CYFROWY POLSAT S.A.: wyniki finansowe

2020-05-14 00:09
publikacja
2020-05-14 00:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Cyfrowy_Polsat_1_kw_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Cyfrowy_Polsat_1q_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w mln EUR w mln EUR
II. Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów 2.848,5 2.791,6 658,6 645,3
III. Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych 1.604,5 1.606,0 370,9 371,3
IV. Przychody hurtowe 823,7 772,7 190,4 178,6
V. Przychody ze sprzedaży sprzętu 345,7 347,4 79,9 80,3
VI. Pozostałe przychody ze sprzedaży 74,6 65,5 17,3 15,1
VII. Koszty operacyjne (2.392,1) (2.317,0) (553,0) (535,6)
VIII. Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich (600,8) (563,8) (138,9) (130,3)
IX. Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja (564,5) (547,1) (130,5) (126,5)
X. Koszt własny sprzedanego sprzętu (282,3) (289,4) (65,3) (66,9)
XI. Koszty kontentu (388,8) (366,9) (89,9) (84,8)
XII. Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta (224,4) (244,8) (51,9) (56,6)
XIII. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (221,9) (212,6) (51,3) (49,1)
XIV. Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności (44,3) (34,6) (10,2) (8,0)
XV. Inne koszty (65,1) (57,8) (15,0) (13,4)
XVI. Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne, netto 5,8 16,6 1,3 3,8
XVII. Zysk z działalności operacyjnej 462,2 491,2 106,8 113,5
XVIII. Straty z działalności inwestycyjnej, netto (74,2) (12,2) (17,1) (2,8)
XIX. Koszty finansowe, netto (153,8) (102,7) (35,6) (23,7)
XX. Udział w stracie jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 16,3 (1,7) 3,8 (0,4)
XXI. Zysk brutto za okres 250,5 374,6 58,0 86,5
XXII. Podatek dochodowy (66,7) (77,3) (15,4) (17,9)
XXIII. Zysk netto za okres 183,8 297,3 42,6 68,6
XXIV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 182,4 291,9 42,2 67,5
XXV. Zysk/ (strata) netto przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących 1,4 5,4 0,3 1,2
XXVI. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach) 0,29 0,46 0,07 0,11
XXVII. Wynik EBITDA(1) 1.026,7 1.038,3 237,3 239,9
XXVIII. Marża wyniku EBITDA 36,0% 37,2% 36,0% 37,2%
XXIX. Marża operacyjna 16,2% 17,6% 16,2% 17,6%
XXX. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w mln EUR w mln EUR
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 778,8 700,9 180,0 162,0
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (364,0) (367,2) (84,1) (84,9)
XXXIII. w tym wydatki inwestycyjne(2) (307,4) (359,9) (71,1) (83,2)
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (30,0) (754,4) (6,9) (174,4)
XXXV. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 384,8 (420,7) 89,0 (97,3)
XXXVI. SKONSOLIDOWANY BILANS w mln EUR w mln EUR
XXXVII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty(3) 1.140,8 753,1 250,6 165,4
XXXVIII. Aktywa 32.658,7 32.589,6 7.174,1 7.158,9
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 12.907,2 12.256,9 2.835,3 2.692,5
XL. Finansowe zobowiązania długoterminowe 11.390,3 10.610,0 2.502,1 2.330,7
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 5.111,5 5.868,2 1.122,8 1.289,1
XLII. Finansowe zobowiązania krótkoterminowe 1.735,0 2.340,8 381,1 514,2
XLIII. Kapitał własny 14.640,0 14.464,5 3.216,0 3.177,4
XLIV. Kapitał zakładowy 25,6 25,6 5,6 5,6


Wybrane dane finansowe:•
ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz ze skonsolidowanego
rachunku przepływów pieniężnych za okresy trzech miesięcy zakończone 31
marca 2020 roku i 31 marca 2019 roku zostały przeliczone na euro po
kursie 4,3257 złotych za 1 euro, stanowiącym średnią arytmetyczną
średnich kursów dziennych ustalonych przez NBP w okresie sprawozdawczym
tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku;•
ze skonsolidowanego bilansu na dzień 31 marca 2020 roku i 31 grudnia
2019 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,5523 złotych za 1 euro
(kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 marca 2020 roku).(1)
EBITDA definiujemy jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF,
przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz
ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i
wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych
aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu
odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi,
podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć.
Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności
operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu
utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych.(2) Wydatki
inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe
aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na
zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które
odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności
operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych,
raportowanych w odrębnej pozycji w naszym rachunku przepływów
pieniężnych.(3) Na
saldo składają się Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, Lokaty terminowe
i Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania. W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Cyfrowy Polsat 1 kw 2020.pdfCyfrowy Polsat 1 kw 2020.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za I kwartał 2020 roku
Cyfrowy Polsat 1q 2020.pdfCyfrowy Polsat 1q 2020.pdf nterim condensed consolidated financial statements of Cyfrowy Polsat S.A. Group for 1Q 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-14 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2020-05-14 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2020-05-14 Maciej Stec Wiceprezes Zarządu Maciej Stec
2020-05-14 Aneta Jaskólska Członek Zarządu Aneta Jaskólska
2020-05-14 Jacek Felczykowski Członek Zarządu Jacek Felczykowski
2020-05-14 Agnieszka Odorowicz Członek Zarządu Agnieszka Odorowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki