REKLAMA

CD PROJEKT SA: wyniki finansowe

2021-05-31 17:30
publikacja
2021-05-31 17:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_I_kw._2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Consolidated_Financial_Statement_of_CD_PROJEKT_Capital_Group_for_Q1_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 197 632 192 972 43 226 43 894
II. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 62 272 47 491 13 620 10 802
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 43 198 97 625 9 448 22 206
IV. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 37 051 100 958 8 104 22 964
V. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 32 487 91 979 7 105 20 922
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 068 300 187 225 233 656 42 587
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -81 915 -90 031 -17 916 -20 479
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 442 -1 010 315 -230
IX. Przepływy pieniężne netto razem 987 827 96 184 216 055 21 878
X. Liczba akcji w tysiącach sztuk 100 655 96 120 100 655 96 120
XI. Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,32 0,96 0,07 0,22
XII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,32 0,91 0,07 0,21
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 22,13 12,51 4,75 2,75
XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 22,11 11,92 4,74 2,62
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 5 0,00 1,09 0,00
XVI. Stan na dzień 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XVII. Aktywa razem 2 887 057 2 890 299 619 500 626 311
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 617 090 658 401 132 414 142 672
XIX. Zobowiązania długoterminowe 19 893 166 153 4 269 36 004
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 639 634 540 969 137 252 117 225
XXI. Kapitał własny 2 227 530 2 183 177 477 980 473 082
XXII. Kapitał zakładowy 100 739 100 655 21 616 21 811
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXIII. Stan za okres 01.01.2021-31.03.2021 01.01.2020-31.03.2020 01.01.2021-31.03.2021 01.01.2020-31.03.2020
XXIV. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 146 298 145 550 31 998 33 107
XXV. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 25 804 15 718 5 644 3 575
XXVI. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 45 479 94 157 9 947 21 417
XXVII. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 39 824 98 552 8 710 22 417
XXVIII. Zysk/(strata) netto 34 928 90 137 7 639 20 503
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 141 783 184 736 249 729 42 021
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -80 541 -87 254 -17 616 -19 847
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 670 -754 365 -172
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem 1 062 912 96 728 232 478 22 002
XXXIII. Liczba akcji w tysiącach sztuk 100 655 96 120 100 655 96 120
XXXIV. Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,35 0,94 0,08 0,21
XXXV. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,35 0,89 0,08 0,20
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 21,60 12,13 4,63 2,66
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 21,58 11,57 4,63 2,54
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,00 0,00 1,09 0,00
XXXIX. Stan na dzień 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XL. Aktywa razem 2 774 764 2 745 083 595 405 594 843
XLI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 564 524 574 722 121 135 124 539
XLII. Zobowiązania długoterminowe 18 894 164 990 4 054 35 752
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 582 009 452 928 124 887 98 147
XLIV. Kapitał własny 2 173 861 2 127 165 466 464 460 944
XLV. Kapitał zakładowy 100 739 100 655 21 616 21 811


Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w
stosunku do EUR wyniosły w okresach objętych śródrocznym skróconym
sprawozdaniem finansowym:

Rok obrotowy średni kurs w okresie* Minimalny kurs w okresie Maksymalny
kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu


01.01.2021-31.03.2021 4,5721 4,4773 4,6603 4,6603


01.01.2020-31.03.2020 4,3963 4,2279 4,6044 4,5523


01.01.2020-31.12.2020 4,4742 4,2279 4,6330 4,6148

*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych
przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień
okresu.


Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego rachunku zysków i
strat oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kw. 2021.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kw. 2021.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 r
Consolidated Financial Statement of CD PROJEKT Capital Group for Q1 2021.pdfConsolidated Financial Statement of CD PROJEKT Capital Group for Q1 2021.pdf Consolidated financial statement of the CD PROJEKT Capital Group for the period between 1 January and 31 March 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2021-05-31 Marcin Iwiński Wiceprezes Zarządu
2021-05-31 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
2021-05-31 Adam Badowski Członek Zarządu
2021-05-31 Piotr Karwowski Członek Zarządu
2021-05-31 Michał Nowakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki