REKLAMA

ESOTIQ & HENDERSON: wyniki finansowe

2021-04-30 20:01
publikacja
2021-04-30 20:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
LIST_PREZESA_ZARZADU_ESOTIQ_2020_(1)-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_wg_MSR_-31.12.2020konsolid-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EAH_Sprawozdanie_Zarzadu_2020_20210430-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EAH_Oswiadczenie_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_SSF_2020_20210430-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EAH_Informacja_zarzadu_w_sprawie_wyboru_audytora_20210430[1]-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EAH_Ocena_RN_dotyczaca_sprawozdania_2020_20210430_MJ.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EAH_Oswiadczenie_RN_w_sprawie_komitetu_audytu_2020_20210430_MJ.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_ESOTIQ_&_HENDERSON_S.BES._2020_SzB__BSSF_MSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 173 737 179 850 38 831 41 808
II. Zysk [strata] z działalności operacyjnej 7 815 8 784 1 747 2 042
III. Zysk [strata] brutto 5 878 5 917 1 314 1 375
IV. Zysk [strata] netto 3 843 3 871 859 900
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 067 13 685 6 497 3 181
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 180 -4 757 -487 -1 106
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -22 242 -7 936 -4 971 -1 845
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 645 992 1 038 231
IX. Aktywa razem 143 522 143 673 31 100 33 738
X. Zobowiązania 89 506 92 610 19 395 21 747
XI. Zobowiązania długoterminowe 41 158 34 226 8 919 8 037
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 48 348 58 384 10 477 13 710
XIII. Kapitał własny 54 016 51 063 11 705 11 991
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 49 53
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO] 2,58 2,70 0,58 0,63
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO] 2,58 2,64 0,58 0,61
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 24,18 22,86 5,24 5,37
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO] 24,18 22,86 5,24 5,37
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO] - 0,50 - 0,12
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
LIST PREZESA ZARZĄDU ESOTIQ 2020 (1)-sig.pdfLIST PREZESA ZARZĄDU ESOTIQ 2020 (1)-sig.pdf EAH List Prezesa 2020
Sprawozdanie finansowe wg MSR -31.12.2020konsolid-sig-sig.pdfSprawozdanie finansowe wg MSR -31.12.2020konsolid-sig-sig.pdf EAH Sprawozdanie finansowe skonsolidowane SSF 2020
EAH Sprawozdanie Zarządu 2020_20210430-sig-sig.pdfEAH Sprawozdanie Zarządu 2020_20210430-sig-sig.pdf EAH Sprawozdanie Zarządu 2020
EAH Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia SSF 2020 20210430-sig-sig.pdfEAH Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia SSF 2020 20210430-sig-sig.pdf EAH Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia SSF 2020
EAH Informacja zarządu w sprawie wyboru audytora 20210430[1]-sig-sig.pdfEAH Informacja zarządu w sprawie wyboru audytora 20210430[1]-sig-sig.pdf EAH Informacja Zarządu w sprawie wyboru audytora 2020
EAH Ocena RN dotycząca sprawozdania 2020 20210430_MJ.pdfEAH Ocena RN dotycząca sprawozdania 2020 20210430_MJ.pdf EAH Ocena RN dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności 2020
EAH Oświadczenie RN w sprawie komitetu audytu 2020 20210430_MJ.pdfEAH Oświadczenie RN w sprawie komitetu audytu 2020 20210430_MJ.pdf EAH Oświadczenie RN w sprawie komitetu audytu 2020
GK_ESOTIQ & HENDERSON S.BES._2020_SzB_ BSSF_MSSF.pdfGK_ESOTIQ & HENDERSON S.BES._2020_SzB_ BSSF_MSSF.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Adam Skrzypek Prezes Zarządu
2021-04-30 Krzysztof Jakubowski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Sylwia Nieckarz-Kośla Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki