REKLAMA

CAPITAL: wyniki finansowe

2022-10-12 08:13
publikacja
2022-10-12 08:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_Q3_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody z działalności podstawowej 6 904,51 7 452,95 1 472,80 1 628,17
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej 6 176,55 5 154,34 1 317,52 1 126,02
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 6 336,58 5 333,43 1 351,66 1 165,14
IV. Zysk/Strata netto okresu 5 295,60 4 441,07 1 129,61 970,20
V. Całkowite dochody netto 5 295,60 4 441,07 1 129,61 970,20
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 782,67 -3 607,90 -380,26 -788,18
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 24 420,14 11 849,00 5 209,07 2 588,53
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -24 152,05 -6 942,43 -5 151,89 -1 516,64
IX. Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie -1 514,58 1 298,67 -323,08 283,71
X. Zysk/Strata netto i rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,41 0,28 0,09 0,06
XI. Aktywa trwałe 0,00 21 347,03 0,00 4 641,26
XII. Aktywa obrotowe 7 802,19 7 595,37 1 602,16 1 651,38
XIII. Aktywa razem 7 802,19 28 942,40 1 602,16 6 292,65
XIV. Zobowiązania długoterminowe 287,23 2 587,60 58,98 562,60
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 323,40 44,51 66,41 9,68
XVI. Kapitał własny 7 191,56 26 310,30 1 476,77 5 720,38
XVII. Kapitał zakładowy 1 000,00 1 365,63 205,35 296,91
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 13 656 295 10 000 000 13 656 295
XIX. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,72 1,93 0,15 0,42


Dane bilansowe (pkt. XI-XIX) zaprezentowano wg stanu na dzień
30.09.2022r., a w przypadku danych porównywalnych na dzień 31.12.2021r.
Pozostałe dane finansowe (pkt. I-X) prezentowane są za okres od
01.01.2022r. do 30.09.2022r., a dane porównywalne za okres od
01.01.2021r. do 30.09.2021r.Powyższe dane finansowe zostały
przeliczone na walutę EUR według następujących zasad:-
pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na
dzień bilansowy: na dzień 30.09.2022r. wg kursu 4,8698 PLN/EUR tabela
kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2022 z dnia 30.09.2022r., na dzień
31.12.2021r. wg kursu 4,5994 PLN/EUR tabela kursów średnich NBP nr
254/A/NBP/2021 z dnia 31.12.2021r.;- pozycje sprawozdania z zysków i
strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: za okres
01.01-30.09.2022r. wg kursu 4,6880 PLN/EUR, za okres 01.01-30.09.2021r.
wg kursu 4,5775 PLN/EUR.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_kwartalny_Q3_2022.pdfRaport_kwartalny_Q3_2022.pdf Raport kwartalny Q3_2022 Capital Partners SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-12 Paweł Bala Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki