Bowim: wyniki finansowe

2020-05-28 17:24
publikacja
2020-05-28 17:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Bowim_-_Okresowy_raport_za_I_kwartal_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Bowim_-_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Bowim_SA_-_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody z działalności operacyjnej 314 790 350 868 71 603 81 639
II. Koszty działalności operacyjnej 308 131 349 476 70 089 81 315
III. Zysk na działalności operacyjnej 6 659 1 392 1 515 324
IV. Zysk brutto 2 454 -2 497 558 -581
V. Zysk netto 2 269 -2 652 516 -617
VI. Zysk netto na akcję zwykłą 0,12 -0,14 0,03 -0,03
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 017 -3 740 5 463 -870
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -582 -856 -132 -199
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 231 7 504 2 100 1 746
X. 31 marca 2020 31 grudnia 2019 31 marca 2020 31 grudnia 2019
XI. Aktywa razem 459 990 413 873 101 046 97 188
XII. Zobowiązania razem 353 843 309 048 77 728 72 572
XIII. W tym: zobowiązania krótkoterminowe 207 222 179 597 45 520 42 174
XIV. Kapitał własny 106 147 104 825 23 317 24 615
XV. Kapitał podstawowy 1 951 1 951 429 458
XVI. Liczba akcji w sztukach 19 514 647 19 514 647 19 514 647 19 514 647
XVII. Wartość księgowa na akcję 5,44 5,37 1,20 1,26
Wybrane dane finansowe z jednostkowoego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody z działalności operacyjnej 327 829 370 531 74 569 86 214
XIX. Koszty działalności operacyjnej 321 790 370 154 73 196 86 126
XX. Zysk na działalności operacyjnej 6 039 377 1 374 88
XXI. Zysk brutto 2 163 -3 250 492 -756
XXII. Zysk netto 2 044 -3 271 465 -761
XXIII. Zysk netto na akcję zwykłą 0,10 -0,17 0,02 -0,04
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 712 -4 406 5 166 -1 025
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -844 -798 -192 -186
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 073 7 630 2 291 1 775
XXVII. 31 marca 2020 31 grudnia 2019 31 marca 2020 31 grudnia 2019
XXVIII. Aktywa razem 438 323 396 261 96 286 93 052
XXIX. Zobowiązania razem 315 551 274 583 69 317 64 479
XXX. W tym: zobowiązania krótkoterminowe 192 332 170 630 42 249 40 068
XXXI. Kapitał własny 122 772 121 678 26 969 28 573
XXXII. Kapitał podstawowy 1 951 1 951 429 458
XXXIII. Liczba akcji w sztukach 19 514 647 19 514 647 19 514 647 19 514 647
XXXIV. Wartość księgowa na akcję 6,29 6,24 1,38 1,47


Podstawowe pozycje jednostkowego i skonsolidowanego kwartalnego
sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych za I kwartał 2020 roku
przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą
przeliczania:1. poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania
z systuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP
dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:- kurs na
dzień 31.03.2020 wynosił 1 EUR - 4,5523 PLN- kurs na dzień
31.12.2019 wynosił 1 EUR - 4,2585 PLN2. poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
kursów ogłoszonych przez NBP dla euro obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:- kurs
średni w okresie 01.01.2020 - 31.03.2020 wynosił 1 EUR - 4,3963 PLN-
kurs średni w okresie 01.01.2019 - 31.01.2019 wynosił 1 EUR - 4,2978 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Bowim - Okresowy raport za I kwartał 2020.pdfBowim - Okresowy raport za I kwartał 2020.pdf BOWIM - Okresowy raport za I kwartał 2020
GK Bowim - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020.pdfGK Bowim - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020.pdf Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BOWIM za okres 01.01.2020-31.03.2020
Bowim SA - Jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020.pdfBowim SA - Jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020.pdf Skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe BOWIM SA za okres 01.01.2020-31.03.2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-28 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2020-05-28 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu
2020-05-28 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki