REKLAMA

FOTOVOLT: Wniosek spólki zależnej do NFOŚiGW o dofinansowanie

2021-06-01 14:53
publikacja
2021-06-01 14:53
Zarząd Spółki Foto Volt Eko Energia S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 31 maja br. Emitent został poinformowany przez spółkę zależną Foto Volt Eko Energia S.A. Farma PV 3 Sp. z o.o. (dawniej MG Elektrownie Sp. z o.o., „Farma3”) o złożeniu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („Fundusz”) wniosku o dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej powyżej 2,01 MWp.

Farma3 posiada umowę na dzierżawę gruntu o pow. 9ha z wydanymi warunkami zabudowy dla instalacji PV o mocy ponad 2 MWp w województwie zachodniopomorskim. O nabyciu spółki MG Elektrownie Sp. z o.o., obecnie, po zmianie firmy spółki, Foto Volt Eko Energia S.A. Farma PV 3 Sp. z o.o., Emitent informował raportem bieżącym nr 8/2021.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach programu „Inwestycje w infrastrukturę/Inwestycje produkcyjne”; Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014-2020; Priorytet: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie: 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; Poddziałania: 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Dofinansowaniu w ramach ww. programu będzie podlegała „Budowa nowych lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe). Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 80 mln PLN, w tym:
•dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego 30 mln PLN;
•dla projektów realizowanych na terenie pozostałych województw 50 mln PLN.

Maksymalny udział dofinansowania w formie pożyczki w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, na nie więcej niż 85%. Pożyczka jest nieoprocentowana i jest udzielana na 20 lat. Po 5 latach wnioskodawca może liczyć na umorzenie 20% pożyczki w ramach premii inwestycyjnej w przypadku instalacji, dla których wytwórcy nie składają wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 75 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii, ani deklaracji o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Farma3 złożyła wniosek o dofinansowanie, w formie pożyczki, budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,0111 MWp w kwocie 4,2 mln zł (85% kosztów kwalifikowanych). Pozostałe 15% kosztów projektu w kwocie 0,74 mln zł Farma3 pokryje ze środków własnych. Fundusz określił termin rozstrzygnięcia konkursu na październik 2021 r.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki