234,7000 zł
-2,61% -6,3000 zł
CD Projekt SA (CDR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
2018_RS_spraw_zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_RS_spraw_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_RS_lad_korporacyjny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_RS_ocena_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_RS_oswiadczenie_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_RS_spraw_audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_RS_spraw_finansowe_eng.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_RS_spraw_zarzadu_eng.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_RS_lad_korporacyjny_eng.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_RS_ocena_RN_eng.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_RS_oswiadczenie_RN_eng.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_RS_spraw_audytora_eng.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 362 901 463 184 85 050 109 121
II. Koszt własny sprzedanych, produktów, usług, towarów i materiałów 106 254 82 174 24 902 19 359
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 112 392 240 940 26 340 56 763
IV. Zysk/(strata) brutto 123 033 247 405 28 834 58 286
V. Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 109 334 200 270 25 624 47 181
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 132 591 233 085 31 074 54 912
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -94 994 -282 114 -22 263 -66 463
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -706 -101 353 -165 -23 878
IX. Przepływy pieniężne netto razem 36 891 -150 382 8 646 -35 428
X. Liczba akcji w tysiącach sztuk 96 120 96 120 96 120 96 120
XI. Zysk/(strata) netto na akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,14 2,08 0,27 0,49
XII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,09 2,01 0,25 0,47
XIII. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR) 10,43 9,19 2,43 2,20
XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 9,97 8,87 2,32 2,13
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,00 1,05 0,00 0,25
XVI. Stan na dzień 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
XVII. Aktywa razem 1 126 838 981 513 262 055 235 324
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 114 067 93 539 26 527 22 427
XIX. Zobowiązania długoterminowe 6 691 4 130 1 556 990
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 117 283 94 484 27 275 22 653
XXI. Kapitał własny 1 002 864 882 899 233 224 211 681
XXII. Kapitał zakładowy 96 120 96 120 22 353 23 045Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursu wymiany złotego w
stosunku do EUR wyniosły w okresach objętych śródrocznym skróconym
sprawozdaniem finansowym:

Rok obrotowy


średni kurs w okresie*


Minimalny kurs w okresie


Maksymalny kurs w okresie


Kurs na ostatni dzień okresu
01.01.2018 - 31.12.2018


4,2669


4,1423


4,3978


4,3000
01.01.2017 - 31.12.2017


4,2447


4,1709


4,4157


4,1709

*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresiePoszczególne pozycje aktywów i pasywów jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej  przeliczono
według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO
obowiązujących na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego rachunku
zysków i strat oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
danym okresie sprawozdawczym.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2018_RS_spraw_zarzadu.pdf2018_RS_spraw_zarzadu.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej CD PROJEKT i CD
PROJEKT S.A.
2018_RS_spraw_finansowe.pdf2018_RS_spraw_finansowe.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CD PROJEKT
2018_RS_lad_korporacyjny.pdf2018_RS_lad_korporacyjny.pdf Oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego
2018_RS_ocena_RN.pdf2018_RS_ocena_RN.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności grupy kapitałowej emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2018_RS_oswiadczenie_RN.pdf2018_RS_oswiadczenie_RN.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej
2018_RS_spraw_audytora.pdf2018_RS_spraw_audytora.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2018_RS_spraw_finansowe_eng.pdf2018_RS_spraw_finansowe_eng.pdf Consolidated financial statement of the CD PROJEKT Capital Group
2018_RS_spraw_zarzadu_eng.pdf2018_RS_spraw_zarzadu_eng.pdf Managment Board Report on CD PROJEKT Capital Group and CD PROJEKT S.A.
2018_RS_lad_korporacyjny_eng.pdf2018_RS_lad_korporacyjny_eng.pdf Statement regarding the implementation of Corporate Governance Policies
2018_RS_ocena_RN_eng.pdf2018_RS_ocena_RN_eng.pdf Assessment of the Supervisory Board
2018_RS_oswiadczenie_RN_eng.pdf2018_RS_oswiadczenie_RN_eng.pdf Statement of the Supervisory Board
2018_RS_spraw_audytora_eng.pdf2018_RS_spraw_audytora_eng.pdf Independent Auditor’s Report on Annual Consolidated Financial Statements

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-27 Adam Kiciński Prezes Zarządu
2019-03-27 Marcin Iwiński Wiceprezes Zarządu
2019-03-27 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
2019-03-27 Adam Badowski Członek Zarządu
2019-03-27 Piotr Karwowski Członek Zarządu
2019-03-27 Oleg Klapovskiy Członek Zarządu
2019-03-27 Michał Nowakowski Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.