1,4900 zł
0,00% 0,0000 zł
ENERGOAPARATURA SA (ENP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ-III_kw.2019-sig.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ-III_kw.2019-sig.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 532 28 020 6 622 6 588
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 254 1 074 291 252
III. Zysk (strata) brutto 1 155 900 268 212
IV. Zysk (strata) netto 652 606 151 142
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 652 -6 364 151 -1 496
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 031 -69 -239 -16
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -205 236 -48 55
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -584 -6 197 -136 -1 457
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 036 26 863 5 953 6 289
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 298 7 997 1 440 1 872
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 224 0 51 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 342 5 383 993 1 260
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 738 18 866 4 513 4 417
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 935 3 935 900 921
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 676 722 19 676 722 19 676 722 19 676 722
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,05 0,02 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,00 0,96 0,23 0,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Pozostałe informacje SAQ-III kw.2019-sig.pdfPozostałe informacje SAQ-III kw.2019-sig.pdf Pozostałe informacje SAQ III kw.2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 8 436 8 842 8 392 7 733
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 225 2 332 1 424 1 326
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 5 739 5 818 5 958 5 768
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 472 692 1 010 639
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 365 592 906 531
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 107 100 104 108
II. Aktywa obrotowe 17 600 19 631 25 735 19 130
1. Zapasy 5 794 4 471 4 640 5 569
2. Należności krótkoterminowe 6 402 12 445 17 930 10 611
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 6 402 12 445 17 930 10 611
3. Inwestycje krótkoterminowe 91 196 676 137
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 91 196 676 137
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 91 196 676 137
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 313 2 519 2 489 2 813
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 26 036 28 473 34 127 26 863
PASYWA
I. Kapitał własny 19 738 19 446 19 676 18 866
1. Kapitał zakładowy 3 935 3 935 3 935 3 935
2. Kapitał zapasowy 14 797 14 797 13 971 13 971
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 249 249 249 249
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 105 105 105 105
Zysk (strata) z lat ubiegłych
5. Zysk (strata) netto 652 360 1 416 606
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 298 9 028 14 451 7 997
1. Rezerwy na zobowiązania 1 136 963 1 332 1 072
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 278 202 316 331
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 536 536 909 538
a) długoterminowa 211 211 211 227
b) krótkoterminowa 325 325 698 311
1.3. Pozostałe rezerwy 323 226 107 203
długoterminowe
a) krótkoterminowe 323 226 107 203
2. Zobowiązania długoterminowe 224 178 98
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 224 178 98
3. Zobowiązania krótkoterminowe 4 342 6 011 9 850 5 383
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 4 318 5 916 9 847 5 307
3.2. Fundusze specjalne 24 95 3 76
4. Rozliczenia międzyokresowe 596 1 876 3 171 1 542
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 596 1 876 3 171 1 542
a) długoterminowe 11 13 17 20
b) krótkoterminowe 585 1 863 3 154 1 522
P a s y w a r a z e m 26 036 28 473 34 127 26 863
Wartość księgowa 19 738 19 446 19 676 18 866
Liczba akcji (w szt.) 19 676 722 19 676 722 19 676 722 19 676 722
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,00 0,99 1,00 0,96
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 16 305 16 121 14 005 14 782
1.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 16 305 16 121 14 005 14 782
- udzielonych gwarancji i poręczeń 16 305 16 121 14 005 14 782
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 16 305 16 121 14 005 14 782
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 691 28 532 9 052 28 020
- od jednostek powiązanych 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 235 25 332 6 905 21 376
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 456 3 200 2 147 6 644
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 851 24 123 7 502 24 316
- jednostkom powiązanym 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 610 21 679 5 825 18 795
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 241 2 444 1 677 5 521
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 840 4 409 1 550 3 704
IV. Koszty sprzedaży 0
V. Koszty ogólnego zarządu 1 083 3 162 913 2 676
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 757 1 247 637 1 028
VII. Pozostałe przychody operacyjne 38 257 49 120
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4 45 23 39
2. Dotacje 0 2 2
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 103 21
4. Inne przychody operacyjne 34 109 24 58
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 150 250 -119 74
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 -134 23
3. Inne koszty operacyjne 150 250 15 51
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 645 1 254 805 1 074
X. Przychody finansowe 9 78 2 34
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0
2. Odsetki, w tym: 9 56 2 20
- od jednostek powiązanych 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 14
- w jednostkach powiązanych 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
5. Inne 0 22
XI. Koszty finansowe 58 177 46 208
1. Odsetki w tym: 2 4 5 14
- dla jednostek powiązanych 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
- w jednostkach powiązanych 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
4. Inne 56 173 41 194
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 596 1 155 761 900
XIII. Podatek dochodowy 304 503 248 294
a) część bieżąca 0 -41
b) część odroczona 304 503 289 294
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
XV. Zysk (strata) netto 292 652 513 606
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 462 990
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 676 722 19 676 722 19 676 722 19 676 722
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,07 0,05 0,05
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 936 910
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 19 446 19 676 18 585 18 585
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 19 446 19 676 18 585 18 585
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 935 3 935 3 994 3 994
1.1. Zmiany kapitału zakładowego -59 -59
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
a) zmniejszenia (z tytułu) 59 59
- umorzenia akcji (udziałów) 59 59
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 935 3 935 3 935 3 935
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 14 797 13 971 13 245 13 245
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 826 726 726
a) zwiększenia (z tytułu) 826 726 726
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 826 726 726
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 797 14 797 13 971 13 971
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 249 249 249 249
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 249 249 249 249
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 105 105 46 46
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 59 59
a) zwiększenia (z tytułu) 384 384
- kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego wykorzystania
jedynie na pokrycie strat
59 59
- przeznaczenie zysku na wynagrodzenia akcjonariuszy akcji
umorzonych uchwałą nr 14/2018 ZWZA
325 325
b) zmniejszenia (z tytułu) 325 -325
- wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych uchwałą nr
14/2018 ZWZA
325 325
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 105 105 105 105
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 416 1 051 1 051
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 416 1 051 1 051
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 051 1 051
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 1 416 1 051 1 051
- przekazanie zysku na kapitał zapasowy 826 726 726
- przeznaczenie zysku na wynagrodzenia akcjonariuszy akcji
umorzonych uchwałą nr 14/2018 ZWZA
325 325
- przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy 590
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto 292 652 1 416 606
a) zysk netto 292 652 1 416 606
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 19 738 19 738 19 676 18 866
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19 738 19 738 18 968 18 866
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 292 652 513 606
II. Korekty razem -298 0 -1 049 -6 970
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 378 996 225 665
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 13 18 3
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -4 -45 -22 -53
4. Zmiana stanu rezerw 173 -196 43 -47
5. Zmiana stanu zapasów -1 322 -1 154 -1 170 -4 105
6. Zmiana stanu należności 6 043 11 450 689 1 349
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 724 -6 207 -398 -3 226
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 855 -4 862 -419 -1 553
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -6 652 -536 -6 364
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 34 220 60 2 136
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 34 220 60 78
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 2 058
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach 2 058
- zbycie aktywów finansowych 2 058
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki -65 -1 251 -496 -2 205
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -65 -1 251 -496 -2 205
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -31 -1 031 -436 -69
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 25 32 323 335
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 24 24 321 321
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe 1 8 2 14
II. Wydatki -93 -237 -5 -99
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych -85
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -80 -212
3. Odsetki -13 -25 -5 -14
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -68 -205 318 236
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -105 -584 -654 -6 198
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -105 -584 -654 -6 198
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 0 676 792 6 335
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -105 92 138 138
- o ograniczonej możliwości dysponowania -64 161 112 112
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja dodatkowa SAQ-III kw.2019-sig.pdfInformacja dodatkowa SAQ-III kw.2019-sig.pdf Informacja dodatkowa SAQ III kw.2019
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.