REKLAMA

FASING: wyniki finansowe

2021-09-23 17:37
publikacja
2021-09-23 17:37
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_30.06.2021_(SIGNED).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_-_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_-_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PS_2021_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
P_2021_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
raport_z_przegladu__konsolidacja_MSR_2021_Fasing_S.A_Konsol_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_FASING_SA_2021_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_30.06.2021_-_GRUPA_(SIGNED).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_30.06.2021_-_FASING_(SIGNED).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_30.06.2021_-_wizualizacja_pelna.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
Raport skonsolidowany
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 91282 79769 20074 17961
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5999 8793 1319 1980
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2445 9331 538 2101
IV. Zysk (strata) netto grupy kapitalowej 1662 7158 365 1612
V. Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli -133 1575 -29 355
VI. Inne całkowite dochody 328 1647 72 371
VII. Łączne całkowite dochody 1990 8805 438 1983
VIII. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 1649 6352 363 1430
IX. Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli 341 2453 75 552
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2337 1751 514 394
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5360 1421 -1179 320
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2593 -11701 -570 -2635
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem -5616 -8529 -1235 -1920
XIV. Aktywa razem 309028 299384 68357 67036
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 132004 124262 29199 27824
XVI. Zobowiązania długoterminowe 55437 53033 12263 11875
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 70707 65305 15640 14623
XVIII. Kapitał własny 177024 175122 39158 39212
XIX. Kapitał zakładowy 8731 8731 1931 1955
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 150513 141130 33293 31601
XXI. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli 26511 33992 5864 7611
XXII. Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej 1795 5583 395 1257
XXIII. Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli -133 1 575 -29 355
XXIV. Liczba akcji 3107249 3107249 3107249 3107249
XXV. Rozwodniona licza akcji 3107249 3107249 3107249 3107249
XXVI. Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,38 3,00 0,30 0,68
XXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,38 0 0,30 0
XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 56,97 56,00 12,60 12,54
XXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 56,97 56,00 12,60 12,54
XXX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 0 0
Raport jednostkowy
XXXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53778 63504 11827 14299
XXXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5082 7547 1118 1699
XXXIII. Zysk (strata) brutto 1619 8245 356 1856
XXXIV. Zysk (strata) netto 1072 7134 236 1606
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1612 6486 -355 1460
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3337 -2246 -734 -506
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2468 -10464 -543 -2356
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -7417 -6224 -1631 -1401
XXXIX. Aktywa razem 217054 216784 48012 48541
XL. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 99932 94651 22105 21194
XLI. Zobowiązania długoterminowe 54104 51633 11968 11561
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 41026 38144 9075 8541
XLIII. Kapitał własny 117122 122133 25907 27347
XLIV. Kapitał podstawowy 8731 8731 1931 1955
XLV. Liczba akcji 3107249 3107249 3107249 3107249
XLVI. Rozwodniona licza akcji 3107249 3107249 3107249 3107249
XLVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,34 2,30 0,08 0,51
XLVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,34 2,30 0,08 0,51
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 37,69 39,31 8,34 8,80
L. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 37,69 39,31 8,34 8,80
LI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 0 0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 30.06.2021 (SIGNED).pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe 30.06.2021 (SIGNED).pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności - skonsolidowany.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności - skonsolidowany.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia - jednostkowy.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia - jednostkowy.pdf
PS_2021_skonsolidowany.pdfPS_2021_skonsolidowany.pdf
P_2021_jednostkowy.pdfP_2021_jednostkowy.pdf
raport z przeglądu _konsolidacja_MSR 2021 Fasing S.A Konsol (1).pdfraport z przeglądu _konsolidacja_MSR 2021 Fasing S.A Konsol (1).pdf
Raport z przeglądu FASING SA 2021 (1).pdfRaport z przeglądu FASING SA 2021 (1).pdf
Sprawozdanie Zarządu 30.06.2021 - GRUPA (SIGNED).pdfSprawozdanie Zarządu 30.06.2021 - GRUPA (SIGNED).pdf
Sprawozdanie Zarządu 30.06.2021 - FASING (SIGNED).pdfSprawozdanie Zarządu 30.06.2021 - FASING (SIGNED).pdf
Sprawozdanie finansowe 30.06.2021 - wizualizacja pełna.pdfSprawozdanie finansowe 30.06.2021 - wizualizacja pełna.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-23 Zdzisław Bik Prezes Zarządu
2021-09-23 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
2021-09-23 Mateusz Bik Wiceprezes Zarządu
2021-09-23 Piotr Neuman Dyrektor Finansowy - Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki