FERRO S.A.: wyniki finansowe

2019-05-16 07:29
publikacja
2019-05-16 07:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_I_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży 109 438,9 99 277,7 25 463,9 23 759,7
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 497,9 15 528,5 4 071,4 3 716,4
III. Zysk (strata) brutto 16 093,6 16 496,4 3 744,6 3 948,0
IV. Zysk (strata) netto 13 003,8 13 371,8 3 025,7 3 200,2
V. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 242 655 21 242 655 21 242 655 21 242 655
VI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,61 0,63 0,14 0,15
VII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,61 0,63 0,14 0,15
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 613,2) (18 248,4) (1 306,1) (4 367,3)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (675,4) (1 387,4) (157,2) (332,0)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 911,4) (6 456,2) (1 375,5) (1 545,1)
XI. Przepływy pieniężne netto, razem (12 199,9) (26 091,9) (2 838,6) (6 244,5)
XII. Pozycje bilansowe stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
XIII. 31.03.2019r. 31.12.2018r. 31.03.2019r. 31.12.2018r.
XIV. Aktywa, razem 418 383,4 390 875,0 97 269,1 90 901,2
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 172 031,6 157 674,0 39 995,3 36 668,4
XVI. Zobowiązania długoterminowe 39 153,0 39 033,3 9 102,6 9 077,5
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 132 878,6 118 640,7 30 892,7 27 590,9
XVIII. Kapitał własny 246 351,8 233 201,0 57 273,8 54 232,8
XIX. Kapitał zakładowy 21 242,7 21 242,7 4 938,7 4 940,2


Dane finansowe w EUR zostały przeliczone wg następujących zasad:


• poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według
średniego kursu wymiany stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego –
odpowiednio za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. w wysokości
4,2978 PLN/EUR oraz za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 r. w
wysokości 4,1784 PLN/EUR;


• poszczególne pozycje aktywów i pasywów – odpowiednio według średniego
kursu NBP na dzień 31 marca 2019 r. w wysokości 4,3013 PLN/EUR oraz
średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2018 r. w wysokości 4,3000
PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2019.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2019.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-16 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2019-05-16 Olga Panek Wiceprezes Zarządu
2019-05-16 Zbigniew Gonsior Wiceprezes Zarządu
2019-05-16 Vladimir Sild Wiceprezes Zarządu
2019-05-16 Wojciech Gątkiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki