1,10 zł
0,00% 0,00 zł
CI Games S.A. (CIG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_CI_Games_za_I_kwartal_2018_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2018-05-28
CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CI GAMES S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-670 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 182
(ulica) (numer)
+48 22 718 35 00 +48 22 718 35 01
(telefon) (fax)
info@cigames.com www.cigames.com
(e-mail) (www)
118-15-85-759 017186320
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 712 3 281 1 846 765
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 234 -5 513 295 -1 285
III. Zysk (strata) brutto 956 -6 436 229 -1 501
IV. Zysk (strata) netto 582 -5 916 139 -1 379
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 776 -19 206 186 -4 478
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 453 -7 828 -1 066 -1 825
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -89 10 452 -21 2 437
VIII. Przepływy pieniężne netto RAZEM -3 766 -16 582 -901 -3 866
IX. Aktywa trwałe 80 574 91 872 19 146 21 772
X. Aktywa obrotowe 23 078 32 562 5 484 7 716
XI. Aktywa RAZEM 103 652 124 434 24 630 29 488
XII. Kapitał własny 89 980 77 709 21 381 18 415
XIII. Kapitał zakładowy 1 511 1 501 359 356
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 672 46 725 3 248 11 073
XV. Zobowiązania długoterminowe 9 403 2 969 2 234 704
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 4 269 43 756 1 014 10 369
XVII. Pasywa RAZEM 103 652 124 434 24 629 29 488
XVIII. Liczba akcji w tys. szt. 151 110 150 150 151 110 150 150
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 -0,04 0,00 -0,01
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,60 0,52 0,14 0,12
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) n/a n/a n/a n/a
DANE JEDNOSTKOWE
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 914 3 375 1 655 787
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 901 -1 699 216 -396
XXIV. Zysk (strata) brutto 866 -2 610 207 -609
XXV. Zysk (strata) netto 492 -2 116 118 -493
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 240 -8 117 57 -1 892
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 499 -7 844 -1 077 -1 829
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -89 10 322 -21 2 407
XXIX. Przepływy pieniężne netto RAZEM -4 348 -5 639 -1 041 -1 314
XXX. Aktywa trwałe 85 171 95 791 20 238 22 700
XXXI. Aktywa obrotowe 18 586 31 518 4 416 7 469
XXXII. Aktywa RAZEM 103 757 127 309 24 654 30 169
XXXIII. Kapitał własny 90 416 80 707 21 484 19 126
XXXIV. Kapitał zakładowy 1 511 1 501 359 356
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 341 46 602 3 170 11 044
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 9 403 2 969 2 234 704
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 938 43 633 936 10 169
XXXVIII. Pasywa RAZEM 103 757 127 309 24 654 30 169
XXXIX. Liczba akcji w tys. szt. 151 110 150 150 151 110 150 150
XL. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 -0,01 0,00 0,00
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,60 0,54 0,14 0,13
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) n/a n/a n/a n/a
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny CI Games za I kwartał 2018 r..pdfSkonsolidowany raport kwartalny CI Games za I kwartał 2018 r..pdf Skonsolidowany raport kwartalny CI Games za okres od 1.01.2018 r. do 31.03.2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-28 Marek Tymiński Prezes Zarządu
2018-05-28 Monika Rumianek Członek Zarządu
2018-05-28 Maciej Nowotny Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 22081930

Przyglądając sie wynikom osiąganym przez CIGAmes to rokują dobre perspektywy i uważam ze dokonałem dobrego zakupu akcji w dniu 03-06-2019 po 0,86 i),87 .

! Odpowiedz
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl