REKLAMA

CDRL S.A.: wyniki finansowe

2020-07-27 07:44
publikacja
2020-07-27 07:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_Grupy_kapitalowej_CDRL_za_01.01.2020-31.03.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE DANE FIANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL
I. Przychody ze sprzedaży 91658 107986 20849 25126
II. Zysk z działaności operacyjnej -5416 -3784 -1232 -880
III. Zysk brutto -25123 -4839 -5715 -1126
IV. Zysk netto -22689 -4850 -5161 -1128
V. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -17362 -3748 -3949 -872
VI. Środki pieniężne netto z działaności operacyjnej -12622 -17062 -2871 -3970
VII. Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej -2618 -2844 -596 -662
VIII. Środki pieniężne netto z działaności finansowej 11693 14642 2660 3407
IX. Zwiększenie/zmniejszenie stanu srodków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1784 2553 -406 594
X. Aktywa razem 344483 344993 75672 80207
XI. Zobowiązania długoterminowe 96653 68092 21232 15830
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 160936 185126 35353 43040
XIII. Kapitał własny ogółem 86983 91776 19088 21337
XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 86341 91222 18966 21208
XV. Kapitał podstawowy 3027 3027 665 704
XVI. Liczba akcji (szt) 6054544 6054544 6054544 6054544
XVII. Rozwadaniające potencjalne akcje zwykłe (szt) 0 0 0 0
XVIII. Zysk na akcję (PLN/EUR) -2,87 -0,62 -0,65 -0,14
XIX. Rozwodniony zysk na akcję -2,87 -0,62 -0,65 -0,14
XX. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominujacej (PLN/EUR) 14,26 15,07 3,13 3,50
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominujacej (PLN/EUR) 14,26 15,07 3,13 3,50
WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A.
XXII. Przychody ze sprzedaży 51071 56809 11617 13218
XXIII. Zysk z działaności operacyjnej 2268 912 516 212
XXIV. Zysk brutto 9572 4801 2177 1117
XXV. Zysk netto 8697 4856 1978 1130
XXVI. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 8697 4856 1978 1130
XXVII. Środki pieniężne netto z działaności operacyjnej -16065 -23695 -3654 -5513
XXVIII. Środki pieniężne netto z działaności inwestycyjnej 2589 5635 589 1311
XXIX. Środki pieniężne netto z działaności finansowej 14353 17830 3265 4149
XXX. Zwiększenie/zmniejszenie stanu srodków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2641 -213 601 -50
XXXI. Aktywa razem 226955 198965 49855 46257
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 36725 27110 8067 6303
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 83987 80703 18449 18763
XXXIV. Kapitał własny ogółem 106244 91152 23338 21192
XXXV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 106244 91152 23338 21192
XXXVI. Kapitał podstawowy 3027 3027 665 704
XXXVII. Liczba akcji (szt) 66054544 6054544 6054544 654544
XXXVIII. Rozwadaniające potencjalne akcje zwykłe (szt) 0 0 0 0
XXXIX. Zysk na akcję (PLN/EUR) 1,44 0,80 0,33 0,19
XL. Rozwodniony zysk na akcję 1,44 0,80 0,33 0,19
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominujacej (PLN/EUR) 17,55 15,06 3,85 3,50
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominujacej (PLN/EUR) 17,55 15,06 3,85 3,5


Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu
prezentowane są na dzie 31 marca 2020 i 31 marca 2019. Poszczególne
pozycje aktywów i psywów z bialnsu zostały przeliczone po kursie 4,5523
PLN/EUR (na dzień 31 marca 2020r.) oraz 4,3013 PLN/EUR (na dzień 31
marca 2019r.), które zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,3963 PLN/EUR (na dzień 31
marca 2020 r.) oraz 4,2978 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2019r.), które są
średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień
każdego miesiąca objętego danymi.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej CDRL za 01.01.2020-31.03.2020.pdfSprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej CDRL za 01.01.2020-31.03.2020.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL za okres 01 styczeń - 31 marca 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-27 Marek Dworczak Prezes Zarządu
2020-07-27 Tomasz Przybyła Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki