REKLAMA
DZIEŃ UE

CAVATINA HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2023-05-29 17:22
publikacja
2023-05-29 17:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GKCAVATINAHOLDING-SprFinan-2023-03-31-PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING-SprFinan-2023-03-31-PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKCAVATINAHOLDING-Wybrane_dane-2023-03-31.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING-Wybrane_dane-2023-03-31.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
I. Przychody z najmu i aranżacji 18 258 13 535 3 884 2 913
II. Zysk (strata) z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 49 635 57 425 10 560 12 357
III. Zysk z działalności operacyjnej 49 787 54 951 10 592 11 825
IV. Zysk (strata) brutto 37 755 37 395 8 032 8 047
V. Zysk (starta) netto 30 560 30 273 6 501 6 514
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 289 (60 135) 1 551 (12 940)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (115 922) (184 551) (24 662) (39 712)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 111 613 176 562 23 745 37 993
IX. Środki pieniężne 49 728 63 901 10 579 13 750
X. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 1,20 1,20 0,26 0,26
XI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 1,20 1,20 0,26 0,26
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ wg. stanu na dzień 31 marca 2023 roku oraz 31 grudnia 2022 roku
XII. Aktywa razem 2 771 730 2 608 242 592 820 556 140
XIII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 111 594 1 081 032 237 749 230 502
XIV. Zobowiązania długoterminowe 1 285 717 1 161 310 274 990 247 619
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 374 419 365 900 80 081 78 019
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKA CAVATINA HOLDING S.A.
XVI. Udział w zyskach jednostek zależnych i współkontrolowanych wycenianych metodą praw własności
33 582 29 629 7 144 6 376
XVII. Zysk z działalności operacyjnej 33 218 32 320 7 067 6 955
XVIII. Zysk (strata) brutto 31 580 30 876 6 718 6 644
XIX. Zysk (strata) netto 31 843 29 985 6 774 6 452
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 313) (3 733) (1 769) (803)
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 74 925 (96 763) 15 940 (20 822)
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (70 193) 124 930 (14 933) 26 883
XXIII. Środki pieniężne 4 145 35 903 882 7 726
XXIV. Średnioważona liczba akcji 25 426 034 25 377 697 25 426 034 25 377 697
XXV. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 1,25 1,19 0,27 0,26
XXVI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 1,25 1,19 0,27 0,26
JEDNOSKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI CAVATINA HOLDING S.A. według stanu na dzień 31 marca 2023 oraz 31 grudnia 2022 roku
XXVII. Aktywa razem 1 895 775 1 927 487 405 470 410 987
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 746 023 818 542 159 560 174 533
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 22 553 13 590 4 824 2 898
XXX. Kapitał własny 1 127 199 1 095 355 241 086 233 556


W
okresach objętych jednostkowym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia
wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy
wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski


-
kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.03.2023:
4,6755 PLN/EUR, 31.12.2022: 4,6899 PLN/EUR


-
średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:
01.01.2023 -31.03.2023: 4,7005 PLN/EUR, 01.01.2022-31.03.2022: 4,6472
PLN/EUR


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GKCAVATINAHOLDING-SprFinan-2023-03-31-PL.pdfGKCAVATINAHOLDING-SprFinan-2023-03-31-PL.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe CAVATINA HOLDING S.A. za I kwartał 2023
CAVATINAHOLDING-SprFinan-2023-03-31-PL.pdfCAVATINAHOLDING-SprFinan-2023-03-31-PL.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe CAVATINA HOLDING S.A. za I kwartał 2023
GKCAVATINAHOLDING-Wybrane_dane-2023-03-31.pdfGKCAVATINAHOLDING-Wybrane_dane-2023-03-31.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe CAVATINA HOLDING S.A. za I kwartał 2023
CAVATINAHOLDING-Wybrane_dane-2023-03-31.pdfCAVATINAHOLDING-Wybrane_dane-2023-03-31.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe CAVATINA HOLDING S.A. za I kwartał 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-29 Rafał Malarz Prezes Zarządu
2023-05-29 Daniel Draga Wiceprezes Zarządu
2023-05-29 Szymon Będkowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki