REKLAMA

CD PROJEKT SA: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

2021-05-26 18:19
publikacja
2021-05-26 18:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-26
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Spółką”) informuje, o otrzymanym zawiadomieniu złożonym w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez akcjonariusza spółki - Pana Michała Kicińskiego.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w wyniku dokonanych przez Pana Michała Kicińskiego w dniach 19-24 maja 2021 roku transakcji nabycia na rynku regulowanym GPW akcji Spółki, nastąpiła zmiana udziału posiadanych przez niego akcji Spółki w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 10%.
Pan Michał Kiciński posiada na dzień złożenia zawiadomienia 10 433 719 akcji Spółki, dających prawo wykonywania 10 433 719 głosów.
Przed dokonaniem transakcji o których mowa powyżej, posiadane przez Pana Michała Kicińskiego 10 068 309 akcje reprezentowały 9,99% kapitału zakładowego Spółki, co stanowiło 9,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniach Spółki.
Po przeprowadzeniu transakcji, Pan Michał Kiciński posiada 10 433 719 akcji Spółki, dających prawo do wykonywania 10 433 719 głosów w Spółce, reprezentujących 10,36% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 10,36% gosów w ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniach Spółki.

Ponadto w złożonym zawiadomieniu akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od niego, posiadające akcje Spółki ani okoliczności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 33/2021


Subject: Receipt of notification under Art. 69 section 1 of the Public
Offering Act


Legal basis: Art. 70 section 1 of the Offerings Act – purchase or sale
of major stock package

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in
Warsaw (hereinafter referred to as “the Company”) hereby announces that
it has received a notification filed in compliance with Art. 69 section
1 point 1 of the act on public offering and conditions governing the
introduction of financial instruments to organized trading and on public
companies, by a shareholder of the Company, Mr. Michał Kiciński.


According to the notification, as a result of stock purchase
transactions carried out by Mr. Michał Kiciński on the regulated market
of the Warsaw Stock Exchange between 19 and 24 May 2021, Mr. Kiciński’s
share in the total number of votes at the Company exceeded 10%.


As of the notification date, Mr. Michał Kiciński holds 10 433 719 shares
of Company stock, which afford 10 433 719 votes.


Prior to the aforementioned transactions, the 10 068 309 shares held by
Mr. Kiciński represented 9.99% of the Company share capital and
accounted for 9.99% of the total number of votes at General Meetings of
the Company.


Following the aforementioned transactions, the 10 433 719 shares of
Company stock held by Mr. Michał Kiciński, affording 10 433 719 votes,
represent 10.36% of the Company share capital and account for 10.36% of
the total number of votes at General Meetings of the Company.


Additionally, the notification submitted by the shareholder states that
he does not control any subsidiary entities which hold Company stock,
and that the circumstances identified in Art. 87 section 1 item 3
subitem c of the Offering Act do not apply.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-26 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki