REKLAMA

COGNOR HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2022-08-19 22:46
publikacja
2022-08-19 22:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
COGH_spr_jedn_30-06-2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
COGH_spr_zarzadu_30-06-2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_-_jednostkowe_SF_Cognor_Holding_S.A._30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / półrocze / 2022 półrocze /
I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 174 5 000 1 330 1 100
II. II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 330 221 123 305 71 127 27 117
III. III. Zysk (strata) brutto 331 878 122 788 71 484 27 003
IV. IV. Zysk (strata) netto 328 436 122 789 70 742 27 003
V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 526 1 250 -1 836 275
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 17 290 -937 3 724 -206
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 476 -116 -318 -26
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 7 288 197 1 570 43
IX. IX. Aktywa, razem 1 177 254 860 999 251 518 187 198
X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 086 12 554 5 573 2 729
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 26 086 12 554 5 573 2 729
XIII. XIII. Kapitał własny 1 151 168 848 445 245 945 184 469
XIV. XIV. Kapitał zakładowy 257 131 257 131 54 935 55 905
XV. XV. Liczba akcji (w tys. szt.) 171 421 171 421
XVI. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,92 0,75 0,41 0,16
XVII. XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,92 0,72 0,41 0,16
XVIII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 6,72** 4,95*** 1,43 1,08
XIX. XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 6,72** 4,95*** 1,44 1,08
XX. XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 0,15 0,15 0,03 0,03


*Dane dla pozycji dotyczących sprawozadnia z sytuacji finansowej
prezentowane są na dzień 31 grudnia 2021 r. natomiast dla pozycji
dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.


** na 30.06.2022 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej
na jedną akcję wynosiła 171.421 tys. sztuk oraz rozwodnionej wartości
księgowej na jedną akcję wynosiła 171.421 tys. sztuk


*** na 31.12.2021 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej
na jedną akcję wynosiła 171.421 tys. sztuk oraz rozwodnionej wartości
księgowej na jedną akcję wynosiła 171.520 tys. sztukWybrane
dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:


Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
obowiązującego na 30.06.2022 r. 4,6806 zł/EURO oraz dla danych
porównawczych na 31.12.2021 r. 4,5994 zł/EURO.


Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów
pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy
poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,6427 zł/EURO (6
miesięcy 2022 roku), 4,5472 zł/EURO (6 miesięcy 2021 roku).


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
COGH spr jedn 30-06-2022.pdfCOGH spr jedn 30-06-2022.pdf COGH spr jedn 30-06-2022
COGH spr zarządu 30-06-2022.pdfCOGH spr zarządu 30-06-2022.pdf COGH spr zarządu 30-06-2022
Raport z przeglądu - jednostkowe SF Cognor Holding S.A. 30.06.2022.pdfRaport z przeglądu - jednostkowe SF Cognor Holding S.A. 30.06.2022.pdf COGH jedn opinia 30-06-2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-19 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu
2022-08-19 Przemysław Grzesiak Wiceprezes Zarządu
2022-08-19 Krzysztof Zoła Członek Zarządu
2022-08-19 Dominik Barszcz Członek Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki