CD PROJEKT SA: wyniki finansowe

2019-08-29 17:54
publikacja
2019-08-29 17:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019_PSr_skons_spraw_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_PSr_spraw_zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CD_Projekt_2019_PSF_MSSF_skrocone_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CD_Projekt_2019_PSSF_MSSF_skrocone_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_PSr_financial_statement_consolidated.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_PSr_management_board_report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CD_Projekt_2019_PSF_MSSF_skrocone_EN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CD_Projekt_2019_PSSF_MSSF_skrocone_EN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 214 407 168 434 50 002 39 730
II. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 66 168 43 829 15 431 10 338
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 59 994 61 301 13 991 14 459
IV. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 64 375 66 590 15 013 15 707
V. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 51 680 52 430 12 052 12 367
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 931 23 989 10 478 5 658
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 23 816 41 763 5 554 9 851
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -104 351 -242 -24 335 -57
IX. Przepływy pieniężne netto razem -35 604 65 510 -8 303 15 452
X. Liczba akcji w tysiącach sztuk 96 120 96 120 96 120 96 120
XI. Zysk/(strata) netto na akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,54 0,55 0,13 0,13
XII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,51 0,52 0,12 0,12
XIII. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR) 10,15 9,78 2,39 2,24
XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 9,68 9,37 2,28 2,15
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,05 0 0,24 0
XVI. Stan na dzień 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XVII. Aktywa razem 1 136 658 1 126 838 267 323 262 055
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 77 258 91 464 18 170 21 271
XIX. Zobowiązania długoterminowe 6 678 6 691 1 571 1 556
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 154 650 117 283 36 371 27 275
XXI. Kapitał własny 975 330 1 002 864 229 381 233 224
XXII. Kapitał zakładowy 96 120 96 120 22 606 22 353
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXIII. Stan za okres 01.01.2019-30.06.2019 01.01.2018-30.06.2018 01.01.2019-30.06.2019 01.01.2018-30.06.2018
XXIV. Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 137 680 107 205 32 108 25 287
XXV. Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 12 981 2 271 3 027 536
XXVI. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 59 234 61 590 13 814 14 528
XXVII. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 63 845 67 318 14 889 15 879
XXVIII. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 51 546 53 553 12 021 12 632
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 054 18 432 9 341 4 348
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 43 798 47 029 10 214 11 093
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -103 695 -242 -24 183 -57
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem -19 843 65 219 -4 628 15 384
XXXIII. Liczba akcji w tysiącach sztuk 96 120 96 120 96 120 96 120
XXXIV. Zysk/(strata) netto na akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,54 0,56 0,13 0,13
XXXV. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,51 0,53 0,12 0,13
XXXVI. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR) 9,82 9,47 2,31 2,17
XXXVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 9,36 9,07 2,20 2,08
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,05 0,00 0,24 0,00
XXXIX. Stan na dzień 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XL. Aktywa razem 1 052 138 1 045 726 247 445 243 192
XLI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 31 420 45 119 7 389 10 493
XLII. Zobowiązania długoterminowe 4 394 6 853 1 033 1 594
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 103 883 67 358 24 432 15 665
XLIV. Kapitał własny 943 861 971 515 221 980 225 934
XLV. Kapitał zakładowy 96 120 96 120 22 606 22 353


Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w
stosunku do EUR wyniosły w okresach objętych śródrocznym skróconym
sprawozdaniem finansowym:

Rok obrotowy średni kurs w okresie* Minimalny kurs w okresie Maksymalny
kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu


01.01.2019-30.06.2019 4,2880 4,2406 4,3402 4,2520


01.01.2018-30.06.2018 4,2395 4,1423 4,3899 4,3616


01.01.2018 - 31.12.2018 4,2669 4,1423 4,3978 4,3000

*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych
przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień
okresu.


Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego rachunku zysków i
strat oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2019_PSr_skons_spraw_finansowe.pdf2019_PSr_skons_spraw_finansowe.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
2019_PSr_spraw_zarzadu.pdf2019_PSr_spraw_zarzadu.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
CD Projekt 2019 PSF MSSF skrócone PL-sig.pdfCD Projekt 2019 PSF MSSF skrócone PL-sig.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego
CD Projekt 2019 PSSF MSSF skrócone PL-sig.pdfCD Projekt 2019 PSSF MSSF skrócone PL-sig.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
2019_PSr_financial_statement_consolidated.pdf2019_PSr_financial_statement_consolidated.pdf Condensed Interim Consolidated Financial Statement of the CD PROJEKT
Capital Group for the period between 1 January and 30 June 2019
2019_PSr_management_board_report.pdf2019_PSr_management_board_report.pdf Management Board report on CD PROJEKT Capital Group activities for the
period between 1 January and 30 June 2019
CD Projekt 2019 PSF MSSF skrócone EN.pdfCD Projekt 2019 PSF MSSF skrócone EN.pdf Report on Review of the Condensed Interim Financial Statements
CD Projekt 2019 PSSF MSSF skrócone EN.pdfCD Projekt 2019 PSSF MSSF skrócone EN.pdf Report on Review of the Condensed Interim Consolidated Financial
Statements

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-29 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2019-08-29 Marcin Iwiński Wiceprezes Zarzadu
2019-08-29 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarzadu
2019-08-29 Adam Badowski Członek Zarządu
2019-08-29 Piotr Karwowski Członek Zarządu
2019-08-29 Michał Nowakowski Członek Zarzadu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki