37,0000 zł
0,54% 0,2000 zł
Ciech SA (CIE)

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie inwestycji polegającej na budowie kopalni soli i podziemnego magazynu gazu oraz dostaw solanki do zakładów produkcyjnych Grupy CIECH

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-05
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie inwestycji polegającej na budowie kopalni soli i podziemnego magazynu gazu oraz dostaw solanki do zakładów produkcyjnych Grupy CIECH
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. w Warszawie („Emitent" lub „CIECH") informuje, że w dniu 5 grudnia 2019 roku podpisany został list intencyjny pomiędzy CIECH i Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna („GAZ -SYSTEM”) w sprawie nawiązania współpracy w zakresie realizacji inwestycji, polegającej na budowie przez GAZ -SYSTEM kopalni soli („KS”) i podziemnego magazynu gazu („PMG”) na wysadzie solnym Damasławek wraz z infrastrukturą liniową (razem jako „Inwestycja”) oraz współpracy w zakresie dostaw solanki do zakładów produkcyjnych CIECH Soda Polska S.A. („CIECH Soda Polska”).

Strony będą prowadziły negocjacje, których celem będzie wypracowanie rozwiązań uwzględniających interesy stron oraz podpisanie dokumentu Term Sheet regulującego między innymi warunki realizacji Inwestycji, w tym szacowany koszt i harmonogram Inwestycji, zasady jej finansowania przez każdą ze stron oraz kluczowe założenia współpracy po realizacji Inwestycji, które następnie zostaną uszczegółowione w ramach umów inwestycyjnych i długoterminowego kontraktu handlowego na dostawę solanki.

Zawarcie listu intencyjnego jest jednym z kroków zmierzających w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa dostaw solanki dla zakładów produkcyjnych CIECH Soda Polska po 2025 roku.

Zawarcie listu intencyjnego nie wpływa na relacje z dotychczasowymi partnerami biznesowymi.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Execution
of a letter of intent regarding an investment consisting in the
construction of a salt mine and underground gas storage, as well as brine
supplies to the CIECH Group production plants


Text of the report:


The Management Board of CIECH
S.A. with its registered office in Warsaw (the "Issuer" or "CIECH")
herewith informs that on 5 December 2019, a letter of intent was signed
between CIECH and an Industrial Gas Pipeline Operator, GAZ-SYSTEM Spółka
Akcyjna (hereinafter referred to as "GAZ -SYSTEM") on establishing
cooperation in the implementation of an investment, consisting in the
construction by GAZ -SYSTEM of a salt mine (the "SM") and an underground
gas storage facility (the "UGS") at the Damasławek salt dome, together
with a line infrastructure (jointly referred to as the "Investment"),
and cooperation in the supply of salt brine to CIECH Soda Polska S.A.
production plants (hereinafter referred to as "CIECH Soda Polska").


The parties are to conduct
negotiations, the purpose of which will be to develop solutions taking
into account the interests of the parties, and to sign the Term Sheet
document regulating, among others, conditions for the implementation of
the Investment, including the estimated cost and schedule of the
Investment, the principles of its financing by each party and key
cooperation assumptions after the completion of the Investment, which
then will be detailed under investment agreements and a long-term
commercial contract for the supply of brine.


The execution of the letter of intent is one of the
steps towards ensuring the security of brine supply for the production
plants of CIECH Soda Polska after 2025.


The execution of the letter of intent does not affect
relations with existing business partners.

Legal
basis:Article
17.1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU)
No. 596/2014 of 16 April 2014 on Market Abuse (the Market Abuse
Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament
and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC (Official Journal of the European Union L No. 173, p. 1).

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-05 Dawid Jakubowicz Prezes Zarządu
2019-12-05 Mirosław Skowron Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.