REKLAMA

COGNOR HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 18:27
publikacja
2021-04-30 18:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
JSF_Cognor_IFRS_condensed_interim_FS_at_31-03-2021.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 757 1 349 384 307
II. II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 46 699 -2 727 10 214 -620
III. III. Zysk (strata) brutto 45 434 -3 160 9 937 -719
IV. IV. Zysk (strata) netto 45 728 -3 055 10 002 -695
V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 322 4 550 -727 1 035
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 347 28 917 951 6 578
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 338 -33 385 949 -7 594
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 5 363 82 1 173 19
IX. IX. Aktywa, razem 589 374 474 720 126 467 102 869
X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 244 23 762 3 486 5 149
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe 9 887 20 668 2 122 4 479
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 357 3 094 1 364 670
XIII. XIII. Kapitał własny 573 130 450 958 122 981 97 720
XIV. XIV. Kapitał zakładowy 254 431 185 911 54 595 40 286
XV. XV. Liczba akcji (w tys. zł.) 169 621 123 940
XVI. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,30 -0,02 0,07 0,00
XVII. XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,27 -0,02 0,06 0,00
XVIII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 3,38** 3,64*** 0,73 0,79
XIX. XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 3,34** 2,63*** 0,72 0,57
XX. XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) - - - -


*Dane dla pozycji dotyczących sprawozadnia z sytuacji finansowej
prezentowane są na dzień 31 grudnia 2020 r. natomiast dla pozycji
dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.


** na 31.03.2021 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej
na jedną akcję wynosiła 169.621 tys. sztuk oraz rozwodnionej wartości
księgowej na jedną akcję wynosiła 171.819 tys. sztuk


*** na 31.12.2020 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej
na jedną akcję wynosiła 123.940 tys. sztuk oraz rozwodnionej wartości
księgowej na jedną akcję wynosiła 171.649 tys. sztukWybrane
dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:


Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
obowiązującego na 31.03.2021 r. 4,6603 zł/EURO oraz dla danych
porównawczych na 31.12.2020 r. 4,6148 zł/EURO.


Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów
pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy
poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,5721 zł/EURO (3
miesiące 2021 roku), 4,3963 zł/EURO (3 miesiące 2020 roku).


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JSF Cognor IFRS condensed interim FS at 31-03-2021.PDFJSF Cognor IFRS condensed interim FS at 31-03-2021.PDF Cognor Holding SA - Sprawozdanie jednostkowe 31-03-2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu
2021-04-30 Przemysław Grzesiak Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Krzysztof Zoła Członek Zarządu
2021-04-30 Dominik Barszcz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki