REKLAMA

ERG: wyniki finansowe

2021-09-16 07:36
publikacja
2021-09-16 07:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_ERG_SA_za_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_ERG_SA_za_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_ERG_SA_za_I_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_jedn._ERG_2021_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Skonsol_ERG_2021_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 53 581 44 367 11 783 9 990
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 75 2 642 16 595
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -187 2 596 -41 585
IV. Zysk (strata) netto 231 2 016 51 454
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 858 2 243 -629 505
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 904 -715 -859 -161
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 920 -1 379 1 302 -310
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -842 149 -185 34
IX. Zysk / strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,31 2,62 0,07 0,59
X. Aktywa, razem 76 428 65 462 16 906 14 658
XI. Zobowiązania długoterminowe 11 207 11 314 2 479 2 533
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 29 352 16 961 6 493 3 798
XIII. kapitał własny 35 869 37 187 7 934 8 327
XIV. Kapitał podstawowy 17 520 17 520 3 875 3 923
XV. Liczba akcji (w szt.) 876 018 876 018 876 018 876 018
XVI. Akcje własne do zbycia (w szt.) 131 797 106 174 131 797 106 174
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 48,20 48,30 10,66 10,82
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XVIII. Przychody ze sprzedaży 53 583 44 369 11 784 9 990
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 58 2 643 13 595
XX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -204 2 597 -45 585
XXI. Zysk (strata) netto 217 2 028 48 457
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 829 2 277 -622 513
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 904 -715 -859 -161
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 921 -1 379 1 302 -310
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem -812 183 -179 41
XXVI. Zysk / strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,29 2,63 0,06 0,59
XXVII. Aktywa, razem 78 123 67 146 17 281 15 035
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 11 209 11 316 2 479 2 534
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 29 471 17 037 6 519 3 815
XXX. kapitał własny 37 443 38 793 8 282 8 686
XXXI. Kapitał podstawowy 17 520 17 520 3 875 3 923
XXXII. Liczba akcji (w szt.) 876 018 876 018 876 018 876 018
XXXIII. Akcje własne do zbycia (w szt.) 131 797 106 174 131 797 106 174
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 50,31 50,39 11,13 11,28
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe ERG SA za I półrocze 2021.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe ERG SA za I półrocze 2021.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe ERG SA za I półrocze 2021.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe ERG SA za I półrocze 2021.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG SA za I półrocze 2021.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG SA za I półrocze 2021.pdf Sprawozdanie Zarządu
Raport z przeglądu jedn. ERG 2021_podpisane.pdfRaport z przeglądu jedn. ERG 2021_podpisane.pdf Raport z przeglądu Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Raport z przeglądu Skonsol ERG 2021_podpisane.pdfRaport z przeglądu Skonsol ERG 2021_podpisane.pdf Raport z przeglądu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-16 Grzegorz Tajak Prezes Zarządu
2021-09-16 Tomasz Gwizda Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki