REKLAMA
ZAGŁOSUJ

CAPITAL: wyniki finansowe

2021-10-27 07:32
publikacja
2021-10-27 07:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_Q3_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody z działalności podstawowej 7 452,95 0,00 1 634,96 0,00
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej 5 154,34 -2 313,99 1 130,71 -520,93
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem 5 333,43 -2 060,22 1 170,00 -463,80
IV. Zysk/Strata netto okresu 4 441,07 -1 807,55 974,24 -406,92
V. Całkowite dochody netto 4 441,07 -1 807,55 974,24 -406,92
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 607,90 -376,74 -791,47 -84,81
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 849,00 -540,81 2 599,32 -121,75
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -6 942,43 -231,89 -1 522,96 -52,20
IX. Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie 1 298,67 -1 149,46 284,89 -258,77
X. Zysk/Strata netto i rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,28 -0,11 0,06 -0,02
XI. Aktywa trwałe 22 626,20 30 209,62 4 883,81 6 546,25
XII. Aktywa obrotowe 7 820,39 3 685,11 1 688,01 798,54
XIII. Aktywa razem 30 446,59 33 894,73 6 571,82 7 344,79
XIV. Zobowiązania długoterminowe 2 847,19 3 574,90 614,56 774,66
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 12,50 420,09 2,70 91,03
XVI. Kapitał własny 27 586,90 29 899,74 5 954,56 6 479,10
XVII. Kapitał zakładowy 1 365,63 1 700,00 294,77 368,38
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 13 656 295 17 000 000 13 656 295 17 000 000
XIX. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,01 1,76 0,44 0,38


Dane bilansowe (pkt. XI-XIX) zaprezentowano wg stanu na dzień 30.09.2021
r., a w przypadku danych porównywalnych na dzień 31.12.2020r. Pozostałe
dane finansowe (pkt. I-X) prezentowane są za okres od 01.01.2021r. do
30.09.2021r., a dane porównywalne za okres od 01.01.2020r. do
30.09.2020r.Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na
walutę EUR według następujących zasad:- pozycje
aktywów i pasywów według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień
bilansowy: na dzień 30.09.2021r. wg kursu 4,6329 PLN/EUR tabela kursów
średnich NBP nr 190/A/NBP/2021 z dnia 30.09.2021r., na dzień
31.12.2020r. wg kursu 4,6148 PLN/EUR tabela kursów średnich NBP nr
255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020r.- pozycje sprawozdania z zysków i
strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego; za okres
01.01-30.09.2021r. wg kursu 4,5585 PLN/EUR, za okres 01.01-30.09.2020r.
wg kursu 4,4420 PLN/EUR.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_kwartalny_Q3_2021.pdfRaport_kwartalny_Q3_2021.pdf Raport kwartalny Q3_2021 Capital Partners SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-27 Paweł Bala Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki