044 5 383 866
Zobowiązania ogółem 19 003 638 21 929 645 4 255 181 5 149 617
Zobowiązania wobec klientów 17 230 343 18 654 438 3 858 115 4 380 518
Kapitał własny ogółem 914 920 997 550 204 863 234 249
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 810 731 886 427 181 534 208 155
Udziały niekontrolujące 104 189 111 123 23 329 26 094
Kapitał zakładowy 759 069 759 069 169 966 178 248
Liczba akcji 189 767 342 189 767 342 189 767 342 189 767 342
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- --------------------------- ----------------------------- ---------------------------
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
I półrocze 2020 I półrocze 2019 I półrocze 2020 I półrocze 2019
Przychody ogółem 135 808 95 630 30 578 22 302
Zysk (strata) brutto 105 156 72 545 23 677 16 918
Zysk (strata) netto 86 331 58 669 19 438 13 682
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,45 0,31 0,10 0,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 0,45 0,31 0,10 0,07
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 891 51 691 10 108 12 055
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 86 074 (90 875) 19 380 (21 193)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (124 004) 43 625 (27 921) 10 174
Przepływy pieniężne netto razem 6 961 4 441 1 567 1 036
30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Aktywa ogółem 997 837 1 069 869 223 430 251 231
Zobowiązania długoterminowe 76 517 141 571 17 133 33 244
Zobowiązania krótkoterminowe 12 138 103 778 2 718 24 370
Kapitał własny 909 182 824 520 203 579 193 617
Kapitał podstawowy 759 069 759 069 169 966 178 248
Liczba akcji 189 767 342 189 767 342 189 767 342 189 767 342
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Getin Holding 2020 PSSF MSSF skrócone EMITENT PL.pdfGetin Holding 2020 PSSF MSSF skrócone EMITENT PL.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego H1 2020
Getin Holding 2020 PSF MSSF skrócone EMITENT PL.pdfGetin Holding 2020 PSF MSSF skrócone EMITENT PL.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego H1 2020
SF2020H1_PL.pdfSF2020H1_PL.pdf Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe H1 2020
SzDz2020H1_PL.pdfSzDz2020H1_PL.pdf Sprawozdanie z działaności GK i Emitenta H1 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2020-09-30 Krzysztof Jarosław Bielecki I Wiceprezes Zarządu
2020-09-30 Izabela Lubczyńska Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki