DEKPOL S.A.: wyniki finansowe

2019-04-30 23:55
publikacja
2019-04-30 23:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
DEKPOL_SF_2018_30.04.2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_rok_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
list_Prezesa_2018_Spolka.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Dekpol_S_A__-_rzetelnosc_jedn.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_Dekpol_S.A._-_wybor_bieglego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ocena_przez_RN_sprawozdań_DEKPOL_S.A._za_2018_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_dotyczace_KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Dekpol_2018_BSF_MSSF_JZP_SzB_PL_(1)-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 929 987 583 527 217 954 137 472
II. Zysk (strata) z działalności operayjnej 44 540 31 933 10 204 7 523
III. Zysk (strata) brutto 37 392 26 131 8 763 6 156
IV. Zysk (strata) netto 30 383 20 770 7 121 4 893
V. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,63 2,48 0,85 0,59
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (58 700) 30 267 (13 757) 7 131
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (36 476) (33 249) (8 549) (7 833)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 86 293 (6 465) 20 224 (1 523)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (8 883) (9 447) ( 2 082) (2 226)
X. 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
XI. Aktywa razem 895 917 623 381 208 353 142 943
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 680 452 405 647 158 245 97 256
XIII. Zobowiązania długoterminowe 240 393 117 477 55 905 28 166
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 440 059 319 955 102 339 72 323
XV. Kapitał własny 215 465 194 950 50 108 46 741
XVI. Kapitał zakładowy 8 363 8 363 1 945 2005
XVII. Liczba akcji na koniec okresu 8 362 549 8 362 549 8 362 549 8 362 549
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26 23 6 6
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
DEKPOL SF 2018 30.04.2019 r..pdfDEKPOL SF 2018 30.04.2019 r..pdf DEKPOL S.A. Sprawozdanie finansowe jednostkowe 2018 r
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018.pdf Sprawozdanie Zarządu DEKPOL S.A. za 2018 r.
list Prezesa 2018 Spółka.pdflist Prezesa 2018 Spółka.pdf List Prezesa Zarządu
Oświadczenie Zarządu Dekpol S A - rzetelność jedn.pdfOświadczenie Zarządu Dekpol S A - rzetelność jedn.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania
Informacja Zarządu Dekpol S.A. - wybór biegłego.pdfInformacja Zarządu Dekpol S.A. - wybór biegłego.pdf Informacja Zarządu nt. wyboru firmy audytorskiej
ocena przez RN sprawozdań DEKPOL S.A. za 2018 r..pdfocena przez RN sprawozdań DEKPOL S.A. za 2018 r..pdf Ocena sprawozdania finansowego 2018 r. przez Radę Nadzorczą
oświadczenie RN dotyczące KA.pdfoświadczenie RN dotyczące KA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
Dekpol_2018_BSF_MSSF_JZP_SzB_PL (1)-sig.pdfDekpol_2018_BSF_MSSF_JZP_SzB_PL (1)-sig.pdf Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego DEKPOL S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin
2019-04-30 Michał Skowron Wiceprezes Zarządu Michał Skowron
2019-04-30 Andrzej Kuchtyk Członek Zarządu Andrzej Kuchtyk
2019-04-30 Rafał Dietrich Członek Zarządu Rafał Dietrich


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Anna Miksza Główny Księgowy Anna Miksza
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki