REKLAMA

ECHO: wyniki finansowe

2017-11-27 19:43
publikacja
2017-11-27 19:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Echo_Investment_Raport_3Q_2017_PLN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Echo_Investment_Raport_3Q_2017_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2017-11-27
ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHO WIG - Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
25-323 Kielce
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Solidarności 36
(ulica) (numer)
(0-41) 33 33 333 (0-41) 33 32 333
(telefon) (fax)
office@echo.com.pl www.echo.com.pl
(e-mail) (www)
657-023-09-12 290463755
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody operacyjne 306 540 412 370 72 015 94 390
II. Zysk operacyjny 206 187 492 952 48 439 112 835
III. Zysk (strata) brutto 267 265 164 526 62 788 37 659
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 237 377 355 753 55 767 81 430
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (100 379) 34 563 (23 582) 7 911
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (297 666) 1 316 264 (69 930) 301 287
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (70 275) (1 849 688) (16 510) (423 386)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (468 320) (498 861) (110 022) (114 187)
IX. Aktywa razem 3 728 976 4 004 391 865 372 928 662
X. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 596 282 1 847 462 370 444 428 447
XI. Zobowiązania długoterminowe 754 529 653 982 175 101 151 666
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 094 251 1 039 801 253 940 241 141
XIII. Liczba akcji 412 690 582 412 690 582 412 690 582 412 690 582
XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,58 0,86 0,14 0,20
XV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,87 4,48 0,90 1,04
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Echo_Investment_Raport_3Q_2017_PLN.pdfEcho_Investment_Raport_3Q_2017_PLN.pdf
Echo_Investment_Raport_3Q_2017_ENG.pdfEcho_Investment_Raport_3Q_2017_ENG.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-27 Maciej Drozd Wiceprezes Zarządu
2017-11-27 Piotr Gromniak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki